Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Koronaviruksen epidemian torjunnan vaikutus terveydenhuollon palveluiden toteutumiseen

ROIDno-2020-850

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Koronaepidemian aiheuttaman kevään poikkeustilan, sulkujen ja henkilöstön siirtojen vuoksi sekä terveysneuvonnassa että suun terveydenhuollossa on jäänyt lasten terveystarkastuksia tekemättä, avovastaanoton hoitoon pääsy ja avokuntoutuksen toteutus vaikeutuivat ja jäivät osin toteutumatta. Keväällä suun terveydenhuollossa peruttiin ajanvarauksia, näiden potilaiden hoito on ostopalvelun avulla saatu kesän aikana toteutettua, mutta lasten suun tarkastusten suhteen menee arviolta noin vuosi ennenkuin päästään ajan tasalle ja tämä sillä edellytyksellä, että toimitaan vuoden ajan täydellä henkilöstöresurssilla. Terveysneuvonnassa tilannetta pyrittiin helpottamaan ostamalla kohdunkaulansyövän seulontatutkimukset ulkopuolelta, tämän ansiosta terveysneuvonnassa pystyttiin kesäkuun aikana osin paikkaamaan keväältä jääneitä tarkastuksia. Valtioneuvosto katsoi poikkeusolot päättyneeksi kesäkuussa ja sen jälkeen  on tullut noudattaa terveydenhuoltolain mukaisia hoitotakuun aikarajoja  ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset määräävää valtioneuvoston asetusta. 

Covid19- tartuntoja on Lapissa vähän, Rovaniemellä aktiiviseksi katsottavia tapauksia 18.8.2020 2 henkilöllä, joista molempien tartunnat ulkomailta lähtöisin. Testaa, eristä, jäljitä -strategia on kansallinen ohje koronaepidemian hallintaan ja siihen kuuluu testaaminen matalalla kynnyksellä. 4.5.2020 alkaen Rovaniemellä on toteutettu strategian mukaista testaamista, johon kuntalaiset ovat saaneet itse varata ajan. Näytteenottoon on varattu hoitajaresurssia kysynnän mukaan ja touko-heinäkuussa tässä varsin hyvin onnistuttiin, näytteenottomäärät olivat toukokuulla n. 250/viikko ja kesäkuussa 120/viikko. Elokuun alkaessa näytteenoton kysyntä on kasvanut nopeasti. Heinäkuun lopussa näytteitä otettiin 529/viikko ja elokuun ensimmäisellä viikolla 894. 10.8.-13.8. (maanantaista torstaihin) näytteitä otettiin jo 806 ja loppuviikon luvut arvioiden viikon 33 saldo tulee olemaan todennäköisesti lähellä 1200 näytettä. Kysyntä näyttää edelleen kasvavan, 17.8. alkaen näytteenotossa on 11 hoitajan työpanos ja ajanvarauskirjat näytteenottoon ovat silti tälle viikolle 34 jo täynnä.

Myös laboratorioanalytiikan suhteen viiveet ovat pidentyneet, Nordlab Oy on alkanut jälleen toimittamaan näytteitä Oulun laboratorioon tutkittaviksi ja lisäksi on siirtänyt muuta virusanalytiikkaan alihankintaan, jotta kasvavaan Covid19-näytteiden määrään voidaan vastata. Testitulosten saamisen viive aiheuttaa haasteita erityisesti yhdistettynä näytteenoton ruuhkautumiseen, jolloin näytteenottoajan ja testin tuloksen saamiseen menee yhteensä pahimmillaan noin viikko ja tämä aika tulisi olla pois lähityöstä, päivähoidosta tai koulusta, mikä aiheuttaa runsaasti poissaoloja myös terveydenhuollon henkilökunnalle.

Terveysasemien puhelumäärät ovat samaan aikaan merkittävästi kasvaneet ja ajoittain puhelumäärät ovat niin suuria, että takaisinsoittojärjestelmä ei pysty ottamaan vastaan kaikkia takaisinsoittopyyntöjä ja potilaiden välitön yhteydensaanti ei näin ollen toteudu. Näytteenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin resurssia kasvatetaan lähipäivinä ja viikkoina edelleen mahdollisuuksien mukaan siirtämällä hoitajatyöpanosta terveysneuvonnasta ja tarvittaessa rekrytoimalla/ostamalla ulkopuolelta sekä käyttämällä terveydenhuollon opiskelijoita apuna. Hoitajien kiireetön vastaanottotyö on käytännössä lähes kokonaan peruttu ja hoitajien vastaanotolla hoidetaan vain aivan välttämättömin, esimerkiksi haavanhoidot ja ompeleiden poistot. Hoitajien tehtäviä esimerkiksi reseptien uusimiseen ja pitkäaikaissairauksien kontrollointiin liittyen on siirretty osin lääkäreille tehtäväksi, jolloin lääkärien resurssi suuntautuu myös eri tavoin kuin normaalisti.

Valtakunnalliseen koronaepidemian torjunnan/hallinnan strategiaan on sitouduttu ja testaukseen on siirretty resurssia muista tehtävistä ja kysynnän kasvaessa joudutaan edelleen siirtämään. Tämä aiheuttaa muiden, kiireettömien tehtävien väistymistä ja jäämistä odottamaan. Joudumme toteamaan, että näissä olosuhteissa terveyskeskus ei pysty noudattamaan terveydenhuoltolaki 51§ mukaisia hoitoon pääsyn aikarajoja eli yhteyden saamista välittömästi, hoidon tarpeen arviointia kolmen vuorokauden sisällä ja hoitoon pääsyä kolmen kuukauden sisällä. Lisäksi toteamme, että valtioneuvoston  neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen 9-10§ mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset eivät kaikilta osin toteudu ajallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi koronastrategian toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset terveydenhuollon palveluiden toteutumiseen. Perusturvalautakunta tukee tarvittaessa operatiivista johtoa tilanteen ratkaisemisessa ja lautakunnalle raportoidaan kokousten yhteydessä tilanteen kehittymisestä.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.