Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Perusturvalautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2020 - 30.6.2020

ROIDno-2020-526

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla kesäkuun jälkeen 50,00 %.

Kesäkuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 51,34 %. Euroina se tarkoittaa 114,7 miljoonaa euroa.

Perusturvalautakunnan arvioitu koko vuoden toteuma on noin 226,4 - 227,4 miljoonaa euroa. Talousarvion ylitys olisi siten 3,0 - 4,0 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja talouden toteuman 1.1.2020 - 30.6.2020 tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Sanna Luoma poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18:03.

Tiedoksi

controller, palvelualuepäälliköt, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.