Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Rovaniemen taidemuseon johtajan viran (vakanssi nro 33665002) täyttö, 17.11.2020
§ 13 Lapin maakuntamuseon johtajan viran (vakanssi nro 72227001) täyttö, 17.11.2020
§ 14 Täyttölupa / palveluesimiehen virka nro 39407162, 19.11.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 154 Lapin musiikkiopiston viranhaltijan virkasuhteen 33690002 osa-aikaistaminen, 29.10.2020
§ 160 Napapiirin yläasteen apulaisrehtorien tehtävään valinta, 02.12.2020
§ 161 Siirtopäätös vakanssille 26320009, 03.12.2020
§ 162 Siirtopäätös vakanssille 28420003, 03.12.2020
§ 163 Siirtopäätös vakanssille 28428034, 03.12.2020
§ 164 Siirtopäätös vakanssille 28428132, 03.12.2020
Muu päätös:
§ 158 Peruskoulujen ja lukioiden työaika lukuvuonna 2021-2022, 24.11.2020
§ 159 Koulujen toimintasuuunnitelmat lukuvuodelle 2020-2021, 02.12.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 40 Yhteistoimintakokeilu 2021, 27.11.2020
§ 41 Erikoiskirjastonhoitajan toimi (vakanssi nro 71852006) täyttölupa, 27.11.2020
§ 42 Kirjastosihteerin toimen (vakanssinro 19990001 ) täyttölupa, 30.11.2020
§ 43 Lapin lastenkulttuuriverkoston koordinaattorin tehtävien hoito 2021, 30.11.2020

Rehtori Lyseonpuiston lukio
Tilanvuokrauspäätös:
§ 26 Tilavaraus / Kokoomus Lapin piiri ry, 09.11.2020

Rehtori Muurolan peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Luokanopettajan viransijaisuus 1.1. - 31.7.2021 Muurolan koulu, 03.12.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Delegointipäätös:
§ 225 Henkilöstöasioiden delegointi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla, 04.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 223 Täyttölupa K-0-koordinaattori (2021), 29.10.2020
§ 236 Henkilöstöasioiden delegointi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla / HS 61§ ja 65§ , 20.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.