Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.2020 - 31.8.2020

ROIDno-2020-526

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:

Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Menot ovat kasvaneet hallitusti suhteessa tulojen mahdollistamaan tasoon.

Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, hukan vähentämistä, uusien teknologioiden hyödyntämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.”

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

 

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %.

Elokuun jälkeen perusturvalautakunnan talousarviosta on toteutunut 68,37 %. Euroina se tarkoittaa 152,8 miljoonaa euroa.

Tammi-elokuun toteuman perusteella vuoden 2020 talousarvion ylitysuhka on arviolta 3,0 miljoonaa euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.2020 - 31.8.2020 ja vuoden 2020 talousarvion ylitysuhan.

Perusturvalautakunta esittää vuodelle 2020 3,0 miljoonan euron lisätalousarviota. Muutettu talousarvio olisi yhteensä 226,4 miljoonaa euroa.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:44 - 16:59.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, controller, palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.