Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Oikaisuvaatimus virkasuhteen osa-aikaistamisesta

ROIDno-2020-3409

Valmistelija

  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelualuepäällikkö on 29.10.2020 päätöksellä § 154 ROIDno-2020-3409  (liite 1) osa-aikaistanut Lapin musiikkiopiston viranhaltijan virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 21 §:n nojalla mainitun lain 37 §:ssä tarkoitetulla taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen. 

Ennen asian ratkaisemista viranhaltijaa on kuultu 21.10.2020 virkasuhteen osa-aikaistamisen perusteena olevasta taloudellisesta syystä, sen vaikutuksista ja vaihtoehdoista (liite 2). 

Oikaisuvaatimus

Viranhaltija on tehnyt osa-aikaistamispäätöksestä oikaisuvaatimuksen (liite 3), koska on katsonut päätöksen olevan lainvastainen ja epätarkoituksenmukainen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänen työtehtävänsä eivät ole vähentyneet kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n tarkoittamalla tavalla olennaisesti ja pysyvästi. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa siihen, että ennen vuotta soittotunnit ovat olleet 60 minuutin mittaisia, jolloin opetusvelvollisuus 23 viikkotuntia täyttyi pienemmällä oppilas määrällä. 2016 oppituntien pituus muutettiin 45 minuutiksi ja tällöin tarvittiin enemmän oppilaita täyttämään viikkotunnit.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hänen viikkotuntinsa ovat vasta kuluvana syksynä jääneet alle opetusvelvollisuuden eli alle 23 viikkotunnin, koska hänellä oli viisi oppilasta yllättäen lopettanut opiskelun. Koska rehtori ei ole halunnut noudattaa jatkuvan haun periaatetta, lopettaneiden tilalle ei ole voitu ottaa uusia oppilaita kesken lukukauden. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan rehtori ei ole myöskään noudattanut pääsykokeissa monipuolisen soitinvalikoiman säilyttävää tapaa ehdottaa oppilaille sellaisia soittimia, joita he eivät ole hakeneet soittamaan. Tämä linjaus on vaikuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän työtilanteeseen, koska oppilaat eivät vapaaehtoisesti hae soittamaan harvinaisempia soittimia. 

Pääsykokeissa klarinettia soittamaan haluavia on oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ollut kahtena viime vuonna lisäksi poikkeuksellisen vähän hänen vuoden 2019 pakottavista poissaoloistaan ja kuluneen vuoden koronapandemiasta johtuen. 

Rehtorin lausunto

Rehtori on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta oman lausuntonsa, joka on liitteenä 4.

Oppituntien pituus 

Vuonna 2016 60 minuutin oppituntien pituus on muutettu taloussyistä vastaamaan virka- ja työehtosopimuksen mukaista oppitunnin pituutta, joka on 45 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän oppilasmäärä on viimeisen 16 vuoden aikana ollut keskimäärin 14 oppilasta. Opetusvelvollisuus ei täyty tällä oppilas määrällä oppituntien ollessa työehtosopimuksen mukaiset 45 minuuttia.

Oppilashankinta 

Jatkuva haun osalta työnantaja toteaa, että Sivistyslautakunnan 28.5.2020 kokouksessa, § 63, on hyväksytty Lapin musiikkiopiston päivitetyn 1.8.2020 lukien voimassa oleva opetussuunnitelma. Sen mukaan oppilaat tulee pyrkiä ottamaan valintakokeen kautta. Oikaisuvaatimuksen tekijän esittämä jatkuva haku on ristiriidassa edellä mainitussa opetussuunnitelmassa vahvistetun hakumenettelyn kanssa. Lisäksi jatkuvan haun käyttöön vaikuttaa valtionosuustunnit, jotka täytetään rekrytointihetkellä lukukauden lopussa. Mikäli valtionosuustunnit tulevat tuolloin täyteen, kuten ne ovat viime vuosina tulleet, ei uusia oppilaita voida kesken lukukautta ottaa.  

Monipuolisen soitinvalikoiman turvaamiseksi eri soittimia pyritään markkinoimaan aktiivisesti kouluvierailuilla sekä pitämällä erilaisia soitinvalmennusryhmiä ja soitinkaruselleja. Oikaisuvaatimuksen tekijän esittämää oppilaisiin vaikuttamista pääsykokeissa ei yksinomaan riitä saamaan kasaan oikaisuvaatimuksen tekijän opetusvelvollisuuden täyttämiseen vaadittavaa oppilasmäärää ottaen huomioon, että yksikään oppilas ei ole viime lukuvuonna vapaaehtoisesti hakeutunut hänen oppilaaksi. 

Menettelystä 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 21 §:n mukaan ennen osa-aikaistamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.  Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4§:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään mm. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista. Saman lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä. 

Nyt kyseessä olevassa tilanteessa viranhaltijan työtilannetta ja toimenpiteen perusteena olevia taloudellisia syitä sekä sen vaikutuksista ja vaihtoehdoista on käyty läpi kuulemisissa 29.9.2020  ja 21.10.2020. Varsinaisen 21.10.2020 järjestetyn kuulemisen kutsun viranhaltija on saanut tiedoksi 8.10.2020. Paikalla ovat olleet työnantajan edustajat ja viranhaltijan lisäksi hänen avustajinaan työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies. Kuulemismenettely on täyttänyt sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 21 §:n mukaisen kuulemisvelvoitteen että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain velvoitteet.

Johtopäätös 

Työnantaja katsoo, että palvelualuepäällikön 29.10.2020 päätöksessä § 154 ROIDno-2020-3409 ilmenevin perustein työnantajalla on ollut taloudelliset ja tuotannolliset perusteet osa-aikaistaa Lapin musiikkiopiston viranhaltijan virkasuhde. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille seikkoja, joiden perusteella päätöstä tulisi muuttaa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyillä perusteilla sekä rehtorin lausunnossa esittämillä perusteilla.

Merkittiin, että Mika Kansanniva poistui kokouksesta ja Markku Kallinen saapui kokoukseen.

Pertti Lakkala esitti, että sivistyslautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja päättää, että osa-aikaistamista lykätään seuraavan lukuvuoden (2021-2022) alkuun kun oppilasmäärä ja opetustuntien kertymä on selvinnyt. Asiasta tehdään uusi päätös aikaisintaan 1.9.2021.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pertti Lakkalan esityksen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.