Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Osapäivätoiminnan asiakasmaksu /Ikäihmisten palvelut

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsiperheiden kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen. Palvelun myöntäminen perustuu sosiaalihuollon viranomaisen tekemään palvelutarpeen arviointiin tuen tarpeellisuudesta. Lapiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista edellä mainittujen syiden vuoksi.

Kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetukessa säädetään palveluiden enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asiaa.Edellisen kerran lapsiperheiden kotipalvelumaksut on päätetty peruturvalautakunnassa 13.12.2017, § 200

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 2020 liitteen yksi (1) mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksutiedot lisätään Perusturva - Asiakasmaksut 2020 -dokumenttiin.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH 16.12.2019 § 492) todetaan seuraavasti: Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.

Laskuperusteisia hintoja käytetään laskutettaessa muita kuntia, julkisyhteisöjä, tai vakuutusyhtiöitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuodeosaston ja kotisairaalan laskutushinnat vuodelle 2020 valmistelijoiden esityksen mukaisesti (Liite 1). Maksut tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Asiointipalvelun ja saattajapalvelun asiakasmaksua esitetään muutettavaksi ja tarkennettavaksi siten, että asiointipalvelun asiakasmaksu on 14.80 €/ kerta kaikissa asiointi/kauppapalveluissa ja saattajamaksu 14.80 €/ tunti ja että vähimmäislaskutus on 30 min.  Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja 20.4.2020 alkaen kunnan yleisen toimivaltaan kuuluvana poikkeusoloissa järjestettävissä asiointi/kauppapalveluissa 70 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille. 

Ikäihmisten palvelualueelle on koottu asiointitiimi, joka avustaa poikkeusoloissa asiointi- ja kauppa-avun järjestämisessä 70 vuotta täyttäneille ja eri-ikäisille riskiryhmille, joilla on vaikeuksia hoitaa sitä suoraan liikkeiden kautta. Toiminta järjestetään kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvana, mutta yhdenvertaisuuden vuoksi asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin sosiaalihuoltolain mukaisessa toiminnassa. Asiointitiimin ohjaudutaan pääsääntöisesti Rovaniemi - avun tai Nestorin ohjaamina.  Asiakasmaksu palautetaan vuoden 2019 tasolle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että

asiointipalvelun asiakasmaksu on 14.80 €/ kerta asiointi/kauppapalveluissa ja saattajamaksu 14.80 €/ tunti  ja että vähimmäislaskutus on 30 min. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen Ikäihmisten palvelualueen sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Asiointi/kauppapalvelun asiakasmaksu 14.80 €/ kerta otetaan käyttöön 20.4.2020 alkaen kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvana poikkeusoloissa järjestettävissä asiointi/kauppapalveluissa 70 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Päiväpalvelun toiminta on ollut keskeytyksissä maaliskuusta 2020 lähtien. Päivätoiminta aloitetaan supistetusti 17.8.2020 alkaen Tapionkodilla. Tarkoitus on myös tarjota tarvittaessa osapäivätoimintaa. 

Nykyinen päiväpalvelupäivän asiakasmaksu on 19,05 €/päivä sisältäen aamupalan, lounaan, päiväkahvin, ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.

Osapäivätoiminnan, kesto enintään 4 tuntia, asiakasmaksuksi esitetään 15 €/ kerta sisältäen aamukahvin  ja lounaan tai vaihtoehtoisesti lounaan ja päiväkahvin, ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää osapäivätoiminnan, kesto enintään 4 tuntia, asiakasmaksuksi 15 €/ kerta sisältäen aamukahvin ja lounaan tai vaihtoehtoisesti lounaan ja päiväkahvin, ryhmätoiminot, kuntouttavan osion ja tarvittaessa kylvetyksen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspäällikkö, kotihoidon palveluesimies

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.