Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimukset 2021

ROIDno-2020-3672

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu seuraavat sopimukset:

Kulttuuri
Sivistyslautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen jokainen palvelutuottaja toimittaa toimintasuunnitelman vuodelle 2021.   

Tanssi-tanssiteatteripalvelut/ Rimpparemmi ry, sopimuksen arvo 45 000 € josta Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen osuus 15 000 €
Tanssipalvelut/ Lapin Tanssipiston Kannatusyhdistys ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Kädentaidot/ Taito Lappi ry/Käsityökoulu Peukku, sopimuksen arvo 14 000 €.
Kulttuuriväärtitoiminta/ Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/ Neuvokas, sopimuksen arvo 18 000 €.
Sirkustaiteen palvelut/ Sirkus Taika-Aika ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Lapin taiteilijaseura ry, sopimuksen arvo 10 000 €.
Monitaideyhdistys Piste ry, sopimuksen arvo 12 000 €.
Suomen Nuorisoseurat ry/Folk tapahtuma Jutajaiset, sopimuksen arvo 11 000 €.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Sivistyslautakunta hankkii teatteripalvelut Lapin Alueteatteriyhdistykseltä joka tuottaa teatterinäytäntöjä Rovaniemellä ja harjoittaa alueteatteritoimintaa Lapin maakunnassa, järjestää kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. Sopimuksen kokonaisarvo on 2 437 000 €.

Nuorisotyö
Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talo, sopimuksen arvo 16 000 €

Arktikum-palvelu Oy:n sopimus jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi avustussopimukset Rimpparemmi ry:n, Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:n, Taito Lappi ry:n, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n/Neuvokas, Sirkus Taika-Aika ry:n, Lapin taiteilijaseura ry:n, Monitaideyhdistys Piste ry:n, Suomen Nuorisoseurat ry:n, Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sekä Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talon kanssa. 

Antti Väänänen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Antti Väänänen

Tiedoksi

talouspäällikkö, sopimuskumppanit

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.