Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2020 alkaen

ROIDno-2017-3970

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan huolehdittava kunnallisina sosiaalipalveluina muun muassa toimeentutuen antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle sen mukaan kuin erikseen säädetään toimeentulotuesta annetussa laissa. 

Toimeentuĺotuesta annetun lain 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muun muassa henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi varattoman vainajan hautauskustannuksiin. Toimeentulotukihakemuksen käsittelystä säädetään seuraavasti:

Toimeentulotuesta annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta. Pykälän 3 momentin mukaan kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi sen estämtää, mitä 2 momentissa säädetään perustoimeentulotukea koskevasta päätöksestä. Lain 14 b §:n mukaan kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta, ja lain 14 c §:n mukaan muussa kuin kiireellisessä tilanteessa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.    

Asian vireilletulosta ja käsittelystä säädetään myös hallintolaissa. Hallintolain 19 §:n mukaan asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti. Lain 20 §:n mukaan hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on päätöksellään 17.1.2018 § 10 hyväksynyt toimeentulotuen periaatteet ja myöntämisperusteet 1.2.2018 alkaen. Soveltamisohjeiden kohdan 4.2 mukaan "toimeentulotukihakemus hautauskuluihin voidaan jättää sen jälkeen, kun perukirja on tehty."

Hallintolaissa tai toimeentulotukilaissa ei ole säädetty sellaista ehtoa hakemuksen jättämisajankohdalle tai muodolle, jonka nojalla kunta voisi rajoittaa toimeentulotukihakemuksen vireille laittamista ohjeessa olevalla tavalla. Vainajan varattomuus kuolinhetkellä, ja kuolinpesässä hautaukseen käytettävissä olevien varojen määrä voidaan selvittää  muulla tavoin. Mikäli vainajan varallisuudesta ei toimeentulotukihakemuksen yhteydessä voidaan saada täyttä varmuutta, voidaan hautaukseen myönnetyn toimeentulotuen takaisin perinnästä kuolinpesän varoista päättää toimeentulotukipäätöksen yhteydessä.

Muutetaan soveltamisohjeen kyseinen kohta kuulumaan seuraavasti:

Varattomalle kuolinpesälle voidaan myöntää toimeentulotukea ensisijassa maksamattomiin kohtuullisiin hautauskustannuksiin käsittäen hautaustoimiston ja seurakunnan laskut. Hautaus- ja perunkirjoituskulut ovat ensisijaisia kuluja suhteessa esim. terveydenhuollon laitoshoitomaksuihin, jotka maksetaan vain jos pesässä on varoja ensisijaisten kulujen jälkeen. Tältä osin kunnalla on oikeus saada perukirja nähtäväksi. 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää varattoman vainajan välttämättömiin hautauskuluihin. Toimeentulotukea voidaan myöntää myös kuolinpesän varallisuuden ja hautauskustannusten erotukseen, mikäli varallisuus ei täysin kata välttämättömiä hautauskuluja. Toimeentulotuki varattoman vainajan hautauspalvelumaksuun voidaan hakemuksesta myöntää etukäteen maksusitoumuksena tai jälkikäteen rahana.  Mikäli vainajan varallisuudesta ei saada riittävää selvitystä tai kuolinpesään on odotettavissa varoja, joilla hautauskustannukset olisivat katettavissa, tehdään täydentävä toimeentulotukipäätös takaisinperintäpäätöksenä. Tällöin myönnetty toimeentulotuki peritään takaisin kuolinpesän varoista (kunta toimittaa hallinto-oikeudelle hakemuksen toimeentulotuen takaisinperintää varten). 

Vainajan varattomuus todetaan esitäytetystä veroilmoituksesta, kuolinhetken tiliotteesta, perustoimeentulotuen päätöksestä (mikäli sellainen on annettu), perukirjasta (mikäli perukirja on jo laadittu) ja muista sellaisista saatavilla olevista selvityksistä, joista voidaan arvioida kuolinpesän tosiasialliset, hautaukseen käytettävissä olevat varat. Kuolinpäivän tilin saldo sekä kuolinpäivän jälkeen mahdollisesti tilille saapuneet maksut huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa tuloina/käytettävissä olevina varoina, jotka ohjataan varaamaan ensisijaisesti välttämättömiin hautauskuluihin. Mikäli vainaja on ollut avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa, huomioidaan laskelmassa myös puolison varallisuus.

Mikäli vainaja tuhkataan ja vainaja on ollut Rovaniemen evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, ohjataan kuolinpesän ilmoittajaa hakemaan Rovaniemen seurakunnalta tuhkausmatka-avustusta, joka huomioidaan toimeentulotuessa tulona. 

Toimeentulotuessa huomioidaan välttämättöminä hautauspalvelumenoina enintään: Arkkuhautaus 600 € (+alv) / tuhkahautaus 800 € (+ alv). Välttämättömään hautauspalveluun hyväksytään seuraavat menot: asianmukaisesti sisustettu arkku, vainajan asianmukainen vaatetus, vainajan arkkuun laittaminen, aidoista kukista valmistettu kukka-asetelma sekä vainajan kuljetus vainajan säilytyspaikasta kappelin tiloihin. Tuhkahautaus sisältää edellä mainitun hautauspalvelun lisäksi tuhkauurnan ja edestakaisen tuhkausmatkan Ouluun. Tuhkausmatka sisältää vainajan noutamisen säilytyspaikasta ja paluun uurnan kanssa kappelin tiloihin. Toimeentulotuessa huomioidaan lisäksi menoina Oulun krematorion perimä tuhkausmaksu sekä Rovaniemen seurakunnan perimät välttämättömät maksut  (haudan avaus ja peitto, hautasija ja kunnostusmaksu sekä tarvittaessa kiven siirtoon liittyvä maksu). Toimeentulotukilaskelmassa ei huomioida menoina mm. perukirjan kustannuksia, muistotilaisuudesta aiheutuvia kustannuksia, lehti-ilmoituksen kustannuksia ja hautakiven kustannuksia.

Palveluesimies Tarja Väänänen on esitellyt toimeentulotuen soveltamisohjeen muutokset perusturvalautakunnan kokouksessa 30.9.2020. Liitteenä luonnos toimeentulotuen soveltamisohjeista, jossa kohta 4.2. on päivitetty vastaamaan esitettyä sisältöä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää toimeentulotuen soveltamisohjeen muutoksista 1.10.2020 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut; palveluesimies Tarja Väänänen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.