Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2021 / esitys

ROIDno-2020-1965

Valmistelija

 • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi 7,1 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2021 talousarvion suunnitteluohjeessa on osoitettu toimielinkohtaiset määrärahakehykset.

Perusturvalautakunnan määrärahakehys vuodelle 2021 on 231,0 miljoonaa euroa.

Toimielin RAAMI 2021
Tarkastuslautakunta 0,25
Kaupunginhallitus -1,60
Perusturvalautakunta 231,00
Sivistyslautakunta 135,50
Elinvoimalautakunta 20,50
Ympäristölautakunta 6,45
YHTEENSÄ 392,10

 

Perusturvalautakunnan alustavat palvelualuekohtaiset määrärahat:

  TAE2021
Perhe- ja sosiaalipalvelut 50,9
Ikäihmisten palvelut 46,9
Terveydenhuollon palvelut 27,2
Erikoissairaanhoito 106,0
YHTEENSÄ 231,0

 

Palvelualuekohtaiset määrärahat tarkentuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa. Vuoden 2021 käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen.

Päätös

Toimialajohtajan muutettu esitys: Suun terveydenhuoltopalveluiden osalta lautakunta selvittää suun terveydenhuollon eri järjestämisvaihtoehtoja. Vaihtoehdot tuodaan erikseen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi alkuvuoden 2021 aikana. Muilta osin lautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousesityksen. 

Puheenjohtaja teki talousarvio 2021 muutosesityksen koskien 1) suun terveydenhuoltoa ja 2) perhe-ja sosiaalipalveluja.

1) Suun terveydenhuolto

Muurolan ja Sinetän hammashoitoloiden toiminta jatkuu ennallaan. Saarenputaan ja Vaaranlammen hoitoloiden jatko ja palvelusetelin käyttöönotto selvitetään tarveselvityksessä ja päätökset tehdään sen jälkeen. Samassa yhteydessä tarkastellaan koko hammashoidon toiminnan järjestämistä. Ilta-ja viikonloppuvastaanottoja lisätään toiminnan kannalta mahdollisuuksien mukaisesti. 

2) Perhe-ja sosiaalipalvelut 

Vammaispalveluiden säästöksi määritellään 100 000 € esitetyn 250 000 € sijaan. Kolpeneen palvelukeskuksen palveluja ei vähennetä. Palvelut tuotetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Säästöt aikaan saadaan työn uudelleen organisoinnin ja tilaratkaisujen avulla. 

Harkinnanvaraista toimeentulotukea ei vähennetä. 

Esitettyjen muutosten 200 000 €:n  lisäkustannukset kohdennetaan erikoissairaanhoidon kustannussäästöihin. Erikoissairaanhoidon säästötavoitteeksi asetetaan 840 000 €. 

Muilta osin hyväksytään esittelijän 2021 talousarvioesitys.

Arto Köngäs ja Päivi Alanne-Kunnari kannattivat Marjo Rundgrenin ehdotusta. 

Henri Ramberg teki muutosehdotuksen, joka on liitteenä 3.

Henri Rambergin esitys raukesi kannattamattomana. 

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Rundgrenin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rundgrenin esityksen kannalla vastaavat Ei. Äänestys suoritetaan kaksiosaisena kohta 1) Suun terveydenhuolto ja kohta 2) Perhe-ja sosiaalipalvelut.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 18:11-18:30. Tauon aikana poistui Sanna Luoma klo 18:12 ja Arto Köngäs klo 18:24. Tauon aikana saapui Jukka Uimaniemi klo 18:25 ja Eemeli Kajula klo 18:30.

Suoritetussa äänestyksessä (kohta 1) annettiin yhdeksän (9) Ei -ääntä ja kaksi (2)  tyhjää ääntä.  Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Rundgrenin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rundgrenin esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kymmenen (10) Ei -ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni.  Puheenjohtaja totesi, että Rundgrenin esitys (kohta 2) on tullut tältä osin perusturvalautakunnan päätökseksi.

Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 4. 

Päätetyt säästötoimenpiteet:

  TA 2021 TS 2022 TS 2023
Perhe-ja sosiaalipalvelut 0,30 0,30 0,30
Ikäihmisten palvelut 0,70 0,70 0,70
Terveydenhuollon palvelut 0,30 0,40 0,40
Erikoissairaanhoito 0,84 0,84 0,84
YHTEENSÄ 2,14 2,24 2,24

 

Perusturvalautakunta päätti talousarvioesityksen puheenjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Ei 9 kpl 82%

  Pirita Nenonen, Päivi Alanne-Kunnari, Erkki Virtanen, Hilpi Ahola, Asko Peuraniemi, Marjo Rundgren, Riitta-Maija Hokkanen, Jukka Uimaniemi, Mikko Lindroos

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Eemeli Kajula

 • Ei 10 kpl 91%

  Eemeli Kajula, Hilpi Ahola, Asko Peuraniemi, Päivi Alanne-Kunnari, Pirita Nenonen, Marjo Rundgren, Jukka Uimaniemi, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Riitta-Maija Hokkanen

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Henri Ramberg

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.