Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi / 46490176

ROIDno-2021-1213

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Päihdepalvelut siirtyivät Lapin sairaanhoitopiiriltä takaisin  Rovaniemen kaupungille 1.1.2021 alkaen. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 152 perustanut päihdepalveluiden virat ja toimet siirtyvälle henkilöstölle sekä perustanut yhden uuden sairaanhoitajan toimen. Kyseinen toimi on ollut määräaikaisesti täytettynä 17.3.2021 saakka, josta alkaen määräaikaisesti toimea hoitanut sairaanhoitaja on irtisanoutunut tehtävästään.

Siirron yhteydessä yhden virassa olevan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan määriteltiin päihdepalveluiden vastuuyksikön esimiestehtävät. Määräys esimiestehtävien hoitamisesta on tehty 31.8.2021 saakka. Päihdepalvelujen siirron yhteydessä oli tarpeen varmistaa, että toiminta uudessa organisaatioissa saadaan toimimaan ja henkilöstöjohtamiseen on organisaation muutostilanteessa riittävä työpanos. 

Perusturvalautakunnan kokouksessa 26.8.2020 § 98 on käsitelty Lapin aluehallintovirastolle annettava selvitys sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön toteutumisesta Rovaniemen kaupungissa. Kyseisessä selvityksessä on mm. todettu, että Rovaniemen kaupungin päihdetyön kokonaisuus tullaan arvioimaan, jäsentämään ja uudelleen organisoimaan vuosien 2020-2021 aikana kattavaksi, sisällölliseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi on todettu, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy uudistustyön osana toimenpiteisiin, joilla selkiytetään ja systematisoidaan sosiaalihuoltolain 24 § 2 kohdan 2 momentin mukaisen sosiaalihuollon erityispalvelujen palveluprosessi, määritetään vastuuviranhaltijat ja heidän tehtävänsä sekä delegoidaan valtuudet tehdä tarvittavat sosiaalihuoltolain mukaiset päihdekuntoutuspäätökset mukaanluettuna sosiaalihuoltona tarpeen mukaan järjestettävä avo- ja laitoskuntoutus. 

Päihdepalveluiden arviointiin, kehittämiseen, jäsentämiseen ja uudelleen organisointiin sekä johtamisen vahvistamiseen  liittyen on tarpeen muuttaa sairaanhoitajan toimi vakanssinumero 46490176 johtavan sosiaalityöntekijän viraksi. 

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (871/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa sairaanhoitajan toimen vakanssinumero 46490176 johtavan sosiaalityöntekijän viraksi 1.9.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana päihdehuollon palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (871/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija