Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavat tilat / hankesuunnitelma

ROIDno-2018-2695

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-​2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päätti käynnistää lyhytaikaisen asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista). Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset toiminnan uudelleen organisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen perusturvalautakunta päätti käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.  

Ensimmäisessä työpajassa 25.3.2019 tarkennettiin työsuunnitelmaa niin, että tarveselvitystyössä keskitytään ensimmäisessä vaiheessa Näsmäntien kiinteistöjen osalta tulevien tilaratkaisujen suunnitteluun. Erityisryhmien (mielenterveys-päihdekuntoutujien ja kehitysvammaisten) asumiseen keskitytään myöhemmässä vaiheessa.  

Näsmäntien hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt (palvelutalo Näsmänkieppi, Arviointiyksikkö ja Hoiva 2) tulevat lähivuosien aikana ns. tiensä päähän ja tuolloin on löydyttävä omalle toiminnalle (sekä lyhyt- että pitkäaikaiselle asumiselle) uusia tiloja. Muussa tapauksessa joudutaan aikataulusyistä lisäämään ostopalveluita, joka edelleen pienentää oman toiminnan osuutta. Näsmäntien kiinteistöjen kuntoa ja terveellisyyttä nykyiseen toimintaan seurataan.  Väliaikaisten tilojen tarvetta arvioidaan kesän 2019 aikana. 

12.6.2015 päivätyssä kaupungin tilaliikelaitoksen teettämässä kokonaisselvityksessä, koskien ympärivuorokautista hoivaa, palvelukorttelin todetaan olevan tulevaisuuden asumisen malli. Tätä on päädytty esittämään myös tässä tarveselvityksessä ja Näsmäntien kiinteistöjä korvaavat tilat olisivat osa ko. palvelukorttelia. 

Tarveselvitysryhmä esittää, että tarveselvitys hyväksytään ja hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi. Kaupunki linjaa palvelukorttelille sopivan tontin. Työryhmä esittää palvelukorttelin sijainniksi Sairaalanniemen tonttia.   Nykyisten Näsmäntien tilojen elinkaari on loppuvaiheessa, joten korvaavien tilojen käyttöönotolla on kiire. Työryhmä esittää, että palvelukorttelihankkeen suunnitteluvaihe aloitetaan Näsmäntien korvaavien tilojen hankesuunnittelulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy tarveselvityksen ja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä tarveselvitystyöryhmän tekemän esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen ja kannattaa Sairaalanniemen tontin valintaa.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja. Tavoitteena on muutos palvelurakenteessa niin, että kotona asuvien osuus nousee asteittain 93 %:iin. Jotta tähän päästään, tarvitaan keveitä,välimuotoisia asumisen muotoja jo vuoteen 2022 mennessä laskennallisesti  75 paikkaa/asuntoa lisää. Edelleen tarve kasvaa voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä 125 asuntoa. Tarve perustuu tavoitteeseen lisätä kevyempien asumispalvelujen kattavuutta (2019; 1,3 %) vaiheittain 2-3 %:iin 75 vuotta täyttäneistä. 

Tehostetun palveluasumisen lisätarve vuoteen 2022 mennessä on 15 asuntoa ja edelleen 2022 - 2030 välillä 113 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kattavuutta ( 2019; 8 %) on tarkoitus vähentää asteittain 6,5 - 7 % :iin 75 vuotta täyttäneistä.   

Mikäli näistä tarpeista toteutetaan omana toimintana 50 % (tällä hetkellä n. 25% - 30 %), tarkoittaa se mittavia tilahankintoja vaiheittain toteutettavaksi. Lisäksi tarvitaan pikaisesti korvaavat tilat Näsmäntiellä olevalle toiminalle n. 125 asuntoa. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua.

Näsmänkiepin palvelutalon ja Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen palvelutalo Näsmänkieppiin 27.6.2019 ja työnantajalle on annettu kehotus, jonka mukaan kaupungin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on annettava selvitys tulevista toimenpiteistä 28.2.2020 mennessä.

Lisäksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto on antanut terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen 24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi siten, että toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla käytössä.Työsuojelun vastuualue antoi  lisää aikaa tarkastuksella nro 2019/13082 annetun kehotuksen  täyttämiseen. Perustellun syyn lisäajalle antoi Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimenpidemääräys 24.9.2019, jonka mukaisten toimenpiteiden jälkeen työnantaja vasta voi antaa työsuojelun vastuualueelle selvityksen työntekijöiden terveydelle sisäilman laadusta aiheutuvasta haitasta tai vaarasta yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. Tilaliikelaitoksen tekemän suunnitelman mukaan määräyksen mukaiset toimenpiteet tehdään 30.11.2019 mennessä. 

Tarveselvitystä tehtäessä ja palvelukorttelia suunniteltaessa tavoitteena oli Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelu kytkeä korttelin suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen ja osaksi korttelirakennetta. Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on kuitenkin tarpeen käynnistää pikaisesti uusien tilojen suunnittelu Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on aloitettava palvelukorttelin suunnittelu keskustan alueelle em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti vastaamaan uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa vs. toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän.

Päätös

Perusturvalautakunta kuuli asiassa Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa. 

Vs. toimialajohtaja teki muutetun päätösesityksen:

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi Perusturvalautakunta valtuuttaa vs. toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän. Näsmäntien ensimmäisen vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen liitetään kokouksessa esitelty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17.15-17.29.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
Anneli Ylitalo, palveluesimies, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Näsmäntien ensimmäisen vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen on liitetty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asumispalvelujen tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019,§ 102. Perusturvalautakunta on 30.10.2019, 167 §  päättänyt esittää kaupunginhallitukselle Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen 4.11.2019,387 §.

Perusturvalautakunnan päätettävänä on nyt esitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen. Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020. Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana. Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi elokuussa 2022.

Suunnittelun lähtökohdat

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua. Näsmänkiepin palvelutalon ja Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Lisäksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto antoi terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen 24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi siten, että toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla käytössä. Työnantaja on suorittanut kiinteistössä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon 24.9.2020 antama määräyksen mukaisesti korjaustoimenpiteet 31.12.2019 mennessä ja vastaus  AVI:lle toimenpiteistä annettiin 28.2.2020 mennessä. Vastauksessa todettiin, että toimenpiteiden vaikutukset (alipaineistuksen toimivuus, kuitupitoisuudet) on tutkittu alkuvuodesta 2020. Työterveyshuolto on altistumisolosuhteiden arvion ja tehtyjen mittaustulosten ja raporttien pohjalta laatinut lausunnon sisäilmaongelmien terveydellisestä merkityksestä. Työterveyshuollon lausunnossa (Liite 3) todetaan, että kokonaisuutena sairastumisen vaaran arvioidaan näin ollen olevan vähäinen tehdyn alipaineistuksen ja osastointien toimiessa. Kontrollimittauksissa ei myöskään todettu toimenpiderajoja ylittäviä kuitupitoisuuksia. Vastauksen perusteella asiankäsittely on päättynyt 4.3.2020 

Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on käynnistetty uusien tilojen suunnittelu Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on tarve palvelukorttelin suunnitteluun edistämiseen em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti vastaamaan uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.

Hankesuunnitelma ja sen eteneminen 

Tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019 § 102. Perusturvalautakunta on päättänyt (30.10.2019, 167 §) esittää kaupunginhallitukselle Näsmäntien korvaavien tilojen 1.vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta. 

Perusturvalautakunta päättää esitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä. Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020.Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana. Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi elokuussa 2022.

Hankesuunnitelman sisältö

Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaihe sisältää vanhusten tehostetun palveluasumisen 60 asukaspaikkaa + 1 paikka varten. Asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asuntojen koko on 26 hum 2 , mikä sisältää asuinhuoneen, kylpyhuoneen ja minikeittiövarauksen. Pääsääntöisesti asuntoihin muuttaa 1 henkilö, mutta niissä voi asua pariskunta. Muut tilat ovat asumista tukevia tiloja kuten esimerkiksi keittiö ja siihen liittyvä yhteistila, saunaosasto, monitoimitila ja pyykinhuoltotilat. Kaikki tilat jyvitettyinä yhtä asuntoa kohden pinta-ala on 47 m 2 . 1. vaihe on tarkoitus toteuttaa siten, että toiminnot nykyisissä tiloissa voivat jatkua ennallaan rakentamisen aikana.

