Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Oikaisuvaatimus pohjoissaamen kielen tuntiopettajan tehtävän täyttämisestä lukuvuodelle 2020-2021

ROIDno-2020-2108

Valmistelija

  • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus

Pohjoissaamen kielen tuntiopettajan virkavaalista on tehty oikaisuvaatimus (liite 3). Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii palvelualuepäällikön tekemän päätöksen oikaisemista siten, että hänet nimetään pohjoissaamen kielen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään.  

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viranhaltijapäätös ei ole tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tehtävä edellyttää omakohtaista kulttuurin tuntemusta eli henkilöä, joka on saamelainen, kasvanut saamelaisessa kulttuurissa ja tuntee kulttuurin sisältä käsin. Saamen kielen opettaminen on kulttuurin siirtämistä ja kulttuuriin kasvattamista. Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, lapsen kulttuuri-identiteetti kehittyy kielen kautta. Oikausvaatimuksen tekijä katsoo olevansa kulttuuritaustansa vuoksi tehtävään valittua henkilöä pätevämpi. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hänellä on vahvempi pätevyys pedagogisesti, hän on  suorittanut 35 opintoviikkoa pedagogisia opintoja kasvatustieteen maisterin koulutuksessa.  

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii sivistyslautakuntaa oikaisemaan päätöksen muuttamalla sitä niin, että hakija valitaan pohjoissaamen kielen tuntiopettajan tehtävään.

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuus pohjoissaamen kielen tuntiopettajan tehtävään määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n perusteella. Lisäksi valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytettiin monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilaslähtöistä työotetta. 

Pohjoissaamenkielen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä oli haettavaan kuntarekryssä, Te-toimiston sivuilla ja Rovaniemen kaupungin omilla sivuilla ajalla 29.5. - 12.6.2020. Hakuaikana hakemuksia saapui kaksi kappaletta. Hakijoina olivat FM Karoliina Harvala ja KM Sari Niemelä. Kumpikaan hakija ei täyttänyt hakukelpoisuutta tehtävään. 

Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun joka järjestettiin 17.6.2020. Haastattelijoina toimivat opetuspäällikkö Katri Keisu, rehtori Veli-Matti Oinas ja henkilöstösuunnittelija Päivi Juuma. Haastattelut järjestettiin tartuntatautitilanteen vuoksi etäyhteydellä. 

Ansiovertailu ja työkokemus:

Hakija

Koulutus

Työkokemus

Muuta huomioitavaa

Sari Niemelä

Kasvatustieteen maisteri 1997, johon sisältyen Saamen kielen erikoistumisopinnot 15 ov (22,5 op)

Lastentarhanopettaja 2016

Kaikki työkokemus yhteensä 17 vuotta 10 kuukautta, 29 päivää.

Oleellinen työkokemus 17 vuotta 1 kk 4 päivää.

Runsaasti lyhyempiä koulutuksia tutkintojen lisäksi

Työskennellyt vuosia saamenkielisessä ympäristössä, saamen kieltä käyttäen

Saamen kielen perusopinnot suoritettuna, jolloin ei kelpoisuutta saamen kielen aineenopettajaksi

Karoliina Harvala

Filosofian maisteri 2017, Pohjoissaamen kielen aineopinnot 60 op

Kaikki työkokemus yhteensä 2 vuotta, 11 kuukautta ja 18 päivää,

Oleellinen työkokemus 1 vuosi 11 kuukautta.

Vapaaehtoisena AFS Intercultural programs 7 vuotta.

Ei opettajan pedagogisia opintoja, jolloin ei kelpoisuutta saamen kielen aineenopettajaksi. Valintapäätös ja peruste: 

Valintapäätös on perusteltu hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä ja haastattelun aikana esille tulleilla vahvuuksilla. Valintapäätöksen perustelujen lisäksi todettakoon, että kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on otettu huomioon hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Erityisesti työryhmä on painottanut valinnassaan etäopetus- ja vuorovaikutustaitoja sekä opetussuunnitelman tuntemusta. 

Lisäksi valinnassa on painotettu oppilaslähtöistä työotetta. Valitulla henkilöllä on monipuoliset taidot pedagogiikasta ja oppilaslähtöinen työote. Lisäksi hänellä on erinomaiset tieto- ja viestintätekniset taidot ja hänellä on tässä tehtävässä tarvittava etäopetusosaaminen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa kulttuurintuntemukseen ja kulttuuritaustaan. Tämä ei ole ollut hakukuulutuksessa tehtävän hoidon kannalta edellytys. Valitun henkilön kulttuuritaustalla tai kulttuurin tuntemisella ei ole ollut eikä saa olla merkitystä valinnassa. (Huomioi: Yhdenvertaisuuslaki 3 luku 8 § Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.)

Työnantaja on tehnyt kokonaisvaltaisen harkinnan haastattelujen perusteella ja päättänyt valita yksimielisesti pohjoissaamenkielen opettajan määräaikaiseen tehtävään työnantajan näkökulmasta tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön, joka on FM Karoliina Harvala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perusteluin. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Markku Kallinen saapui kokoukseen .

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä ja koulutuspalvelut