Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Häkinvaaran monitoimitalo

ROIDno-2020-3446

Valmistelija

  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi
  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Häkinvaaran koulun sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen perustuu Alakemijoen koulupalvelu- ja varhaiskasvatusverkon tarveselvitykseen. Rakennukseen sijoittuu 6 varhaiskasvatusryhmää ja 7-8 alakoulun opetusryhmää. Rakennukseen sijoittuu koulua, varhaiskasvatusta sekä ja iltakäyttöä palveleva liikuntasali. Bruttoala monitoimirakennuksella on noin 3620 m2. Monitoimirakennuksen sijoittamisalueella on voimassa oleva Hirvaan osayleiskaava. Rovaniemen kaupunki omistaa Valajaskoskentien molemmin puolisilta osilta maata.

Monitoimirakennuksen sijoituspaikaksi esitetään Rovaniemen kaupungin omistamaa maa-aluetta, joka sijaitsee 4-tien risteyksestä noin 250 metriä Valajaskoskentietä eteenpäin tien länsipuolella. Rakennuspaikka on melko tasainen ja piha-alueesta saa riittävän suuren. Lisäksi rakennuksen tontinkäyttösuunnitelmassa on huomioitu huolto-, saatto- ja jättöliikenteen ja henkilökunnan paikoituksen tarpeet. Monitoimirakennuksen sijoittuminen kauemmas 4-tiestä lisää turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu melumallinnus ja -kartat. Niistä käy ilmi, että melusuojaus ei ole tarpeellista suunnitellulle rakennuspaikalla.

Monitoimirakennuksen tontti sijoittuu yleiskaavassa merkitylle AP-alueelle. Monitoimirakennus vaatii yleiskaavan muutoksen tältä osin. Myös liittymäjärjestelyt ja tarvittavat muutokset niihin ratkaistaan kaavaprosessin yhteydessä. Kaavamuutosprosessi kestää noin vuoden.

LVIS-tekniikkaa rakennetaan uutta monitoimirakennusta varten. Lähin viemärilinja sijaitsee 4-tien varressa lähellä Häkinvaarantien liittymää. Uutta viemärilinjaa rakennetaan kaivamalla noin 500 m. Vesijohto löytyy lähempää 4-tien ja Valajaskoskentien risteyksestä. Sähköliittymää varten tarvitaan uusi muuntamo, joka sijoittuu monitoimirakennuksen tontille.

Kyseiselle rakennuspaikalle on tehty pohjatutkimus kairaamalla kuudesta eri kohdasta. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon 2,1 – 3,7 metrin syvyydessä. Maanäytteistä on laboratoriossa määritetty rakeisuus, vesipitoisuus ja routivuus. Pohjatutkimusten perusteella pinnassa olevan noin 0,2 metrin paksuisen eloperäisen maakerroksen alapuolella on havaittu löyhä hiekkakerros, joka ulottuu noin 0,6…0,8 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Tämän jälkeen maaperä jatkuu tiiviinä hiekkamoreenina tai silttisenä hiekkamoreenina kairauksien päättymistasoille asti. Maanvarainen perustaminen on mahdollista pohjatutkimuksen mukaisesti.

Sijoituspaikkapäätöksen jälkeen hanke siirtyy Tilajaoston vastuulle. Seuraava vaihe on hankesuunnitelman laatiminen ja kaavoitusprosessin käynnistäminen. Hanke toteutettaneen vuokramallilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy monitoimitalon sijoittamisen esitetylle paikalle ja esittää, että kaavoitusprosessi käynnistetään. Hanke siirtyy Tilajaostolle jatkovalmisteltavaksi.

Merkittiin, että rakennuspäällikkö Juha Välitalo oli kokouksen alussa esittelemässä hanketta.

Vs. toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy monitoimitalon sijoittamisen esitetylle paikalle ja esittää, että kaavoitusprosessi käynnistetään. Kaavoituksessa tulee huomioida, että tontilla on riittävästi tilaa myös tulevaisuuden palvelu- ja liikuntatarpeita ajatellen. Asukkaille on varattava mahdollisuus osallistua suunnitteluun jatkossa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan muutetun esityksen.

Tiedoksi

Tilajaosto, Kaavoitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.