Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Vapaa-ajan palvelualueen avustukset 2021

ROIDno-2020-3686

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2021

Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet on päätetty vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8. Avustusten hakuaika on helmikuu 2021 ja avustuksia haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin www-sivuilta. 

Kulttuuriavustukset

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. 

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Vuonna 2021 painotetaan avustusten myöntämisen yhteydessä kaupungin kulttuuriohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma lanseerataan käyttöön vuoden 2021 alussa.  

Sivistyslautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Liikuntatoiminta-avustukset

Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015). Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt. Liikuntatoiminta-avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.

Nuorisoavustukset

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan jakamien nuorisotyön avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Toiminta-avustus:

Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6. mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Kohdeavustus:

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta julistaa vuoden 2021 vapaa-ajan palvelualueen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2021 klo 16.00 mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeistusta.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut