Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Selvitys Lapin aluehallintovirastolle: Tartuntatautiasetuksen 6 §:n toteutuminen Rovaniemen kaupungissa 

ROIDno-2020-1012

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt 30.3.2020 Lapin kunnilta selvitystä tartuntatautiasetuksen 6§ toteutumisesta kunnissa.Valtioneuvoston antaman asetuksen tartuntataudeista (146/2017, tartuntatautiasetus) 6 §:n mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnallisen toimielimen ja kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin on:

1) huolehdittava tartuntatautien ehkäisyyn liittyvästä terveysneuvonnasta;

2) huolehdittava suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan.

Tartuntatautien ehkäisyyn liittyvää terveysneuvontaa annetaan osana kaikkea kunnan terveydenhuollon toimintaa kaikille asiakasryhmille. Lisäksi parhaillaan leviävän uudentyyppisen koronaviruksen aikana on panostettu myös median kautta tapahtuvaan tiedottamiseen, verkkosivuihin ja sosiaaliseen mediaan, jotta tartuntatautien ehkäisyyn liittyvä tietoisuus väestössä on riittävää epidemian pitämiseksi hallinnassa.

Suonensisäisesti huumeita käyttävien kohdennetun terveysneuvonnan  ja käyttövälineiden vaihdon Rovaniemen kaupunki on järjestänyt ostopalveluna vuodesta 2013 lähtien ja palvelun tuottajana on koko tämän ajan toiminut Rovalan Setlementti Ry. Palvelu on tuotettu vuoteen 2019 saakka Lapin nuorisoasema Rompun ohessa ja 2019 jälkeen osana osallisuuskeskus Oodin toimintaa. Liitteenä tarkempi kuvaus ja selvitys palvelusta ja toiminnan tilastoista. 

Arvioimme, että tartuntatautiasetuksen 6 §:ssä säädetyt tartuntatautien ehkäisyyn liittyvä terveysneuvonta ja suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtaminen toteutuvat Rovaniemen kaupungissa tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa tartuntatautiasetuksen 6 §:ssä säädetyt tartuntatautien ehkäisyyn liittyvän terveysneuvonnan ja suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisen toteutuvat Rovaniemen kaupungissa tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaisesti.

Perusturvautakunta hyväksyy edellä ja liitteenä olevan annetun selvityksen ja antaa vastauksena Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto 1.6.2020, Rovalan Setlementti ry

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.