Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kotipalvelun perittävät maksut vuonna 2020

ROIDno-2017-4205

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeissa todetaan mm. seuraavaa: ” Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopäätösten laadinnasta.”

 

Kotipalvelun maksut vuodelle 2020:

Kotipalvelun tuntihinta 158,32 €

Kotisairaanhoidon tuntihinta 189,98 €

Arviointikäynti 451,20 € / 2 tuntia

Kotiin kuljetettavat ateriat 11,58 €

Päiväkeskuksen päivähinta 116,80 €

 

Maksuja käytetään ulkokuntalaislaskutuksessa ja muissa täyskustannushintaa vaativissa laskutuksissa. Hinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin kustannuksiin, joita on tarkistettu vastaamaan vuoden 2020 kustannustasoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa esitetyt kotipalvelun maksut vuodelle 2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäällikkö, taloussuunnittelijat, asiakassihteerit

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.