Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

ROIDno-2020-2008

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2021 ovat yhteensä -136 034 000 euroa. Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakaantuu varhaiskasvatuspalveluihin, koulutuspalveluihin ja vapaa-ajan palveluihin. Määrärahajakauma on seuraava:

Varhaiskasvatuspalvelut -46 490 000 €

Koulutuspalvelut -71 944 000 €

Vapaa-ajan palvelut -17 600 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sivistyslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palvelualueet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.