Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021

ROIDno-2020-2008

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje on Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevä ohje, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohje koskee soveltuvin osin huomioiden mitä kuntalaissa on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palvelualueet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.