Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen osallistuminen

ROIDno-2019-3826

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sote-uudistus käynnistyi uudelleen syksyllä 2019, jolloin tehtiin selvitykset mm. Uudenmaan sote-erillisratkaisusta sekä kuntien roolista palveluntuottajana. Nykyisen uudistuksen tavoitteiksi on linjattu: turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksen alkuvaiheessa huomio on ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöuudistuksessa, jossa vahvistetaan perustason palveluja  ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tähän liittyvässä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on haettavana vuosille 2020-2022 yhteensä n. 70 M€ (omarahoitusosuus 100%). Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. 

Haettavana on myös rakenneuudistukseen liittyvää valtionavustusta  yht. n. 120 M€ vuosille 2020-2021 (omarahoitusosuus 20%). Rahoitusta myönnetään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, tiedolla johtamiseen ja tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen. 

Valtionavustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Koska Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakunnan laajuisiin hankkeisiin. Kunkin alueen kunnat hakevat rahoitusta yhdessä. 

Lapin osalta valmistelun suunnittelu käynnistettiin 29.10.2019 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) järjestämässä infotilaisuudessa. Tuolloin kuntien edustajat ehdottivat, että Poske ja Lapin sekä Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon yksiköt laativat yhdessä esityksen sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelusta. Esitys käsiteltiin ja hyväksyttiin Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien sotejohdon neuvottelupäivillä Pohtimolammella 15.11.2019. Esityksen mukaisesti Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskusohjelman sekä rakenneuudistuksen valtionavustushankkeen hakijana toimii Kolpeneen kuntayhtymä ja valmistelutiiminä toimii työntekijöitä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköistä. Lapin kuntajohtajat hyväksyivät esityksen valmistelun etenemisestä 17.12.19 kokouksessaan. Lisäksi kuntajohtajat keskustelivat rakenneuudistuksen valmistelusta ja hankkeen hallinnoinnista 29.1.2020.

Valmistelutiimi on osallistanut alueen kuntia, kuntayhtymiä ja muita sidosryhmiä valmisteluprosessiin parin kk ajan mm. seutukuntakäynneillä, jollainen pidettiin Rovaseudulla 22.11.2019. Tilaisuuteen kutsuttiin kuntapäättäjiä sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Alueiden ja kuntien kehittämistarpeet käsiteltiin 29.1.2020 pidetyssä Lapin maakunnan yhteisessä työpajassa, jossa yhteisen työskentelyn kautta valittiin keskeisimmät maakunnalliset kehittämistarpeet:

  • Alueellinen yhteistyö
  • Asiakasohjaus ja matalan kynnyksen palvelut sekä
  • Palveluiden vaikuttavuuden ja mittaamisen kehittäminen

Lisäksi THL on laatinut vuoden 2019 aikana asiantuntija-arvion Lapin alueen tilanteesta, jonka perusteella kehittämistarpeita ovat: 

  • Työikäisten työ-ja toimintakyky ja työllistyminen
  • Mielenterveys-ja päihdepalvelut
  • Saamelaisten palvelut
  • Tietojärjestelmät

Valtionavustuksista neuvoteltiin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 17.2.2020 Rovaniemellä järjestettävässä seminaarissa. Saman päivän aikana määriteltiin Lapin sosiaali-ja terveyskeskushankkeelle tavoitteet. Hankkeen toimenpiteiden määrittely käynnistyy 27.2.2020, Kemissä pidettävässä tilaisuudessa. Hankehakemusten kirjoittaminen ajoittuu helmi-maaliskuulle ja hakuaika päättyy maaliskuun lopussa. Yhdessä maakunnallista hankehakutilannetta käsitellään työskentelypäivässä 19.3.2020. Yhteistä Lapin maakunnan hankehakemusta varten kuntien tulee tehdä sitovat päätökset hankkeeseen osallistumisesta. Hankehakemukset tulee jättää 31.3.2020 sosiaali- ja terveysministeriölle, joka tekee päätökset rahoituksesta viimeistään kesäkuussa 2020. 

Myöhemmin keväällä 2020 tulee haettavaksi n. 25 M € mm. lastensuojelun kehittämiseen, mielenterveysstrategian toimeenpanoon, työkykyohjelmaan tai vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin.

Lisätietoa: soteuudistus.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää osallistua sekä Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeeseen että rakenneuudistusta valmistelevaan hankkeeseen, mikäli hankerahoitus myönnetään.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Kolpeneen kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, HYTE-jaosto