Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuustoaloite palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttaminen

ROIDno-2020-793

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta pandemiasta kun selvitään Kaupunki selvittää mahdollisuuksia palvelukodeissa  asuvien ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava henkilöstöön kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään mahdollinen korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville palvelukodin asukkaille. Laki määrää  kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan mutta ei palvelukotien asukkaille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt  valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen 10.3.2020 :

"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta pandemiasta. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia palvelukodeissa  asuvien ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava henkilöstöön kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään mahdollinen korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville palvelukodin asukkaille. Laki määrää  kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan mutta ei palvelukotien asukkaille."

Vastaus aloitteeseen

Ikäihmisten ulkoilu palvelutaloissa ja hoivayksiköissä on tärkeä osa asiakkaan arkea  ja sen mahdollistuminen asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan on osa yksikön toiminnan laatua.  Talviset olosuhteet tuovat meillä ulkoiluun omat reunaehdot ja se vaikuttaa myös asukkaiden innokkuuteen lähteä ulkoilemaan. Muina vuodenaikoina ulkoilu on aktiivisempaa. 

Omassa toiminnassa pihojen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen lisätä ulkona oloa on kiinnitetty huomiota. Esteettömien ja turvallisten liikkumisreittien lisäksi ulkoiluun voidaan liittää elämyksiä ja virikkeitä.  Esimerkiksi Aaltorannassa on laatikkoviljelmä ja Näsmäntielle on hankittu ulkokanoja kesäksi. Parvekkeet ja terassit mahdollistavat myös muuta aktiviteettia. 

Palvelutaloissa Neuvokkaan pyöräluotsit mahdollistavat ulkoilun turvallisessa seurassa kesäaikana. Kaikki toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset käyvät Pyöräluotsi-koulutuksen, jonka tavoitteena on paneutua Pyörällä kaiken ikää -toiminnan tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Toiminnassa käytettävien sähköriksojen ( 2 kpl)  hankinnasta on vastannut Rovaniemen kaupunki. Kesäaikana palvelukodeissa on työskennellyt myös koululaisia avustamassa mm. ulkoilussa. Tulevana kesänä tästä on luovuttu koronatilanteen vuoksi.

Asukkaiden omaiset ovat tärkeässä roolissa ja tilanteen mukaan myös vapaaehtoisia voidaan hankkia ulkoilukaveriksi. Pääsääntöisesti ulkoilussa avustaminen on kuitenkin henkilöstön tehtävänä.  Erillisten asukkaiden ulkoiluavustajien palkkaminen ei ole tällä hetkellä harkinnassa, mutta yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa edelleen tiivistetään myös ulkoilukaverien saamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta antaa yllä olevan selvityksen vastauksenaan aloitteen tekijälle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijä, Palveluesimies

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.