Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden kilpailutus

ROIDno-2021-1419

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti tai avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Rovaniemen kaupungin lapsiperheiden palvelualueen vuoden 2021 talousarvioon on varattu noin 3,0 M€:a lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon, lastensuojelun laitoshoidon ja vaativan laitoshoitodon ostopalveluihin. Palvelut on kilpailutettu viimeksi vuonna 2018. Sopimus oli kaksivuotinen + optiovuodet 2021 ja 2022. Kilpailutuksen mukaiset sopimukset päättyvät syksyllä 2022.

Lastensuojelun sijaishuolto järjestetään ensisijaisesti perhehoitona aina silloin kun se on mahdollista. Kuitenkin noin 44 % kaikista sijoitetuista lapsista tarvitsevat ammatillista perhekotihoitoa, lastensuojelun laitoshoitoa tai vaativaa laitoshoitoa. Rovaniemen kaupungi tuottaa omana toimintana lastensuojelun sijasihuollon palveluita 13 paikkaisessa Etelärinteen lapsi- ja nuorioskodissa. Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodin käyttöaste on ollut vuonna 2020 101,5 %.

Sijaishuollon palveluiden kilpailutuksen ohella Rovaniemen kaupungin lastensuojelulla on tarkoitus lisätä  lastensuojelun laitospalveluiden omaa tuotantoa. Tarveselvityksen valmistelu toisen oman laitoksen perustamiseksi on käynnistetty perusturvalautakunnan 24.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Nykyisellä omalla toiminnalla ja oman toiminnan lisäämisellä ei pystytä kattamaan kaikkia lastensuojelun sijaishuollon tarpeita. Kilpailutuksen avulla varmistetaan että vuonna 2023 olisi riittävä määrä ostopalveluita vastaamaan olemassa olevaa tarvetta. Edellisen sopimuskauden päättymisen vuoksi lastensuojelun sijaishuollon järjestämistavan ja hankinnan valmistelu tulee kännistää.  

Valmistelijan esitys:

Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden kilpailutusprosessin käynnistämisen. Lisäksi perusturvalautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdolliseen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden kilpailutusprosessin käynnistämisen. Lisäksi perusturvalautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdolliseen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussuunnittelija