Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Terveydenhuollon sekä lasten ja perheiden palveluiden tilajärjestelyt

ROIDno-2019-2663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tehtäväksianto:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvioprosessin yhteydessä edellyttänyt toimielimiltä talouden tasapainottamista koskevan toimenpideohjelman laatimista. Kaupunginhallituksen erikseen antamassa toimiohjeessa vaadittiin toimielimiä luetteloimaan lakisääteiset ja harkinnanvaraiset palvelut. Toimielimien tuli tarkistaa tuotot ja arvioida uudet mahdollisuudet tuottojen lisäämiseksi, sekä tarkistaa kulut ja arvioida uuden mahdollisuudet kulujen vähentämiseksi. Toimielimien tuli myös selvittää, miten palvelut voidaan jatkossa järjestää taloudellisemmin. Terveydenhuollon palvelualueen esimiehet ovat suorittaneet Hukkahaavi- koulutuksen, joka pohjautuu lean-ajattelumallin mukaiseen työn kehittämiseen. Tämä on ollut orientaationa terveydenhuollon palvelujen tarkastelussa sekä asiakkaan palvelun että kustannustehokkuuden näkökulmista. Terveydenhuollon palveluissa kustannustehokkaan ja vaikuttavan toiminnan edellytys on toimitilat, jotka mahdollistavat uusien toimintamallien käyttöönoton sekä palveluiden integraation taaten paremman saatavuden kasvavassa palveluntarpeessa.

Terveydenhuoltolaki 30.10.2010/ 1326 määrittää kunnan lakisääteiset palvelut

4 § Terveydenhuollon toimintaedellytykset

Kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä.Toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta.Terveydenhuoltoa varten kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava käytettävissään asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.

13 § Terveysneuvonta ja terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja.Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on muodostettava toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palvelujen kanssa.

17 § Opiskeluterveydenhuolto

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan kunnan suostumuksella järjestää myös muulla sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan muun kuin oppisopimukseen perustuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. (11.8.2017/551) Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 99 §:n 3 momentin mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee osallistua lukiolain (629/1998) 11 §:n mukaisen opetussuunnitelman ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 99 §:n 1 momentissa tarkoitetun opetushallituksen määräykseen perustuvan koulutuksen järjestäjän päättämien opiskelijahuollon järjestämistapojen laatimiseen siltä osin, kun ne koskevat opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. (11.8.2017/551)

26 § Suun terveydenhuolto

Kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut. Hoidon jaksottaiselle toteutukselle on oltava hammaslääketieteelliset perusteet. Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; terveysneuvonta ja terveystarkastukset; suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito; potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. Kunnan perusterveydenhuollon on suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa.

29 § Lääkinnällinen kuntoutus

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.

Toimitilojen nykytila:

Terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää terveelliset ja turvalliset toimitilat paitsi asiakkaille/potilaille, myös henkilöstölle. Tällä hetkellä kaikki terveydenhuollon toimitilat eivät ole käyttötarkoitukseltaan soveltuvia terveydenhuollon toimintaan, ja osassa kiinteistöjä on sisäilmaoireilevia tai esiintyy muita toiminnallisia riskejä/haasteita. Terveydenhuollon toimitilojen muutostarpeiden yhteydessä tulee huomioida mm. palveluiden integraatiomahdollisuus muiden toimijoiden kanssa, kustannusvaikuttavat toimintamallit palveluiden toteuttamisessa, muunneltavat ja monimuotoiset toimitilaratkaisut, esteettömyys ja palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, ja toimitilojen käyttöasteen maksimointi.

