Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2021 -

ROIDno-2019-1057

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen)  ja tuetussa asumisessa. Sääntökirja on hyväksytty 22.11.2017 perusturvalautakunnassa. Ikäihmisten palveluissa asumispalvelujen ostopalvelujen puitesopimuskausi päättyy 31.12.2019 ja palveluseteli laajenee tehostettuun palveluasumiseen 1.1.2020 alkaen.  Nyt hyväksyttävä sääntökirja sisältää omaishoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelit.  Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki on määrittänyt ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Kotihoidon palveluseteli on tällä hetkellä käytössä noin 60 asiakkaalla ja omaishoidon palvelusteli on käytössä  60 - 70  asiakkaalla. Omaishoidossa palveluseteliä käytetään lähinnä omaishoitajien vapaan järjestelyihin. Kotiin annettavissa palveluissa kustannukset ovat 1-7.2019 olleet yhteensä 79 502 €. Tuetun asumisen palvelusetelillä palvelutaloissa ja palveluasumisessa on tällä hetkellä 38 henkilöä ja kustannukset olleet  1-7.2019  164 362 €.  Palvelusetelin käyttö kotihoidossa on vähentynyt viime vuosina, mikä osittain voi johtua siitä, että palvelusetelin arvoa ei ole tarkistettu käyttöaikana.  Vuoden 2020 talousarviossa on kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu 275 000 €.

Palveluasumisen ostopalveluissa on elokuussa ollut palveluasumisien asiakkaita 59 henkilöä ja tehostetun palveluasumisen asiakkaita 308 henkilöä ja ostopalvelujen kustannukset ovat olleet 1-7.2019 yhteensä 7,4 M€. Vuoden 2020 talousarvioissa palveluseteliin ja ostopalveluihin on varattu noin 11 M€.

Palveluseteli omaishoidossa, kotihoidossa ja kotihoito asumisyksikössä

Sääntökirjassa on tuetun asumisen palveluseteli korvattu kotihoito asumisyksikössä - palvelusetelillä ja huomioitu palvelusetelin arvon määrittelyssä toimintaympäristön luonne (mm. asiakkaat samassa asumisyksikössä ja palvelu muodostuu päivään joustavasti lomittuen).  Sääntökirjaan on päivitetty palvelujen sisältökuvaukset, yleiset ehdot ja arvioitu palveluseteleiden arvot.

Omaishoidon tuen vapaan palveluseteli 108 €/ vrk (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 27 €/tunti  (kiinteähintainen)

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 31 €/tunti  (tulosidonnainen).

Kotihoito asumisyksikössä

Sääntökirjassa on määritelty palveluntuottajaa sitova kattohinta palvelulle. Kattohinta on 34 €/ tunti kaikissa setelimuodoissa.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 27 €/tunti (kiinteähintainen) 

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 31 €/tunti (tulosidonnainen) 

Palveluseteli asumispalveluissa

Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen on merkittävä järjestämistavan muutos. Valmistelussa on huomioitu asiakkaan palvelujen jatkuminen samassa yksikössä palvelutarpeen muutoksista riippumatta (yhden muuton - periaate) ja mahdollisimman yhdenvertaisen omavastuun määräytyminen kustannuksissa asiakkaalle. Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat pääosin edellisessä kilpailutuksessa vaadittua laatutasoa. Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.   Sääntökirjaan sisältyy tuottajan velvoite kirjata asiakastiedot kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Lifecare), mikä lisää huomattavasti tiedon kulkua ja asiakas/ potilasturvallisuutta.

Palvelustelin arvot asumispalveluissa.

Palveluille on määritelty palvelusetelien maksimiarvot, jotka ovat myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle.  Asumispalveluiden palvelusetelin arvon taustalla on tämän hetkisten ostopalveluiden keskihinta.

Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 55 € / vrk (tulosidonnainen) 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 105 € / vrk (tulosidonnainen)

Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. saattohoito, jossa palkataan lisää henkilökuntaa) on mahdollisuus harkinnanvaraisesti korottaa palvelusetelin vuorokausihintaa 35 €:lla määräaikaisesti.

Palvelustelin arvo määräyty asiakkaan tulojen perusteella. Palvelutuottaja perii asiakkaalta palvelusetelin ja tuottajan hinnan välisen erotuksen (omavastuuosuuden) sekä muut asiakasmaksut.

Asiakkaan asema muutoksessa

Siirtymävaiheessa palveluasumisessa asiakkaalle tarjotaan palveluseteliä, jolla hän voi jatkaa asumista nykyisessä asumispaikassaan.  Mikäli asiakas ei valitse palveluseteliä, asumisen ja hoivan jatkuvuus turvataan asiakaskohtaisella ostopalvelusopimuksella. 

Kaupungin omien yksiköiden asumispaikat ovat käytössä ensisijaisesti ja mikäli omassa toiminnassa ei ole paikkoja vapaana, asiakkaalle tarjotaan palveluseteliä. 