Kohteen asemakaavamerkintä on YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku on 0,5 ja suurin mahdollinen kerrosluku on kolme. Nykyisestä tontista lohkotaan oma, kooltaan n. 6600 m 2 tontti uudisrakennusta varten. Tulevan uudisrakennuksen käyttötarkoitus on kaavanmukainen. 1. vaiheeseen rakennetaan autopaikoitusta asemakaavan mukaisesti 12 ap. Nämä autopaikat palvelevat vieraspaikkoina. Henkilökunnan autopaikoitus sijoittuu 1. vaiheen rakentamisen aikana nykyisen kiinteistön muille pysäköintipaikoille. Jatkossa henkilökunnan autopaikoitus on tarkoitus rakentaa mahdollisen 2. vaiheen tontille. Tontinkäyttösuunnitelmassa on esitetty sekä molempien vaiheiden rakennusten ja toimintojen sijoittuminen ko. kiinteistölle.

Laajuudeltaan hanke on 3720 brm 2 ja 3170 hum 2 . Viitesuunnitelmassa rakennus on ajateltu H-malliseksi ja tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Rakennus on jaettu 4 eri siipeen. Tällä tavoitellaan rauhallisia asumisympäristöjä ja mahdollisimman lyhyitä käytäviä. Kolmeen siipeen tulee asuntoja ja asumista palvelevia tiloja ja yhteen siipeen sijoittuu varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja. Huoltotilat sijoittuvat huoltopihan puolelle, jolloin asukkaiden käyttämät piha-alueet eivät häiriinny huoltoliikenteestä. Hankesuunnitteluaikana järjestettiin kolme erillistä työpajaa Näsmänkiepin henkilökunnalle, missä koottiin yhteen monesta eri näkökulmasta henkilökunnan näkemys nykyisen toiminnan hyvistä puolista ja kehitettävistä osa-alueista. Työpajoissa visioitiin, miten tilojen tulisi tukea tulevaisuudessa vanhusten palveluasumista. Työpajojen pohjalta laadittiin suunnitteluohje, jossa avataan kunkin tilan vaatimuksia ja toiminnallisuutta. Suunnitteluohjeen, työpajojen, hankesuunnittelu- ja tilasuunnitteluryhmän kanssa käytyjen palavereiden pohjalta arkkitehti laati tilaohjelman.

Huonetilaohjelma on laadittu palvelemaan ikääntyvää käyttäjäryhmää, jonka toimintakyky on laskenut ja joka tarvitsee tukea päivittäisissä toiminnoissa. Käyttäjäryhmä on huomioitu tilamitoituksessa esimerkiksi kph-tilat ovat inva-mitoitettuja ja käytävätiloissa pitää pystyä pyörähtämään pyörätuolilla. Tiloissa on pystyttävä liikkumaan monenlaisilla apuvälineillä ja asukkaan on päästävä tiloihin vuoteella. Henkilökunnan työhyvinvointia ja ergonomia on huomioitu tilamitoituksissa siten, että henkilökunta mahtuu ja pystyy auttamaan asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tilat ovat esteettömiä. Vuorokaudessa työskentelee yhteensä 30 hoitajaa sekä muutamia muita avustavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Henkilökuntaa kannustetaan olemaan asukkaiden parissa esimerkiksi siten, että henkilökunta syö yhdessä asukkaiden kanssa. Erillisiä raportointitiloja ei ole suunniteltu vaan käytössä on hiljainen raportointi ja kirjaamisille varataan kalustemainen vetäytymistila. Erillisiä henkilöstötiloja ei tähän rakennukseen suunnitella. Henkilöstö voi käyttää taukotiloina esimerkiksi aistihuonetta tai monitoimitilaa. Moneen tilaan on yhdistetty useampi toiminto ja sillä tavoitellaan rakennettavien tilojen mahdollisimman suurta käyttöastetta.

Esitetylle rakennuspaikalle on tehty maaperätutkimus, jonka on laatinut Pohjois-Suomen betoni- ja maalaboratorio Oy. Maanvarainen perustaminen on mahdollista. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että rakennuspaikalla aiemmin sijainneiden rakennusten perustuksia saattaa olla jäljellä maaperässä. Hankkeessa noudatetaan ns. prosenttitaideperiaatetta. Hankkeen toteuttaja sitoutuu kustantamaan taidehankinnan kiinteällä summalla 25 000 €. Taidehankinta toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kulttuuripalveluiden kanssa.