Kuntoutuksen yksikkö muutti Sairaalakadun terveysaseman kiinteistön tyhjentämisen yhteydessä väliaikaisiin väistötiloihin Metsäruusuntien kiinteistöön. Tämä kiinteistö on entinen oppilaitaos ja sitä ei ole suunniteltu terveydenhuollon toimintoja varten. Kuntoutusyksikön muuttaessa tiloihin tehtiin pieniä muutostöitä esteettömyyden parantamiseksi, mutta isompia remontteja ei ole tehty. Terveydenhuollon palvelualue on vuokrannut tilaliikelaitokselta osan kiinteistöstä, ja tällä hetkellä osa kiinteistössä olevista tiloista on tyhjillään. Tavoitteena on kaikkinensa toimitilojen käyttöasteen maksimointi ja käytössä olevien neliömäärien vähentäminen, mikä ei tällä hetkellä toteudu. Kuntoutuksen asiakkaat voivat tarvita tukea ja apua liikkumiseen, heillä on käytössään erilaisia liikkumisen apuvälineitä. Kulku Metsäruusuntien kiinteistöön on hankalaa ilman saattajaa, lisäksi kiinteistön käytävät ovat kapeat, mikä vaikeuttaa apuvälineiden kanssa liikkumista. Nykyisellään Metsäruusuntien kiinteistö ei täytä vaatimuksia estettömästä terveydenhuollon toimitilasta. Kaupungin turvallisuuspäällikön turvallisuuskäynti 13.2.2019 Metsäruusuntien kiinteistöön; tila on suunniteltu väistötilaksi ja väistötilatoiminnan kesto ko. kohteessa on linjattava. Tilat on saatettava esteettömään ja paloturvalliseen kuntoon, mikäli toimintaa tiloissa jatketaan. Käytävien ahtauden vuoksi on selvää, ettei kohde sovellu korjaamallakaan kuntoutustoimintaan. Ottaen huomioon toiminnan luonteen, liikuntarajoitteiset kuntoutuspotilaat, kiinteistön ulko- ja sisätilat ovat toimimattomat. Lisäksi kiinteistöön on asennettava palovaroitinjärjestelmlä, joka välittää palohälytyksen koko rakennukseen. Kiinteistössä ei ole paloilmoittimia, mikä on selkeä riski, sillä liikuntarajoitteisten ihmisten pelastamiseen kuluu paljon aikaa. Kellarikerros (0-kerros) toimii ryhmäkuntoutustiloina, jonne asiakkaat menevät pääosin hissillä. Palotilanteessa hissiä ei voi kuitenkaan käyttää, ja tiloista ei ole esteetöntä poistumistietä. Mikäli kuntoutuksen yksikön toiminta siirtyisi Rinteenkulmaan, tilaliikelaitos voi laittaa nykyisen Metsäruusuntien kiinteistön myyntiin. Alustavia tiedusteluja on jo tullut.

Suun terveydenhuollon toimipisteistä Saarenputaan hammashoitolassa ja Vaaranlammen hammashoitolassa koetaan sisäilmaongelmia tehdyistä kiinteistöjen korjaustoimenpiteistä huolimatta. Muurolan ja Sinetän hammashoitoloissa on kustannustehottomuutta ja laskeva palveluntarve. Joustava klinikka- toimintamallin käyttöönotolla on saatu hoidon saatavuutta parannettua lakisääteisten vaateiden mukaiseksi, ja tätä toimintamallia voidaan laajentaa vain keskittämällä suun terveydenhuollon palveluja.

Opiskeluterveydenhuollolla on tällä hetkellä tilat Pienteollisuustalon kiinteistössä. Tiloja vuokrattu 546 m2, josta terveysneuvonnan käytössä 480 m2. Käytössä on 9 + 1 huonetta, joista yksi huone on lääkärin käytössä päivittäin. Lyseonpuiston lukion, Luovin ja Rovalan opiskelijoiden terveydenhoitajat työskentelevät Piekkarille, muut koulujen terveydenhoitajat jalkautuvat eri kouluihin 1-2 päivää viikossa. Työhuoneet on jaettu kahden terveydenhoitajan kesken. Lisäksi armeijan kutsuntojen terveystarkastukset ja papa-seulonnat tehdään opiskeluterveydenhuollosssa keskitetysti. Toimintakokonaisuudessa on kaksi huonetta Lapin sairaanhoitopiirin käytössä.

Nykyiset opiskeluterveydenhuollon tilat soveltuvat tarpeellisten muutostöiden jälkeen suun terveydenhuollon toimintaan ja ovat riittävän suuret hammashuollon toiminnan keskittämistä varten.

