Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Lapin edunvalvontatoimiston kirje / Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentaminen

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 476 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa: ” Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopäätösten laadinnasta.”

 

Kotipalvelun maksut vuodelle 2019:

Kotipalvelun tuntihinta 119,05€

Kotisairaanhoidon tuntihinta 142,87€

Arviointikäynti 339,31€

Kotiin kuljetettavat ateriat 11,35€

Päiväkeskuksen päivähinta 110,28€

 

Hintoja käytetään ulkokuntalaislaskutuksessa ja muissa täyskustannushintaa vaativissa laskutuksissa. Hinnat perustuvat vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin, joita on tarkastettu vastaamaan vuoden 2019 kustannustasoa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa esitetyt kotipalvelun muilta kunnilta perittävät maksut vuodelle 2019.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin, Lapin edunvalvontatoimiston johtava yleinen edunvalvoja on lähettänyt 30.10.2019 kirjeen, jossa hän pyytää, että Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta käsittelee 18.6.2019 (§ 93) linjaamiaan sosiaalipalveluiden asiakasmaksujen alentamisen perusteita uudelleen, jotta ne saadaan vastaamaan hyvän hallinnon vaatimuksia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Turun hallinto-oikeuden ratkaisun 3.6.2016 (16/324/2) kotihoidon kuukausimaksua määrättäessä henkilön tuloina oli voitu ottaa huomioon asiakasmaksuasetuksen nojalla hänen viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut satunnaiset pääomatulot. Pääomatulot oli voitu ottaa huomioon X:n kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä huolimatta siitä, että hänellä oli ollut säännöllisiä eläketuloja. Kotihoidon maksun ei ollut väitetty vaarantaneen X:n toimeentulon edellytyksiä.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Sosiaalipalveluiden / ikäihmisten asiakasmaksu määrätään lähtökohtaisesti asiakkaan bruttotulojen mukaan. Mikäli asiakkaalla on hankaluuksia selvitä bruttotulojen mukaisesta asiakasmaksusta, asiakkaalla on mahdollisuus hakea maksuun alennusta. 

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on 18.6.2019 (§ 93) linjannut aikuisten ja työikäisten ja ikäihmisten palveluiden asiakasmaksujen alentamisen perusteista muun muassa seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää harkintapäätöksellä perimättä tai sitä alennetaan siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

  • Asiakasmaksujen alentamista pyydetään joko hakemalla oikaisua tehtyyn asiakasmaksupäätökseen 30 vrk:n kuluessa tai tuon jälkeen erillisellä hakemuksella. 
  • Maksun alentamispäätöstä harkittaessa, tehdään henkilölle laskelma, jonka avulla tarkastellaan taloudellista tilannetta. Laskelmassa huomioidaan asiakkaan käytettävissä olevat nettotulot sekä erikseen mainitut menot. 

Nykyinen linjaus tarkoittaa sitä, ettei maksua voida alentaa heti silloin kun asiakas toimittaa enimmäistä kertaa selvityksen taloudellisesta tilanteestaan eikä viranhaltija voi ensimmäisessä päätöksessään huomioida seikkoja, jotka sinänsä puoltaisi maksun alentamista. Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon maksusta annettuun päätökseen voi hakea oikaisua perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostolta. Ohjeet oikaisemisesta näkyvät asiakasmaksupäätöksessä. 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 18.6.2019 § 93 päättänyt, että ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten sosiaalipalvelujen asiakasmaksun alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista harkittaessa laskelmissa ei huomioida tuloina asiakkaan käytettävissä olevia varoja eikä talletuksia eikä asiakasmaksun alentamista harkittaessa asiakasta ohjata realisoimaan realisoitavissa olevaa varallisuutta. 

Nykyisissä ohjeissa menettely on päätetty seuraavasti:

Asiakkaalle tehdään aina ensin bruttotulojen perusteella asiakasmaksupäätös. Mikäli asiakas haluaa hakea asiakasmaksuun alennusta tai maksun poistoa, toimittaa asiakas oikaisuvaatimuksen asiakasmaksupäätöksessä olevan ohjeen mukaisesti muutoksenhakuajan puitteissa. Mikäli asiakas hakee määrätyn maksun muuttamista määräajan jälkeen, on kyseessä alentamista koskeva hakemus, johon annetaan oikaisuvaatimuskelpoinen hallintopäätös.

Päätöksen asiakasmaksun alentamisesta tai poistamisesta tekee kaupungin delegointisäännön mukainen viranhaltija. Päätös voidaan tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa tulleista muutoksista ja tuolloin toistaiseksi voimassa olevaa päätöstä on mahdollista muuttaa.

Nykyisen bruttotuloperusteisen asiakasmaksumääräytymisen perusteena on ollut se, että nyt noudatetaan samoja sääntöjä sekä palveluasumisessa että muissakin ikäihmisten (kuten kotihoidossa) ja aikuisten ja työikäisten palveluissa.

Lapin edunvalvontatoimiston kirjeen ja  vuoden käytännössä olleen menettelyohjeen kokemusten pohjalta päätöksentekoprosessia on tarkasteltu uudestaan. Asiakasmaksun määräytymistä bruttotulojen perusteella ei ole syytä muuttaa huomioiden, että vuonna 2021 astuu voimaan uusi asiakasmaksulaki. 

Menettelyohjetta muutetaan siten, että asiakkaita ohjataan jo alkuvaiheessa toimittamaan tiedot sekä brutto- että nettotuloista ja myös hyväksyttävistä menoista. Mikäli käytettävissä on asiakasmaksun alentamisen perusteeksi riittävät tiedot, tehdään samassa yhteydessä tarvittaessa asiakasmaksun alentamispäätös.

Tehdyn organisaatiomuutoksen jälkeen aikuisten ja työikäisten palvelualue ja perhepalvelujen palvelualue on yhdistynyt perhe- ja sosiaalipalveluiksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta antaa yllä olevan selvityksen ja päätöksen vastauksenaan Lapin edunvalvontatoimistolle.

Perusturvalautakunta päättää muuttaa asiakasmaksun alentamisen 18.6.2019 § 93 päätöksen menettelykohtaa liitteen mukaisesti 1.12.2020 lukien.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin edunvalvontatoimisto, palvelualuepäälliköt, asiakasmaksuyksikkö