Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Röntgenlääkärin viran muuttaminen kuntoutuksen ylilääkärin viraksi / 46110001

ROIDno-2020-2958

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntoutuksen palveluita tuotetaan ja hankitaan kaikkien perusturvalautakunnan alaisten palvelualueiden kautta, minkä on havaittu aiheuttavan päällekäisyyttä ja tehottomuutta. Kuntoutuspalveluiden vahvistamisen ja uudistamisen lähtökohtana on Ikäihmisten palveluiden ja Terveyspalveluiden kuntoutuksen työntekijöiden siirtyminen yhden palveluesimiehen alaisuuteen 1.1.2021 alkaen Terveydenhuollon palvelualueelle. 

Muutoksen tavoitteena on luoda toiminnallisesti ehjä ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, joka vastaa ja tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille laadukkaat kuntoutuspalvelut tiiviissä yhteistyössä eri palveluiden kanssa (mm. avopalvelut, kuntoutussairaala, kotikuntoutus, vammais- ja muut sosiaalipalvelut). Hyvät käytännöt, toimintatavat ja tehty kehittämistyö eri asiakasryhmien kohdalla ovat perustana kuntoutuksen edelleen kehittämiselle ja vahvistamiselle.

Kuntoutuksen lääketieteellinen vastuu on ollut hajautettuna usealle eri lääkärille ja johtovastuu on ollut epäselvä. Tämä on heikentänyt kuntoutuksen asemaa muiden palveluiden rinnalla, ja kehittämistyöltä on osittain puuttunut uuteen, tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuva lääketieteellinen perusta. 

Kuntoutuspalveluiden ylilääkärin virkatehtävällä voidaan vahvistaa kuntoutuksen lääketieteellistä tietoperustaa, linjata palveluiden toteuttamista Käypä hoito- suositusten mukaisesti ja hallita palveluiden ostotarpeita kehittämällä mm. toiminnallisia linjauksia. Kuntoutuksen ylilääkäri työskentelee palveluesimiehen rinnalla mahdollistaen moniammatillisen palveluiden kehittämisen, tavoitteena myös kustannustehokkaat toimintatavat niin yksilö- kuin ryhmäkuntoutuksen keinoin.

Kelpoisuusvaatimuksena kuntoutuksen ylilääkärin virkaan on Suomessa laillistettu soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja kokemus eri ikäisten kuntoutusasiakkaiden kuntoutuspalveluista. Eduksi luetaan kokemus kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistyöstä.

Kuntoutuksen ylilääkärin palkkaukseen on varattu määrärahat vuoden 2021 talousarvioon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa röntgenlääkärin viran kuntoutuksen ylilääkärin viraksi 1.1.2021 alkaen Terveydenhuollon palvelualueelle. 

Kelpoisuusvaatimuksena kuntoutuksen ylilääkärin virkaan on Suomessa laillistettu soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja kokemus eri ikäisten kuntoutusasiakkaiden kuntoutuspalveluista.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Terveydenhuollon palvelujen palvelualuepäällikkö, hallintoylilääkäri, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.