Hankesuunnitelmassa käytiin tarkkaan läpi LVIS-järjestelmät. Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon tai vaihtoehtoisesti rakennus lämmitetään maalämmöllä. Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkostoon ja se varustetaan ilmanvaihtojärjestelmällä lämmöntalteenotoin. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan jäähdytyksellä. Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä ja keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennus liitetään Rovakaira Oy:n pienjänniteverkkoon ja teleoperaattorin kuituverkkoon. Rakennukseen suunnitellaan seuraavat järjestelmät: valaistusjärjestelmät (sisä-, ulko- ja aluevalaistus), sadevesijärjestelmien lämmitykset ja sulanapitolämmitykset, poistumisvalaistusjärjestelmä, antennijärjestelmä, yleiskaapelointijärjestelmä, ovipuhelinjärjestelmä, matkaviestinverkkojen järjestelmät, AV-järjestelmät, avunpyyntöjärjestelmä, hoitajakutsu- ja turvajärjestelmä, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitinjärjestelmät, savunpoistonohjausjärjestelmä sekä rakennusautomaatiojärjestelmä.

Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa Näsmäntien korvaavat tilat hankkeen rakentamisen vuokrasopimusmallilla ja vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Sopimus velvoittaa omistajaa suunnittelemaan ja rakentamaan kohteen kaupungin tarjouspyynnön reunaehtojen mukaisesti. Kaupungilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan kohteen toiminnalliseen suunnitteluun ennen rakentamispäätöstä. Laadittava vuokrasopimus velvoittaa kiinteistön omistajaa hallinnoimaan ja ylläpitämään kohdetta yhdessä sovittavan vastuujaon mukaisesti. Yksityiskohtaiset sopimusehdot tarkentuvat lopullisissa tarjouskilpailuasiakirjoissa. Määräaikainen vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kaupungilla on etuoikeus jatkaa vuokrasopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Hinta-arvio tarkentuu kilpailutuksen yhteydessä. Hanke kilpailutetaan laaditun hankesuunnitelman mukaisesti. Kilpailutettavaan sopimukseen sisällytetään rakennuksen kiinteät kalusteet, ulkovarastot ja päiväkodin pihakalusteet sekä tarvittavat palvelut mm. kiinteistönhoito. Rakennuskustannukset eivät sisällä muita käyttäjähankintoja, esimerkiksi: irtokalusteita.

Hankkeelle tavoitellaan ARA avustusta joka voi olla tehostetun hoivan rakennuksissa enintään 40% rakennuskustannuksista. Avustuksella vuokran suurus pidetään kohtuullisena. Tavoitteena on, että tiloista asiakkaan maksama enimmäisvuokra Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen suuruinen. Hankesuunnitteluvaiheessa on varmistettu että Rovaniemellä on ed. mainitulle hankkeelle mahdollista saada ARA avustusta. ARA avustusta kohteessa tulee hakemaan hankkeen toteuttaja. Mikäli taloudelliset tavoitteet hankinnassa eivät toteudu palautetaan hanke Rovaniemen kaupungin valmisteluun ja investointiohjelmaan.

Taloudelliset vaikutukset

Näsmänkiepin nykyinen vuokra vuositasolla on noin 750.000 eur / 74 paikkaa. Korvaavien tilojen tavoitehintalaskelman mukainen vuosivuokra on noin 900.000 eur / 61 paikkaa. Jos ARA avustusta ei myönnetä niin vuokrakustannukset ovat vuodessa noin 150.000 eur suuremmat. Mahdollinen ARA avustus voi olla noin 25-40% rakennuskustannuksista. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Valmistelijoiden esitys 

Näsmäntien uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. Vuokramallin kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyy sekä mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Näsmäntien uudisrakennuksen liitteen mukaisen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Päätös

Perusturvalautakunta kuuli asiassa rakennuspäällikkö Juha Välitaloa.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17:23-17:33.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilapalvelukeskus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.