Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Muurolan päiväkodin hankesuunnitelma

ROIDno-2020-3620

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Muurolan päiväkoti sijaitsee tällä hetkellä Rovaniemen kaupungin omistamassa rakennuksessa osoitteessa Muuraintie 18. Rakennus on valmistunut vuonna 1978 ja sitä on korjattu vaiheittain 1990 ja 2000 luvuilla. Rakennus on alusta asti ollut päiväkotikäytössä. Päiväkodissa on tällä hetkellä 77 lasta ja viisi päiväkotiryhmää. Nykyinen päiväkotirakennus ei enää kaikin osin vastaa nykypäivän varhaiskasvatuksen tilatarpeita ja sen korjaaminen vaatisi lähivuosina suuria korjaustoimenpiteitä.

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta päätti kokouksessaa 27.06.2019 §80, että Muurolan päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena. Päiväkotitilojen saneeraaminen tai koulun tilojen muuttaminen varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvaksi ei ole taloudellisesti järkevää ja siihen sisältyy rakenteiden kuntoon liittyviä riskejä. Uuden rakennuksen rakentaminen on riskittömämpää ja tiloista saadaan toimivammat, tehokkaammat ja ajanmukaisemmat. Päätös oli mukana kokonaisuudessa, jossa päätettiin Alakemijoen palveluverkon toteuttamisvaihtoehdoista koulutuslautakunnan kokouksessa 27.9.2019.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020 §31, että Tilapalvelukeskus aloittaa Muurolan päiväkodin hankesuunnitelman tekemisen Muurolan koulukeskuksen alueelle. Rakennuksen sijoittaminen koulualueelle tukee varhaiskasvatuksen nykypäivän tavoitteita lapsen eheän opinpolun muodostumisessa. Koulualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Totto-halli, urheilukenttä ja kaukalo, jotka mahdollistavat monipuoliset liikuntamahdollisuudet päiväkodin lapsille. Uudisrakennus suunnitellaan viidelle päiväkotiryhmälle. Päiväkotiin tulee sijoittumaan enimmillään 100 lasta ja henkilökuntaa 25. Lapsia hoidetaan maanantaista perjantaihin kello 6–22, jos lasten iltahoidolle on tarvetta. Tässä yksikössä ei tule olemaan ympärivuorokautista hoitoa.

Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin päiväkodin mahdolliset sijaintipaikat koulukeskuksen alueelta. Paras vaihtoehto uudisrakennuksen sijoittamiselle on nykyisen lukiorakennuksen paikka. Päiväkodin saattoliikenne pystytään ohjaamaan turvallisesti Tervaskannon tieltä. Nykyisen lukiorakennuksen piha-alue on tarpeeksi suuri päiväkodin toiminnalle. Kaavamerkintä rakennuspaikalla on YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joten kaavamuutosta ei tarvita päiväkotirakennuksen rakentamiselle.

Päiväkodin sijoittuminen koulusalueelle vaatii lukiorakennuksen purkamisen ja rakennuksen purkamiselle on myönnetty purkulupa. Tilapalvelukeskus on yhteistyössä asiantuntijoiden ja Kiinteistö Oy Rovatalon kanssa selvittänyt lukiorakennuksen kautta rivitaloille (Koulukangas 1, 97140 Muurola) toimitettavan tekniikan (lämpö, sähkö ja vesi sekä tietoliikenneyhteydet) eriyttämistä. Selvitys on käsitelty ja hyväksytty tilajaostossa 24.09.2020.

Hankesuunnitteluvaiheen aikana Rovaniemen varhaiskasvatuspalvelut päivitti Rovaniemen kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen. Lisäksi käyttäjät laativat tiloista huonekortit, joissa määritellään tarkemmin eri tiloille kohdistuvia tarpeita. Varsinaisen hankesuunnitelman tekstiosan lisäksi hankkeeseen laadittiin rakennustapaseloste, jossa määritellään yksittäisten rakennusosien laatu. Arkkitehtisuunnittelija laati tilaohjelman yhteistyössä käyttäjien kanssa ja sen pohjalta on suunniteltu pohjakaavio. Pohjakaaviossa tutkitaan kaaviomaisesti eri tilojen välisiä yhteyksiä sekä rakennusmassan muotoa ja kokoa. Tämän lisäksi on laadittu tontinkäyttösuunnitelma, jossa näkyy rakennuksen ohjeellinen sijainti, saattoliikenteen ja henkilökunnan paikoitusalueet, piha-alueet ja olemassa olevan talotekniikan johtojen paikat. LVIS-tekniset vaatimukset on kirjattu varsinaiseen hankesuunnitelman tekstiosaan.

Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin 4-tien liikenteestä ja raideliikenteestä aiheutuvaa haittaa piha-alueelle liikennemeluselvityksellä. Melumallinnuksesta käy selville, ettei 4-tiestä tai raideliikenteestä aiheutuva melu ylitä ohjearvoa piha-alueella eikä vaadi melusuojausta. Lisäksi rakennuspaikalle on tehty pohjatutkimus ja pilaantuneiden maa-ainesten tutkimus.

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi vuokramallilla, jossa julkisessa hankintamenettelyssä valittava kiinteistökehittäjä toteuttaa hankkeen kustannuksellaan ja vuokraa tilat kaupungille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sopimukseen on tarkoitus liittää myös palveluita, kuten siivous, kiinteistönhoito ja vuosikorjaukset. Nykyisestä kiinteistöstä tullaan muodostamaan päiväkodille oma tontti, jonka hankkeen toteuttaja vuokraa kaupungilta. Uuden päiväkodin rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021 ja  päiväkoti valmistuisi vuoden 2022 aikana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Muurolan päiväkodin hankesuunnitelman. Hankkeen valmistelu jatkuu vuokramallilla tilajaoston toimesta.

Merkittiin, että rakennuspäällikkö Juha Välitalo oli kokouksen alussa esittelemässä hanketta.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, Tilapalvelukeskus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.