Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Vastaus valtuustoaloitteeseen mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva selvitys

ROIDno-2020-186

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki on siirtänyt mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen.

Perusturvalautakunta on suunnitellusta poiketen päättänyt 11.12.2019 (193§), ettei alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluja siirretä Lapin sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin vuoksi.

Valtuustolle tulee saattaa tiedoksi, onko mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtämisellä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi saavutettu tavoitteita. Selvityksessä tulee arvioida järjestelyn hyötyjä ja haittoja sekä kustannusvaikutusta. Selvityksessä tulee pohtia myös vaihtoehtoisia järjestämistapoja esim. opiaattikorvaushoidon lääkkeenjaon osalta sekä sosiaalihuoltolain edellyttämien mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteutumista erikoissairaanhoidon organisaatiossa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen hallintoylilääkärin valmisteltavaksi.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 kokouksessaan päättänyt lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Tiina Outilan ja 21 kaupunginvaltuutetun allekirjoittaman aloitteen mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevasta selvityksestä.

Rovaniemen kaupunki siirsi 1.2.2017 alkaen järjestämisvastuun erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluista Lapin sairaanhoitopiirille. Siirron tavoitteina olivat päällekkäisyyksien poistaminen, hoitoon pääsyn sujuvuuden kehittäminen, painopisteen siirto avohoitoon ja kustannusten kasvun pysäyttäminen. Siirtosopimuksen mukaisesti perustettiin seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa yhteistyön toteutuminen. Seurantaryhmä on raportoinut kaksi kertaa vuodessa tavoitteiden toteutumisesta perusturvalautakunnalle ja Lapin sairaanhoitopiirin hallitukselle. Vuotta 2019 koskeva seurantaraportti on valitettavasti viivästynyt koronaepidemiaan varautumisen vuoksi ja valmistuu syksyllä yhtä aikaa alkuvuotta 2020 kuvaavan raportin kanssa.

Liitteenä on vuoden 2019 alkupuolen raportti, jossa on kuvattu tavoitteiden toteutumista. Tämän raportin laatimisen jälkeen on päätetty ja alettu valmistella muutoksia päihdepalvelujen osalta erityisesti. Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt lakkauttaa Lapin päihdeklinikan 1.6.2020 alkaen. Perusturvalautakunta on päättänyt siirtää Rovalan Setlementti ry:n tuottamat alle 25-vuotiaiden päihdepalvelut kaupungin järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen. Vastikään Lapin aluehallintovirasto on todennut sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelut Rovaniemellä osin puutteellisesti järjestetyksi, mikä vaatii toimenpiteitä kaupungilta ja niihin on jo ryhdytty.

Osaltaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi perusturvalautakunta on 27.5.2020 päättänyt aloittaa valmistelut a-klinikan siirtämiseksi takaisin kaupungin järjestämisvastuulle. Päihdepalveluiden kokonaisuus Rovaniemellä on suurten muutosten alla ja loppuvuoden aikana tuodaan toimielimiin selvitys a-klinikan siirrosta ja päihdepalveluiden kokonaisuuden organisoinnista ja palveluiden järjestämisestä.

Valtakunnalliseen sote-uudistukseen valmistautumiseen liittyvät hankkeet ovat alkamassa loppuvuoden 2020 aikana ja hankkeissa kehitetään osaltaan myös mielenterveys- ja päihdepalveluita. Kehittämistyötä ohjaa uudistukselle asetettujen tavoitteiden lisäksi helmikuussa julkistettu Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030.

Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen katsomme, ettei ole järkevää kiinnittää resursseja erilliseen selvitykseen näiden valmistelussa jo olevien mielenterveys- ja päihdepalveluihin kytkeytyvien muutosten ja kehittämiskohtien lisäksi. Siirtosopimuksen mukainen seurantaryhmän raportti mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta tuodaan jatkossa myös valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevasta selvityksestä ja antaa edellä olevan vastauksenaan aloitteen tekijöille.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.