Osallisuus ja tiedottaminen

Asumispalveluiden palveluntuottajia on tavattu vuoden aikana 3 kertaa (13.3, 29.5 ja 29.8). Yhteistyötilaisuuksissa on avoimesti kerrottu palveluseteli-malliin siirtymisestä, keskusteltu yhteistyössä palveluiden sisällöstä sekä tarjottu mahdollisuus kommentoida luonnosteltua sääntökirjaa.

Vanhusneuvostolle palveluseteli-malli on esitelty 4.9.2019 ja vanhusneuvoston lausunto on  liitteenä.

Kansalaisten osallisuus mahdollistettiin järjestämällä Olkkarissa avoin keskustelutilaisuus 23.9.2019, jolloin oli mahdollisuus keskustella palvelusetelistä kaupungin ikäihmisten palvelualueen asiantuntijatyöntekijöiden kanssa.

Asumispalveluiden asiakkaille lähetetään tiedotekirje palveluseteli-malliin siirtymisestä ja hoitokodeissa tullaan järjestämään keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia aiheesta

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta  hyväksyy liitteen mukaisen Kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan otettavaksi käyttöön 1.1.2020 alkaen

Päätös

Arto Köngäs saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.22.

Perusturvalautakunta päätti, että päätösesityksestä poistetaan ensimmäisestä kappaleesta sanat "kotihoidon palveluntuottajan tiloissa" teknisenä korjauksena.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen) ja tuetussa asumisessa (Petu 22.11.2017 ). Palveluseteli laajeni 1.1.2020  tehostettuun palveluasumiseen ja nykyinen sääntökirja ( Petu 30.10.2019) sisältää omaishoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelit.  Nyt päivitettyyn sääntökirjaan on tehty sisällöllisiä tarkennuksia ja täydennyksiä, lisätty tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli ja päivätoiminnan palveluseteli. Palveluseteleiden arvot ovat ennallaan, mutta asumispalveluissa on nostettu tuottajaa sitovan kattohinnan arvo.  Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki  määrittää ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen oli  tänä vuonna merkittävä järjestämistavan muutos.  Tuottajien siirtyminen palveluseteliin on tapahtunut laajasti.Palvelusetelin piirissä on asumispalveluissa noin  294 asiakasta. Osalle asukkaista turvattiin asumisen ja hoivan jatkuvuus asiakaskohtaisella ostopalvelusopimuksella siirtymävaiheessa.  Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotolla tuetaan vaihtoehtoisten palvelujen syntymistä mm. omaishoitajille. 

Vuoden 2021 talousarviossa on kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu 325 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalveluihin 11,3 M€. 

Sääntökirjan rakennetta on muutettu luettavampaan muotoon ja tarkennettu joitain sisällöllisiä kohtia saadun palautteen pohjalta.

Kotona asumista tukevissa palveluissa keskeisimmät muutokset:

- Sääntökirjaan on lisätty tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun palveluseteli       

- Käyttöön otetaan  päivätoiminnan palvelusteli       

- Täydennetty palvelukuvauksia ja RAI- arviointivälineistön käyttöä palveluissa 

- Palvelusetelien arvo kotona asumista tukevissa palveluissa on muutettu siten, että kotihoito rinnastuu kotisairaanhoidon palvelustelin arvoon ja aikaisempi kotihoidon palvelusetelin arvo on kotipalvelun palvelusetelin arvo. 

 

Tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin arvo on 22 €/tunti (kiinteähintainen) 

Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelusetelin arvo on 27 €/tunti (kiinteähintainen) 

Säännöllisen kotipalvelun, kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelusetelin arvo on 7 €/tunti ja korkein 31 €/tunti (tulosidonnainen) 

Kotihoitoon asumisyksikössä on määritelty palveluntuottajaa sitova kattohinta palvelulle. Kattohinta on  edelleen 34 €/ tunti kaikissa setelimuodoissa.

- Päivätoiminnan palvelusetelin arvo on 40 €/ päivä ja osapäivätoiminnan palvelusetelin arvo 25 €/päivä.

Asumispalveluissa keskeisimmät muutokset: 

- Palveluille määritelty palvelusetelien maksimiarvot ovat  nyt olleet myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle. Tätä on muutettu siten, että palveluntuottajaa sitova palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 58 €/vrk  ja tehostetun palveluasumisen hinta voi olla korkeampi, kuitenkin enintään 110 €/vrk.

Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on edelleen 55 € / vrk (tulosidonnainen) ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 105 € / vrk (tulosidonnainen). Erityistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. saattohoito, jossa palkataan lisää henkilökuntaa) on mahdollisuus harkinnanvaraisesti korottaa palvelusetelin vuorokausihintaa 35 €:lla

- Sääntökirjassa on luovuttu tuottajan velvoitteesta kirjata päivittäiset asiakastiedot kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Lifecare) huomioiden tuleva Sosiaalihuollon Kanta-uudistus. Sääntökirjassa on kuitenkin velvoite osittaiseen Lifecaren käyttöön. 

Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa. Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.  

Sääntökirjaan on lisätty palvelusetelien arvon tarkistamisperusteet vuodesta 2022 lukien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimiehet, asiakasmaksuyksikkö, talousjohtaja