Uudet toimitilat:

Terveydenhuollon avopalveluiden eli avovastaanoton, kuntoutuksen ja opiskeluterveydenhuollon parempi integraatio, konsultaatiomahdollisuus ja palveluketjujen toimivuus antaisi synergiaetuja terveyspalveluiden tuottamiseen. Lisäksi muut palvelut mm. laboratorio ja Nuorten Ohjaamo ovat lähellä kuntalaisten ja henkilöstön saavutettavissa, ja näiden palveluiden rajapinnat madaltuvat myös tilamuutosten myötä. Palveluja voidaan tuottaa moniammatillisessa yhteistyössä paremmin, tilojen kustannustehokkuus ja käyttöaste lisääntyvät, myös asiakkaiden/potilaiden hoitoketju sujuvoituu ja nopeutuu, keskitetty palveluohjaus- ja neuvonta parantaa palvelun sujuvuutta ja henkilöstöresurssia voidaan yhteiskäyttää tehokkaammin. Hoitotarvikkeiden ja - laitteiden yhteiskäyttö pienentää varastoinnista aiheutuvaa hukkaa, vaikuttaen myös logistiikka- ja huoltokuluihin laskevasti.

Kuntoutuksen asiakkaiden terveyshyöty kasvaa, kun palvelut ovat paremmin saavutettavissa, ja palveluihin ohjaudutaan oikea-aikaisesti ja niitä myös käytetään. Asiakaskyselyn mukaan n. 56% vastaajista kokee asioinnin olevan helpointa ydinkeskustan alueella. Tällä hetkellä kuntoutusyksikön järjestämät, kustannustehokkaat ryhmäkuntoutukset järjestetään Metsäruusuntien kiinteistössä. Uusien Rinteenkulman toimitilojen myötä luovutaan omista ryhmäkuntoutustiloista, ja ko. toiminta järjestetään kaupungin liikuntatoimen tiloissa.

Suun terveydenhuollon palvelujen keskittäminen Piekkarille parantaa hoidon saatavuutta Joustava klinikka- toimintamallia laajentamalla. Lasten ja nuorten hammashoito " Pikku suu kerralla kuntoon" mahdollistuu uusia toimintamalleja käyttöönottaen. Lisäksi erityisryhmien suun terveydenhuollon esteettömät toimitilat ja toimintatavat parantavat kohderyhmän hammashoitoa.

Opiskeluterveydenhuollon osalta huoneiden ja tilojen tarve on pääpiirteiltään selvillä ja käsittää n 290 m2 kokonaistilaratkaisun.  Toimintakokonaisuuteen on varattu edelleen tilat Lapin sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Rinteenkulman tilat mahdollistavat opiskeluterveydenhuollon palveluiden kehittämisen vastaamaan entistä paremmin nuorten tarpeisiin. Toiminnallista synenergiaetua tuovat muiden terveys-ja sosiaalialan toimijoiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa fyysisesti läheiset toimitilat. Opiskelijaterveydenhuollon asiakkaista osa hyötyy monialaisesta palveluista, joita ovat lääkäri-, laboratorio-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ohjaamo, poppari ja pikapoli. Palvelun saavutettavuus paranee, kun tilat sijaisevat julkisen liikenteen yhtymä- ja solmukohdassa (opiskelijat, kutsuntojen terveystarkastukset ja seulonnat). Lyseonpuiston lukion, Luovin ja Rovalan oppilaat ovat edelleen keskitetyn opiskelijaterveydenhuollon asiakkaita.

Kustannusvaikutukset

Lääkinnällisen kuntoutuksen perusvuokra n. 712 m2 Rinteenkulmassa on vuokrasuhteen alkaessa 25 950 euroa kuukaudessa viisi (5) vuotta vuokrasopimuksen alusta alkaen liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Muutostöihin on arvioitu kuluvan kuusi (6) kuukautta niiden aloittamisesta ja tavoitteena on, että tilat olisivat käytössä viimeistään 1.6.2020. Määräajan (5 vuotta) jälkeen kuukausivuokra on 11 400 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Mikäli pinta-ala muuttuu, vuokraa tarkistetaan todellisten ja toteutetun pinta-alan mukaisesti.

Opiskelijaterveydenhuollon perusvuokra n. 290 m2 Rinteenkulmassa on vuokrasuhteen alkaessa 11 950 euroa kuukaudessa viisi (5) vuotta vuokrasopimuksen alusta alkaen liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Muutostöihin on arvioitu kuluvan kuusi (6) kuukautta niiden aloittamisesta ja tavoitteena on, että tilat olisivat käytössä viimeistään 1.6.2020. Määräajan (5 vuotta) jälkeen kuukausivuokra on 5 800 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Mikäli pinta-ala muuttuu, vuokraa tarkistetaan todellisten ja toteutetun pinta-alan mukaisesti.

