Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi / 46490176

ROIDno-2021-1213

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Päihdepalvelut siirtyivät Lapin sairaanhoitopiiriltä takaisin  Rovaniemen kaupungille 1.1.2021 alkaen. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 152 perustanut päihdepalveluiden virat ja toimet siirtyvälle henkilöstölle sekä perustanut yhden uuden sairaanhoitajan toimen. Kyseinen toimi on ollut määräaikaisesti täytettynä 17.3.2021 saakka, josta alkaen määräaikaisesti toimea hoitanut sairaanhoitaja on irtisanoutunut tehtävästään.

Siirron yhteydessä yhden virassa olevan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan määriteltiin päihdepalveluiden vastuuyksikön esimiestehtävät. Määräys esimiestehtävien hoitamisesta on tehty 31.8.2021 saakka. Päihdepalvelujen siirron yhteydessä oli tarpeen varmistaa, että toiminta uudessa organisaatioissa saadaan toimimaan ja henkilöstöjohtamiseen on organisaation muutostilanteessa riittävä työpanos. 

Perusturvalautakunnan kokouksessa 26.8.2020 § 98 on käsitelty Lapin aluehallintovirastolle annettava selvitys sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön toteutumisesta Rovaniemen kaupungissa. Kyseisessä selvityksessä on mm. todettu, että Rovaniemen kaupungin päihdetyön kokonaisuus tullaan arvioimaan, jäsentämään ja uudelleen organisoimaan vuosien 2020-2021 aikana kattavaksi, sisällölliseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi on todettu, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy uudistustyön osana toimenpiteisiin, joilla selkiytetään ja systematisoidaan sosiaalihuoltolain 24 § 2 kohdan 2 momentin mukaisen sosiaalihuollon erityispalvelujen palveluprosessi, määritetään vastuuviranhaltijat ja heidän tehtävänsä sekä delegoidaan valtuudet tehdä tarvittavat sosiaalihuoltolain mukaiset päihdekuntoutuspäätökset mukaanluettuna sosiaalihuoltona tarpeen mukaan järjestettävä avo- ja laitoskuntoutus. 

Päihdepalveluiden arviointiin, kehittämiseen, jäsentämiseen ja uudelleen organisointiin sekä johtamisen vahvistamiseen  liittyen on tarpeen muuttaa sairaanhoitajan toimi vakanssinumero 46490176 johtavan sosiaalityöntekijän viraksi. 

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (871/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa sairaanhoitajan toimen vakanssinumero 46490176 johtavan sosiaalityöntekijän viraksi 1.9.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana päihdehuollon palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (871/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.