Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kahden kuntoutusohjaajan toimen perustaminen terveydenhuollon palveluihin

ROIDno-2021-836

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Sari Ahlsved, palveluesimies, sari.ahlsved@rovaniemi.fi

Perustelut

Terveydenhuollon kuntoutuspalveluissa on omaa palveluntuotantoa vahvistettu ostopalveluilla. Nykyisen hankintasopimuksen viimeinen optiokausi päättyy 31.12.2021. Kuntalaisten palvelutarpeiden muuttuessa ja alueellisen yhteistyön neuvotteluiden pohjalta on tarkoituksenmukaista vahvistaa perusterveydenhuollon oman palvelutuotannon kuntoutustoimintaa, jota täydennetään tarvittavilta osin yksityisten palveluntuottajien hankinnoilla. 

Kuntoutuksen ohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina. Kuntoutusohjaus on kuntoutuksen ohjaajan antamaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle, hänen perheelleen ja lähiympäristölle sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Lapsiperheiden kuntoutusohjaus kohdentuu lapsen lisäksi vanhemmille ja lapsen muulle lähiyhteisölle. Kuntoutuksen ohjaaja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa sekä lisätä arjen sujuvuutta. Päämääränä on asiakkaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta. Kuntoutuksen ohjaaja tapaa asiakkaita mm. terveyskeskuksessa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa. 

Kuntoutuksen ohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä ovat mm. lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kokonaistilanteen selvittäminen ja arviointi mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omassa elinympäristössä, asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu sekä kuntoutuksen seuranta, asiakkaalle soveltuviin palveluihin ohjaaminen, sairastumiseen/vammautumiseen liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus, yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa asiakkaan asioissa ja palvelujen yhteensovittaminen, tarvittaessa asiakkaan verkostopalavereihin osallistuminen, elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut, sekä toimiminen yhdyshenkilönä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä. 

Kuntoutuksen ohjaajan toimien perustamisella voidaan vahvistaa asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuutta, yksilöllisyyttä ja vaikuttavuutta, sekä vahvistaa moniammatillista yhdessä tekemistä. Samalla organisaatioon saadaan lisättyä mm. autismikirjon häiriöiden kuntoutusosaamista.

Kuntoutuksen ohjaajan tehtävän kokonaisuutta ja tehtävänkuvan laadintaa on tehty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin vammaispalveluiden, keskittymistiimin, oppilashuollon, sekä Kolpeneen palvelukeskuksen  ja erikoissairaanhoidon  kanssa. Tehtävän kelpoisuusehto on kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto. Palkkaus on KVTES mukainen ja palkkakustannukset katetaan vuoden 2021 talousarviosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 2 kuntoutusohjaajan toimea terveydenhuollon palvelualueen kuntoutuspalveluihin. Tehtävänkuvaus on laadittu, ja palkkaus on KVTES mukainen, sisältyen vuoden 2021 budjettiin. Tehtävän kelpoisuusehtona on kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies kuntoutus, henkilöstösuunnittelija, taloussuunnittelija.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.