Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Vastaus Lapin edunvalvontatoimistolle

ROIDno-2017-4205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista vuodelle 2019 kokouksissaan 12.12.2018, 16.1.2019 sekä 27.2.2019.  

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. Keväällä 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkastuskäynnillään ohjeisti laatimaan yhteisen ohjeen.

Liittessä on valmisteltu yhteiset ohjeet ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta. 

Valmistelussa olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11§:n säännöksestä kysyttiin perusturvalautakunnan ohjeistuksen mukaisesti Kuntaliiton lakimieheltä. Lakimieheltä kysyttiin miten tulisi tulkita asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa todetaan, että maksuja on alennettava mikäli asiakkaan toimeentulo niiden johdosta vaarantuu. Onko tässä mahdollista käyttää apuna toimeentulotukilain mukaista laskelmaa sekä soveltaa muutoinkin toimeentulotukilain säädöksiä? 

Kuntaliiton lakimiehen mukaan asiakasmaksulain säännöksen perustelujen mukaan "Ehdotettu säännös mahdollistaisi sen, että pykälässä mainitut edellytykset täyttävältä henkilöltä ei tarvitsisi periä asiakasmaksua esimerkiksi silloin, kun henkilö ei itse pysty vastaamaan maksusta, vaan se tulisi kunnan sosiaalitoimen suoritettavaksi toimeentulotukena. Tällaisissa tapauksissa olisi tarkoituksenmukaista, että palvelusta perittävää maksua voitaisiin suoraan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jolloin asianomaisen henkilön ei tarvitsisi erikseen hakea toimeentulotukea maksun suorittamiseksi."

Tämä antaa vahvoja viitteitä siihen suuntaan, että henkilön toimeentulo ei asiakasmaksun vuoksi vaarannu, jos hänellä on realisoitavaa omaisuutta, joka voitasiin ottaa toimeentulotukilaskelmassa huomioon.

Valmistelijoiden esitys: 

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.7.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentamisesta tai palvelusetelin arvon korottamisesta liitteen mukaisesti 1.7.2019 alkaen uusien päätösten kohdalla ja voimassa olevien päätösten kohdalla seuraavan asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä.

Päätös

Hilpi Ahola esitti Asko Peuraniemen, Arto Könkään, Päivi Alanne-Kunnarin ja Erkki Virtasen kannattamana, että ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten sosiaalipalvelujen asiakasmaksun alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista harkittaessa laskelmissa ei huomioida tuloina asiakkaan käytettävissä olevia varoja eikä talletuksia eikä asiakasmaksun alentamista harkittaessa asiakasta ohjata realisoimaan realisoitavissa olevaa varallisuutta.

Matti Torvinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Matti Torvisen esitys raukesi kannattamattomana.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Aholan esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Aholan esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa -ääntä ja kuusi (6)  Ei -ääntä sekä yksi (1) tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että Aholan esitys on tullut tältä osin perusturvalautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Mikko Lindroos, Riitta-Maija Hokkanen, Eini Marja Tennilä, Marjo Rundgren

 • Ei 6 kpl 55%

  Päivi Alanne-Kunnari, Arto Köngäs, Erkki Virtanen, Asko Peuraniemi, Hilpi Ahola, Yeasmin Nafisa

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Matti Torvinen

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
 • Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin, Lapin edunvalvontatoimiston johtava yleinen edunvalvoja on lähettänyt 30.10.2019 kirjeen, jossa hän pyytää, että Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta käsittelee 18.6.2019 (§ 93) linjaamiaan sosiaalipalveluiden asiakasmaksujen alentamisen perusteita uudelleen, jotta ne saadaan vastaamaan hyvän hallinnon vaatimuksia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulaki, 1992/734) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu, ellei lailla ole toisin säädetty. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Asiakasmaksulain (1992/734) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Turun hallinto-oikeuden ratkaisun 3.6.2016 (16/324/2) kotihoidon kuukausimaksua määrättäessä henkilön tuloina oli voitu ottaa huomioon asiakasmaksuasetuksen nojalla hänen viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut satunnaiset pääomatulot. Pääomatulot oli voitu ottaa huomioon X:n kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä huolimatta siitä, että hänellä oli ollut säännöllisiä eläketuloja. Kotihoidon maksun ei ollut väitetty vaarantaneen X:n toimeentulon edellytyksiä.

