Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Jäsenkuntien esitykset Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvioon

ROIDno-2017-2620

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 14.5.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt esityksiä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausunto on pyydetty toimittamaan kuntayhtymälle 31.8.2020 mennessä.

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010 - 2015. Tässä ns. Kehas-ohjelmassa tavoitteena oli tuottaa asuntoja laitoksista ja lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi uuden periaatepäätöksen, jossa asetetaan tavoitteeksi lopettaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Kolpeneen palvelukeskuksessa laitoshoidossa on ollut tämän vuoden alussa yhdeksäntoista rovaniemeläistä kehitysvammaista asiakasta. Syksyllä 2020 Kolpeneen palvelukeskukselle valmistuu uusi monitarpeisille ja vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakkaille suunnattu asumisyksikkö. Tähän yksikköön muuttaa laitoshoidosta viisi asiakasta. Laitoshoitoon jää tämän jälkeen ne henkilöt, jotka tarvitsevat sellaista hoivaa ja huolenpitoa, jota vain laitoshoidossa kyetään antamaan. Osa näistä henkilöistä on jo ikääntyneitä henkilöitä.

Rovaniemen kaupunki ostaa Kolpeneen kuntayhtymältä myös mm. päivätoimintapalveluja, joihin sisältyy myös kouluikäisten lasten iltapäivätoiminnan palvelut. Päivätoiminnan kustannukset ovat merkittävästi nousseet vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kustannusten nousua selittävät toisaalta suoritteiden määrän merkittävä nousu 6901:stä 11 007:een vuodesta 2015 vuoteen 2019 mennessä sekä uuden korkeamman maksuluokan käyttöönotto vuonna 2017.  Päivätoiminnan kokonaiskustannus oli vuonna 2015 yhteensä 669 933 euroa, vuonna 2017 yhteensä 1 145 850 euroa ja vuonna 2019 yhteensä 1 369 386 euroa.

Rovaniemen kaupunki ostaa jatkossa Kolpeneen palvelukeskukselta entistä harkitummin tasoltaan vaativaa erityistason palvelua.  Tämä edellyttää palveluiden järjestämisen tapojen uudelleen arviointia sekä Rovaniemen kaupungin ja Kolpeneen kuntayhtymän työnjaon selkeyttämistä tulevalla suunnittelukaudella. Kun otetaan huomioon Kolpeneen kuntayhtymän tuottaman päivätoiminnan ja asumispalvelujen kustannusten kehitys, Rovaniemen kaupunki edellyttää  Kolpeneen kuntayhtymältä toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Rovaniemen kaupunki käynnistää, huomioiden Rovaniemen kaupungin talouden reunaehdot, välittömästi asiassa neuvottelut Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymän kanssa tuottavuuden parantamiseksi.

Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon vuodelle 2021 ja suunnittelukaudelle 2022 - 2023. Liitteenä on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettava lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten vuodelle 2021 ja suunnitelukaudelle 2022 - 2023 valmistelijan esityksen ja liitteenä olevan lausunnon mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätös

Henri Ramberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikko Lindroos poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 19:20.

Esteellisyys

  • Henri Ramberg

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, edelleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 31.8.2020 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.