Kuntoutuksen ja Opiskelijaterveyden huollon tilavuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja sitä tarkistetaan vuosittain. Ensimmäinen vuokrantarkistusajankohta on 1.3.2021. Vuokra sisältää lämmön, jäähdytyksen, ulkoalueiden hoidon sekä yleisten tilojen puhtaanapidon. Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen ja vesi laskutetaan jälkikäteen todellisten kulujen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon tarvitsemien lisätilojen vuokra n. 548 m2 Pienteollisuustalolla on vuokrasuhteen alkaessa 12.521,80 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus on aluksi määräaikainen kaksitoista (12) vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla ellei muuta sovita. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %) ja vuokra on sidottu kiinteistön ylläpidon indeksiin.. Muutostöihin on arvioitu kuluvan kuusi (6) kuukautta niiden aloittamisesta ja tavoitteena on, että tilat olisivat käytössä viimeistään 1.6.2020.

Tilaliikelaitos laatii vuokrasopimukset kauppakeskus Rinteenkulman ja Pienteollisuustalon kanssa ja vuokraa tilat edelleen toimijoille. Tilaliikelaitos huolehtii tarvittavien muutostöiden toteutuksen etenemisestä ja valvoo, että tilat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tilaliikelaitos perii välivuokrassa kulloinkin voimassa olevan hallinnointipalkkion.

Toimitilamuutokset lisäävät perusturvalautakunnan määrärahojen tarvetta viiden vuoden ajanjakson aikana yhteensä noin 434 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon palveluiden tilamuutokset ja esittää kaupunginhallitukselle Kuntoutusyksikön siirtämistä Metsäruusun kiinteistöstä Rinteenkulman kauppakeskukseen, Suun terveydenhuollon toimipisteiden keskittämistä Pienteollisuustalolle sekä Opiskeluterveydenhuollon siirtämistä Pienteollisuustalosta Rinteenkulman kauppakeskukseen.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimukset ja valtuuttaa kaupunginjohtaja Esko Lotvosen allekirjoittamaan sopimukset.

Toimitilamuutosten kustannusvaikutukset tulee huomioida tulevan vuoden 2020 talousarviossa.

Päätös

Nafisa Yeasmin saapui klo 17:59 tämän asian käsittelyn aikana.

Perusturvalautakunta päätti palauttaa yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta toivoo erityisesti, että Sinetän ja Muurolan osalta saadaan tarkempia kustannuslaskelmia.

Valmistelija

Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 25.9.2019 päätti palauttaa yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi. Perusturvalautakunta toivoo erityisesti, että Sinetän ja Muurolan osalta saadaan tarkempia kustannuslaskelmia.

Liitetiedostossa on annettu vastaukset perusturvalautakunnan esittämiin lisäkysymyksiin.

Liite: Lisäselvitys perusturvalautakunnalle 9.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon palveluiden tilamuutokset ja esittää kaupunginhallitukselle Kuntoutusyksikön siirtämistä Metsäruusun kiinteistöstä Rinteenkulman kauppakeskukseen, Suun terveydenhuollon toimipisteiden keskittämistä Pienteollisuustalolle, sekä Opiskeluterveydenhuollon siirtämistä Pienteollisuustalosta Rinteenkulman kaupppakeskukseen.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimukset ja valtuuttaa kaupunginjohtaja Esko Lotvosen allekirjoittamaan sopimukset.

Toimitilamuutosten kustannusvaikutukset tulee huomoida tulevan vuoden 2020 talousarviossa.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari esitti, että päätös olisi muilta osin päätösesityksen mukainen, mutta Muurolan ja Sinetän hammashoitolat jatkavat toimintaansa. Esitys sai yksimielisen kannatuksen. 

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti muilta osin paitsi Muurolan ja Sinetän hammashoitolat jatkavat toimintaansa.

Valmistelija

Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

 1. hyväksyy perusturvalautakunnan 9.10.2019 § 156 esityksen,
 2. hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimukset muutettuna siten, että opiskelijaterveydenhuollon ja kuntoutuksen vuokrasopimuksista poistetaan vuokraan sisältyvät 5 autopaikkaa ja päättää, että
 3. kaupunginjohtaja Esko Lotvonen valtuutetaan allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Kaisa Kuuselaa, vs. toimialajohtaja Paula Reposta ja tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.

Esittelijän täydennetty päätösesitys: 

Kaupunginhallitus

 1. hyväksyy perusturvalautakunnan 9.10.2019 § 156 esityksen,
 2. hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimukset muutettuna siten, että opiskelijaterveydenhuollon ja kuntoutuksen vuokrasopimuksista poistetaan vuokraan sisältyvät 5 autopaikkaa,
 3. velvoittaa tilaliikelaitoksen neuvottelemaan kiinteästä vuokrasopimuksen 3 + 2 vuoden optiosta Rinteenkulman tilojen osalta sekä
 4. valtuuttaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen allekirjoittamaan sopimukset.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 30.9.2020

Perusturvalautakunta 25.9.2019 / 9.10.2019 ja Kaupunginhallitus 4.11.2019 päätti Terveydenhuollon sekä Lasten ja perheiden palveluiden tilajärjestelyistä. Päätöksellä lakkautetaan Saarenputaan ja Vaaranlammen hammashoitoloiden toiminta ja niiden toiminta keskitetään Pienteollisuustalon 1. kerrokseen.

Suun terveydenhuollon toimitilat Pienteollisuustalon kiinteistössä edellyttävät tilojen muokkausta / remontointia suun terveydenhuoltotoiminnan käyttötarkoitukseen ja olosuhdevaatimuksiin soveltuviksi. Tilamuutosten kustannusarvio oli tarveselvitysvaiheessa noin 368 000€. Kustannus lisättäisiin tilavuokriin kahdentoista (12) vuoden ajan vuokrasopimuksen alkamisesta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 4.11.2019 jälkeen käynnistettiin tilamuutosten suunnittelu Pienteollisuustalolla hammashoidon tarpeisiin. Suunnittelun valmistuttua keväällä 2020 laadittiin muutostöiden toteuttamisesta kustannusarvio. Tarkennettu kustannusarvio nousi huomattavasti n. 870 000 €:oon, alv 0% eli noin 120%. Tilapalvelukeskus neuvotteli Rovaniemen Pienteollisuustalo Oy:n kanssa muutostöiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta Rovaniemen Pienteollisuustalo Oy:n toimesta. Mikäli hanke lähdetään toteuttamaan, se edellyttää kaupungin huomattavasti pidempiaikaista sijoittumista tiloihin.

Kustannusarvion nousun merkittävänä vaikuttavana tekijänä on, ettei nykyisiin, vuonna 2013 peruskorjattuihin huoneisiin mahdu hammashoidon toiminnassa tarvitsemat koneet ja laitteet. Käytännössä nykyiset huoneet pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen isommat huoneet. Myös sosiaali- ja varastotiloja tarvitaan aiempaa enemmän Pienteollisuustalolta. Suunnittelutyöhön kustannuksia vuonna 2020 on käytetty 60 000 €.

Sote-maakuntavalmistelun lakiesitysluonnoksen mukaan (4.1.10 Omaisuus) maakunta sitoutuu kunnan perusterveydenhuollon toimitilojen vuokrasopimukseen vähintään 3 + 1 vuodeksi. Tämän jälkeen toimitilan pitkä vuokrasopimus ja siten kustannusriski jää peruskunnalle. Taloudellisena riskinä on Pienteollisuustaloon remontoitujen hammashuollon tilojen ja niihin liittyvien kustannusten palautuminen siirtymäajan jälkeen kaupungille sopimuskauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Suun terveydenhuollon toimitiloista tehtyä päätöstä ei ole toimeenpantu kustannuslaskelmien merkittävästä kasvusta johtuen. Kuntatalouden haastavassa tilanteessa tätä tehtyä päätöstä tulee arvioida uudelleen.

Suun terveydenhuollon  henkilöstö on  lausunut kannanottonsa toimitila-asiaan ja palvelutuotantoon oheisessa liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, ettei aikaisempaa päätöstä Suun terveydenhuollon keskittämisestä Pienteollisuustalolle toimeenpanna.

Suun terveydenhuollon lakkautettavien toimipisteiden osalta tehdään uusi suunnitelma ko. palveluiden tuottamiseksi osana talousarviota 2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus, Rovaniemen pienteollisuustalo Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.