Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kahden kuntoutusohjaajan toimen perustaminen terveydenhuollon palveluihin

ROIDno-2021-836

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Sari Ahlsved, palveluesimies, sari.ahlsved@rovaniemi.fi

Perustelut

Terveydenhuollon kuntoutuspalveluissa on omaa palveluntuotantoa vahvistettu ostopalveluilla. Nykyisen hankintasopimuksen viimeinen optiokausi päättyy 31.12.2021. Kuntalaisten palvelutarpeiden muuttuessa ja alueellisen yhteistyön neuvotteluiden pohjalta on tarkoituksenmukaista vahvistaa perusterveydenhuollon oman palvelutuotannon kuntoutustoimintaa, jota täydennetään tarvittavilta osin yksityisten palveluntuottajien hankinnoilla. 

Kuntoutuksen ohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina. Kuntoutusohjaus on kuntoutuksen ohjaajan antamaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle, hänen perheelleen ja lähiympäristölle sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Lapsiperheiden kuntoutusohjaus kohdentuu lapsen lisäksi vanhemmille ja lapsen muulle lähiyhteisölle. Kuntoutuksen ohjaaja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa sekä lisätä arjen sujuvuutta. Päämääränä on asiakkaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta. Kuntoutuksen ohjaaja tapaa asiakkaita mm. terveyskeskuksessa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa. 

Kuntoutuksen ohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä ovat mm. lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kokonaistilanteen selvittäminen ja arviointi mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omassa elinympäristössä, asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu sekä kuntoutuksen seuranta, asiakkaalle soveltuviin palveluihin ohjaaminen, sairastumiseen/vammautumiseen liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus, yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa asiakkaan asioissa ja palvelujen yhteensovittaminen, tarvittaessa asiakkaan verkostopalavereihin osallistuminen, elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut, sekä toimiminen yhdyshenkilönä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä. 

Kuntoutuksen ohjaajan toimien perustamisella voidaan vahvistaa asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuutta, yksilöllisyyttä ja vaikuttavuutta, sekä vahvistaa moniammatillista yhdessä tekemistä. Samalla organisaatioon saadaan lisättyä mm. autismikirjon häiriöiden kuntoutusosaamista.

Kuntoutuksen ohjaajan tehtävän kokonaisuutta ja tehtävänkuvan laadintaa on tehty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin vammaispalveluiden, keskittymistiimin, oppilashuollon, sekä Kolpeneen palvelukeskuksen  ja erikoissairaanhoidon  kanssa. Tehtävän kelpoisuusehto on kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto. Palkkaus on KVTES mukainen ja palkkakustannukset katetaan vuoden 2021 talousarviosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 2 kuntoutusohjaajan toimea terveydenhuollon palvelualueen kuntoutuspalveluihin. Tehtävänkuvaus on laadittu, ja palkkaus on KVTES mukainen, sisältyen vuoden 2021 budjettiin. Tehtävän kelpoisuusehtona on kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies kuntoutus, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija.