Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 2020

ROIDno-2017-3845

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ja Päihdeklinikan sekä Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellinen yhdistyminen toteutui 1.2.2017. 

Yhdistymissopimuksessa tavoitteiksi määriteltiin hoitoon pääsyn sujuvuus, hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja avohoidon ensisijaisuus sekä taloudellisuus. Taloudellisena tavoitteena on kustannuskasvun pysäyttäminen toimintaa tehostamalla. Matalan kynnyksen palveluissa tavoitteena on hoitoon pääsy hoidon tarpeen arvion perusteella kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Yhdistymisen tavoitteiden toteutumisen ja yhteistyön edelleen kehittämisen varmistamiseksi sopimuksen mukaisesti on perustettu seurantaryhmä, johon kaupungin edustajiksi on nimetty Paula Reponen ja Mirja Kangas, koko ryhmän kokoonpano raportissa. Ryhmä on pyrkinyt selkeisiin mittareihin, joilla sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Ongelmana on, etteivät tietojärjestelmät täysin tue laadullisten tavoitteiden tilastointia ja seurantaa ja näiltä osin raportointi on vajaata. Teemme kuitenkin työtä sen eteen, että raportointia pystytään jatkossa tarkentamaan ja saamaan lukumäärien lisäksi tietoa myös toiminnan sisällöstä ja vaikuttavuudesta.

Seurantaryhmä raportoi sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa perusturvalautakunnalle ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle. Liitteenä on seurantaryhmän raportti, jossa tarkastellaan ajanjaksoa 1.1.-31.12.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee mielenterveys- ja päihdepalveluiden seurantaryhmän raportin vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lshp kirjaamo, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.