Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Terveydenhuollon täyskustannushinnat 2020 / täydennetty

ROIDno-2019-198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH 16.12.2019 § 492) todetaan seuraavasti: Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Terveydenhuollon täyskustannushinnat 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH 16.12.2019 § 492) todetaan seuraavasti: Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava heti, kun laskutusperuste on selvillä ja perintä on hoidettava tehokkaasti. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappioiden laadinnasta.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 15.1.2020 § 6 hyväksynyt terveydenhuollon täyskustannushinnat vuodelle 2020. Täyskustannushintoja täydennetään koronavirus -liitännäisten maksujen osalta. Hintoihin lisätään kaksi maksua:

1) Näytteenotto + diagnostiikka 169,95 €

2) Diagnostiikka 105,00 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Terveydenhuollon täydennetyt täyskustannushinnat liitteen mukaisesti. Koronavirus -liitännäiset maksut tulevat voimaan taannehtivasti 1.1.2020 lähtien.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asiakassihteeri, palveluesimies, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.