Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Vastaus valtuustoaloitteeseen Minnesota-mallin mukainen päihdehoito Rovaniemelle

ROIDno-2019-3170

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveydenhuollon palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen terveydenhuollon palvelualuepäällikön ja hallintoylilääkärin valmisteltavaksi.

Perustelut

Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä ei ole saatavilla Minnesota-mallin mukaista vaikuttavaa päihdehoitoa. Päihdeongelmaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen perusteella, koska Minnesota-mallin mukaiseen päihdehoitoon ei ole mahdollista saada maksusitoumusta. Aloitteen tarkoituksena on kaventaa terveyseroja ja lisätä asiakkaiden valinnanvapautta.

Minnesota-mallin mukainen hoito tulee nähdä Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluja tukevana toimintana. Hoito on päihteetöntä ja perustuu päihderiippuvuuden sairauskäsitykseen sekä 12 askeleen ohjelmaan. Hoitoa toteuttavalla organisaatiolla pitää olla Aluehallintoviraston lupa toiminnalle ja ohjaajilla tulee olla vähintään päihdetyön ammattitutkinto sekä oma tai läheisen kokemus päihderiippuvuudesta toipumisesta. Hoito ja ohjaus on ammatillista ja siihen on aina integroituna myös vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus. Mallin mukainen hoito ottaa myös läheiset voimakkaasti mukaan ja on tutkitusti vaikuttavaa sekä talouden näkökulmasta järkevä investointi.

Perustuslain mukaan: "Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä." Minnesota-mallin hoito ei sovellu kaikille, mutta ne päihdeongelmaiset, jotka mallin mukaisesta hoidosta hyötyisivät, ovat oikeutettuja saamaan mahdollisuuden hoitoon. Me allekirjoittaneet pyydämme, että Rovaniemellä ryhdytään toimiin, joiden tavoitteena on saada Minnesota-mallin mukainen päihdehoito rovaniemeläisten saataville.

Avominne klinat toteuttaa Minnesota-mallin mukaista päihdehoitoa ja on ilmaissut kiinnostuksensa toimia Rovaniemellä. Heillä oli Rovaniemellä Hirvaalla päihdehoitotoimintaa vuosina 2009-2014 ja yhteystyötä Rovaniemen kaupungin A-klinikan kanssa. Hirvaalla toimii tälläkin hetkellä jatkohoitoryhmiä, joissa käy useista Lapin kunnista jatkohoidossa Oulun Avominne klinikalla perushoidon käyneet. Useat Lapin kunnat myöntävät maksusitoumuksia Oulun hoitoyksikköön. Hoitotuloksista  ja kokemuksista hoidosta löytyy tietoa heidän nettisivuiltaan https://www .avominne .fi/tulokset-ja-kokemukset /"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 22.10.2019 kokouksessaan päättänyt lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Tiina Outilan ja 20 kaupunginvaltuutetun allekirjoittaman aloitteen Minnesota-mallin mukaisen päihdehoidon saamisesta Rovaniemelle.

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä (terveydenhuoltolaki §28, sosiaalihuoltolaki §24). Päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella (päihdehuoltolaki §7). 

Minnesota-hoito on alkoholismin hoitoon Yhdysvalloissa kehitetty malli, joka pohjautuu AA-vertaistukiyhteisön (Alcoholics Anonymous, Nimettömät Alkoholistit) kehittämään 12-askeleen toipumisohjelmaan. Minnesota-hoidossa pyritään luomaan päihderiippuvaiselle terapauttinen ja inhimillinen yhteisö, josta hän ja hänen omaisensa saavat vertaistukea. Perusajatuksena on päihderiippuvuuden kokonaisvaltainen sairaus luonne ja tavoitteena on aina täysraittius. Minnesota-hoitomallin mukaista hoitoa tarjoavat monet yksityiset tahot usein laitos- ja avokuntoutuksen yhdistelmänä. 

Alkoholiongelmaisen käypä hoito-suosituksessa todetaan, että kaikissa psykososiaalisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa tärkeitä ovat hoidon jatkuvuus, hyvä yhteistyö sekä potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon. Potilaan mielipidettä on syytä kuulla hoitomuodon valinnassa. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Hoitomuodon vaikutuksesta hoidon tehoon suosituksessa otetaan kantaa seuraavasti

 • Eräitä psykososiaalisia hoitomuotoja on tutkittu runsaasti, mutta toisista on lähinnä kokemusperäistä tietoa. Hoitoyhteisön kulttuuriympäristö, potilaiden valintakriteerit ja vertailuryhmä vaikuttavat tulosten tulkintaan. Moniongelmaisia henkilöitä on tutkittu vähän. Tutkimusten seuranta-ajat ovat yleensä lyhyitä. Näyttää siltä, että sekä hoitomuoto että hoitavan henkilön ominaisuudet vaikuttavat tulokseen.

