Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisuvaatimukseen vastaaminen / palveluvastaavan virka

ROIDno-2020-3618

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, palveluesimies, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
  • Sari Alatalo, palveluesimies, sari.alatalo@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus
Perhe-  ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö viranhaltijapäätöksellään 22.2.2021 § 32 päättänyt palveluvastaavan viran täyttämisestä (liite 1). Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 4.3.2021 saapuneella asiakirjalla (liite 2). Oikaisupyynnön tekijä vaatii saada uudelleen käsittelyyn palvelualuepäällikön tekemän päätöksen ja esittää, että päätös kumotaan ja hänet valitaan palveluvastaavan virkaan 15.3.2021 alkaen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viranhaltijapäätös on virheellinen. Hän katsoo olevansa virkaan pätevämpi kuin virkaan valittu, perustelunaan pidempi työkokemus ja parempi tuntemus kotipalvelutyöstä kuin valitulla. Hänen näkemyksensä mukaan päätös on seurausta ikäsyrjinnän lisäksi myös muusta epäasiallisesta syystä.

Hakukuulutus
Hakukuulutuksessa 7.12. - 21.12.2020 (liite 3) oli haettavana palveluvastaavan virka 1.2.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana perhesosiaalityö. 

Hakukuulutuksen mukaan palveluvastaava toimii lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden esimiehenä ja vastaa henkilöstöstä ja toiminnan organisoinnista. Tehtävään sisältyy viranomaistehtäviä ja valvovan viranomaisen tehtäviä sekä asiakastyötä. Palveluvastaava tulee olemaan näköalapaikalla kehittämässä ja toteuttamassa lapsiperheiden kotipalvelua. 

Hakukuulutuksen mukaan kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto sekä esimieskokemus. Haussa on arvostettu virkaan valitulta lapsiperheiden toimintaympäristön tuntemusta, lapsiperheiden kotipalvelun sisällön hallintaa, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Virkaan valitulla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä uudistava ja kehittävä työote.

Ansiovertailu

Koulutus ja työkokemus
Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto sekä esimieskokemus. Arvostamme virkaan valitulta lapsiperheiden toimintaympäristön tuntemusta, lapsiperheiden kotipalvelun sisällön hallintaa, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Valitun henkilön ansiot 
Virkaan valitulla sosionomilla (AMK) on tehtävään soveltuva koulutus ja laaja-alainen työkokemus lapsiperheiden palvelujen tehtäväalueelta sekä tehtävän edellyttämää esimieskokemusta sekä esimieskoulutus. Hän on suorittanut sosionomin amk-tutkinnon vuonna 2007 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2020.

 Hän on toiminut mm. lapsiperheiden kotipalvelun palveluvastaavana ja sosiaaliohjaajana sekä vastaavana ohjaajana/varavastaavana ohjaajana ja ohjaajana nuorten kriisityö ja vastaanottoyksikössä. Oleellista työkokemusta on 8 vuotta 3 kuukautta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot
Oikaisuvaatimuksen tehneellä on sosionomilla (AMK) on tehtävään soveltuva koulutus ja laaja-alainen työkokemus lapsiperheiden palvelujen tehtäväalueelta. Oikaisuvaatimuksen tekijä  on suorittanut sosionomin amk-tutkinnon vuonna 2008 ja sosiaaliohjaajan tutkinnon vuonna 1996. 

Hän on toiminut mm. sosiaaliohjaajana, johtavana perhetyöntekijänä, lastensuojelun sosiaaliohjaajana, kotipalveluohjaajana ja kodinhoitajana. Oleellista työkokemusta on 23 vuotta 8 kuukautta.

Ansiovertailun yhteenvetona
Ansiovertailusta ilmenee, että virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet sosionomin AMK-tutkinnon, valittu vuonna 2007 ja oikaisuvaatimuksen tekijä vuonna 2008. Virkaan valittu on lisäksi suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2020. Hakukuulutuksessa on vaatimuksena esimieskokemus ja suoritettu johtamisen ammattitutkinto tukee vaatimusta esimieskokemuksesta. 

Palveluvastaavan tehtäviä vastaavia tai lähellä olevia tehtäviä valittu on hoitanut vuodesta 2011, yhteensä n. 8 vuoden ajan. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on hoitanut vastaavia tai lähellä olevia tehtäviä vuodesta 1997, yhteensä n. 23 vuotta. Kokemusta uudistuneen tehtäväkuvauksen mukaisesta palveluvastaavan tehtävästä on vain virkaan valitulla, hän on työskennellyt palveluvastaavana 3.8.2020 alkaen edelleen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ja virkaan valitulla on molemmilla laaja-alainen työkokemus ja hyvä tuntemus lapsiperheiden kotipalvelusta. 