Kunta vastaa lisäksi asiakasmaksulain mukaan kokonaisuudessaan asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä. Kunta määrää ja perii asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun sen järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa riippumatta siitä, miten palvelu tuotetaan: itse vai esimerkiksi ostopalveluna. Niissä palveluissa, joista maksu tulee määrätä tulojen mukaan, on asiakasmaksua määrättäessä selvitettävä asiakkaan tulot.

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa ja prosessissa, jotta asiakas osaa toimia oikein ja tarvittaessa hakea maksun alentamista.

Sosiaalipalveluiden / ikäihmisten asiakasmaksu määrätään lähtökohtaisesti asiakkaan bruttotulojen mukaan. Mikäli asiakkaalla on hankaluuksia selvitä bruttotulojen mukaisesta asiakasmaksusta, asiakkaalla on mahdollisuus hakea maksuun alennusta. 

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on 18.6.2019 (§ 93) linjannut sosiaalipalveluiden asiakasmaksujen alentamisen perusteista muun muassa seuraavaa: 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää harkintapäätöksellä perimättä tai sitä alennetaan siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

 • Asiakasmaksujen alentamista pyydetään joko hakemalla oikaisua tehtyyn asiakasmaksupäätökseen 30 vrk:n kuluessa tai tuon jälkeen erillisellä hakemuksella. 

 • Maksun alentamispäätöstä harkittaessa, tehdään henkilölle laskelma, jonka avulla tarkastellaan taloudellista tilannetta. Laskelmassa huomioidaan asiakkaan käytettävissä olevat nettotulot sekä erikseen mainitut menot. 

Rovaniemen kaupungilla ei ole voimassa olevaa yhtenäistä ohjetta asiakasmaksujen alentamiseksi. 

Nykyinen linjaus tarkoittaa sitä, ettei maksua voida alentaa heti silloin kun asiakas toimittaa enimmäistä kertaa selvityksen taloudellisesta tilanteestaan eikä viranhaltija voi ensimmäisessä päätöksessään huomioida seikkoja, jotka sinänsä puoltaisi maksun alentamista. Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon maksusta annettuun päätökseen voi hakea oikaisua perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostolta. Ohjeet oikaisemisesta näkyvät asiakasmaksupäätöksessä. 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 18.6.2019 § 93 päättänyt, että ikäihmisten ja aikuisten ja työikäisten sosiaalipalvelujen asiakasmaksun alentamista tai palvelusetelin arvon korottamista harkittaessa laskelmissa ei huomioida tuloina asiakkaan käytettävissä olevia varoja eikä talletuksia eikä asiakasmaksun alentamista harkittaessa asiakasta ohjata realisoimaan realisoitavissa olevaa varallisuutta. 

Jos nykyisestä käytännöstä luovuttaisiin, ja alentamispäätös tehdään nettotulojen mukaan, otetaan yhtenä menona huomioon bruttotulojen perusteella määritelty asiakasmaksu, johon asiakas ei ole voinut ottaa kantaa ja josta ei ole tehty virallista päätöstä. Nykyisen bruttotuloperusteista asiakasmaksumääräytymisen perusteena on se, että nyt noudatetaan samoja sääntöjä sekä  palveluasumisessa että muissakin ikäihmisten (kuten kotihoidossa) ja  aikuisten ja työikäisten palveluissa.  Mikäli päätös tehtäisiin jatkossa nettotulojen mukaan, asiakkaita pitäisi ohjata jo alkuvaiheessa toimittamaan tiedot sekä brutto- että nettotuloista ja myös hyväksyttävistä menoistaan.  

Käytäntönä asiakasmaksuyksikössä on, että mikäli käytettävissä on asiakkaan asiakasmaksun alentamisen perusteeksi riittävät sekä brutto- että nettotulotiedot, tehdään samassa yhteydessä tarvittaessa myös asiakasmaksun alentamispäätös. 

On selvää, että hyvään hallintoon kuuluu se, että viranomaisen tulee tehdä maksupäätöksensä riittävillä tiedoilla, jotka sille on toimitettu. Rovaniemen kaupunki on toiminut niiden linjausten mukaisesti, jotka perusturvalautakunta on hyväksynyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan Lapin edunvalvontatoimiston johtavalle yleiselle edunvalvojalle. 

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tiedoksi

Johtava yleinen edunvalvoja, Lapin edunvalvontatoimisto 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.