 • Psykososiaalinen hoito on tehokkaampaa kuin hoitamatta jättäminen.

 • Internet-pohjainen interventio saattaa olla tehokkaampi kuin pelkän valistusaineiston antaminen.

 • Psykososiaalinen hoito vähentää alkoholiongelman aiheuttamia kokonaiskustannuksia.

 • Keskivaikeassa riippuvuudessa eri hoitomuodoilla saavutetaan ilmeisesti pääosin samantasoisia tuloksia.

 • Perheväkivaltaan syyllistyneillä alkoholista riippuvaisilla kognitiivinen käyttäytymisterapia saattaa tuottaa parempia tuloksia kuin kahdentoista askeleen hoito.

 • Motivoiva haastattelu eri muodoissaan lisää hoidon tuloksellisuutta. Myös motivoivaa haastattelua laajempi kognitiivinen käyttäytymisterapia ilmeisesti parantaa hoitotulosta.

 • Kahdentoista askeleen ohjelma johtaa ilmeisesti useammin täysraittiuteen, mutta muilta osin tulokset eivät ilmeisesti eroa oleellisesti tavanomaisten psykososiaalisten hoitojen tuloksista.

 • Yhteisövahvistusohjelma on ilmeisesti parempi kuin hoitopaikan tavanomainen hoito.

 • Pari- ja perheterapia ovat ilmeisesti tehokkaampia kuin pelkkä yksilön hoito. Niistä saattaa olla hyötyä myös perheen lapsille, ja niillä voidaan vähentää kotiväkivaltaa 

 • Toistaiseksi ei tunneta sellaisia kriteereitä, joiden perusteella alkoholiongelmaiselle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopiva hoitomuoto

 

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito -suosituksissa ei erikseen mainita Minnesota-hoitomallia. Käypä hoito -suositukset laaditaan tutkimusnäytön perusteella, ja tärkeimmät hoitosuosituksen kohdat perustellaan näytönastekatsauksien avulla.

Palveluvalikoimaneuvosto (Palko)on hyväksynyt 11.6.2020 suosituksen alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä. Palko katsoo, että seuraavat alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan: 

 • kognitiivinen käyttäytymisterapia

 • 12 askeleen hoito-ohjelma

 • pari- ja perheterapia

 • motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa

 • yhteisövahvistusohjelma sekä yhteisövahvistusohjelmaan liitetty perheohjaus osana kokonaishoitoa.

 

Palkon suosituksenkin perusteella 12 askeleen hoito-ohjelma on yhtenä riippuvuuden hoidon vaihtoehtona.

Rovaniemen terveydenhuollon päihdepalvelut on tuottanut Lapin sairaanhoitopiiri 2/2017 lähtien. Maksusitoumukset päihdehuollon laitoskuntoutukseen on tehty pääasiassa a-klinikan ylilääkärin toimesta ja maksusitoumuksia on tehty myös Minnesota-hoitomallin mukaiseen hoitoon yksilölliseen arvioon perustuen.

Päihdepalveluiden kokonaisuus Rovaniemellä on suurten muutosten alla. Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt lakkauttaa Lapin päihdeklinikan 1.6.2020 alkaen. Perusturvalautakunta on päättänyt siirtää Rovalan Setlementti ry:n tuottamat alle 25-vuotiaiden päihdepalvelut kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen. Vastikään Lapin aluehallintovirasto on todennut sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelut Rovaniemellä osin puutteellisesti järjestetyiksi. Osaltaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi perusturvalautakunta on 27.5.2020 päättänyt aloittaa valmistelut a-klinikan siirtämiseksi takaisin kaupungin järjestämisvastuulle. Päihdepalveluiden uudelleen organisoitumisen osana arvioidaan myös päihdekuntoutuksen laitos- ja avopalvelut. Todennäköisesti tässä tilanteessa tullaan hyödyntämään myös ostopalveluita kuntoutuksen tuottajina. Kaupunki ei kuitenkaan voi suosia mitään tiettyä palveluntuottajaa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen Minnesota-mallin mukaisen päihdehoidon saamisesta Rovaniemelle annetun vastauksen ja välittää sen vastauksenaan aloitteen tekijöille.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.