Haastattelu 

Haastattelussa syvennyttiin hakuilmoituksessa mainittujen edellytysten ja vaatimusten täyttymisen arviointiin hakijoiden osalta. Kaikille haastatelluille esitettiin samat kysymykset seuraavista osa-alueista: työkokemus, osaaminen ja ammattitaito, motivaatio ja yhteistyötaidot. Työkokemuksen osalta haastateltuja pyydettiin kertomaan lyhyesti työkokemuksestaan ja nykyisistä tehtävistä. Osaaminen ja ammattitaito-osiossa haastateltuja pyydettiin kertomaan omista vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan, koulutuksen ja työkokemuksen hyödyntämisestä tehtävässä, odotuksista esimiestä kohtaan sekä miten haastateltava seuraa alan kehitystä/lainsäädäntöä/toimintaympäristöä.  Motivaation osalta haastateltavilta kysyttiin mm. miksi hakee avoinna olevaa työtä, millaisena työkaverit pitävät haastateltavaa ja mikä motivoi työssä. Yhteistyötaitojen kohdalla kysyttiin miksi ko. henkilö tulisi valitaan tehtävään ja onko haastateltavalla mielessä kysymyksiä, joita haluaa haastattelijoilta kysyä.

Haastattelijoita olivat johtava sosiaalityöntekijä Sari Alatalo ja palveluesimies Kaisa-Maria Rantajärvi. Heillä molemmilla on pitkällinen kokemus sosiaalityöstä ja sen johtamisesta. Kaisa-Maria Rantajärvi on toiminut aiemmin myös lastensuojelun esimiehenä. 

Haastatteluissa todettiin, että sekä valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä oli  lapsiperheiden toimintaympäristön tuntemusta, lapsiperheiden kotipalvelun sisällön hallintaa, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Haastatteluissa ilmeni, että virkaan valitulla oli paremmat edellytykset toimia hakuilmoituksen mukaisessa lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden esimiehenä ja vastata henkilöstöstä ja toiminnan organisoinnista. Tehtävään sisältyy viranomaistehtäviä ja valvovan viranomaisen tehtäviä sekä asiakastyötä. Valittu toi esille selkeästi rakentavampia näkemyksiä lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisestä ja sen toteuttamisesta lapsiperheille. 

Haastatteluissa virkaan valittu toi esille hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan. Lisäksi hänen vastauksistaan ilmeni halu ja motivaatio uudistaa ja kehittää palveluita ja toimintamalleja.

Kyky toimia uudistavana ja kehittävänä palveluvastaavana

Hakukuulutuksen mukaan palveluvastaava tulee olemaan näköalapaikalla kehittämässä ja toteuttamassa lapsiperheiden kotipalvelua. Hakukuulutuksen mukaan virkaan valitulla tulee olla uudistava ja kehittävä työote. Molemmat haastateltavat toivat esiin vastauksissaan työn kehittämistä, mutta virkaan valitulla oli enemmän uudenlaista näkemystä ja motivaatiota sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen.

Hakukuulutuksen mukaan virkaan valitulla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat keskeisiä edellytyksiä palveluvastaavan tehtävässä menestymiselle. Haastattelussa ilmeni, että virkaan valitulla oli paremmat yhteistyötaidot, jotka ilmenivät rakentavalla suhtautumisella työnantajan strategisiin linjauksiin, yhteistyöhön muiden viranomaistahojen kanssa ja asiakkaiden osallistamiseen. 

Valitessaan palveluvastaavaa lapsiperheiden palveluvastaavan virkaan, työnantaja painotti erityisesti kykyä esimiestyöhön ja kehittämiseen, joka on tärkeää myös työyhteisön kehittymisen kannalta. Valitulla henkilöllä oli haastattelun perusteella eniten näkemystä esimiestyön ja kehittämisen suunnista ja perusteluja niiden tärkeydelle lapsiperheiden kotipalveluissa ja palveluvastaavan tehtävissä. 

Valitun henkilön lausunto

Valitulle henkilölle on annettu mahdollisuus lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Valitun henkilön lausunto on liitteenä (liite 4).

Yhteenvetona

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997 T 2296). Pidempi kokemus ei siten automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta kokonaisuutena paremmaksi.

Palveluvastaavan valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden ja työkokemuksen täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä. Kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on lisäksi otettu huomioon hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin.  

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä työkokemus perhetyön ja lastensuojelun tehtävistä, mutta myös valitulla henkilöllä on riittävästi työkokemusta perhetyön ja lastensuojelun tehtävistä. Valitun henkilön perhe- ja lastensuojelun esimies- ja työkokemuksen perusteella voidaan sanoa, että hänellä on hyvät mahdollisuudet hoitaa palveluvastaavan esimies- ja kehittämistehtäviä menestyksellisesti.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä