Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 LISÄPYKÄLÄ: Toisen asteen oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3982

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtion ja kuntien yhteishankintayksikkö Hansel Oy on valmistelemassa toisen asteen oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien yhteishankintaa. Valmistelun taustalla on eduskunnan käsittelyssä oleva oppivelvollisuusiän nostoa koskeva lainmuutosehdotus, joka toteutuessaan tuo mukanaan muun muassa opetuksen järjestäjille velvollisuuden hankkia toisen asteen opetuksessa käytettävät oppimateriaalit.

Tavoitteena on, että kilpailutuksen perusteella muodostetaan yhden toimittajan puitejärjestely, jonka kautta siihen liittyneet asiakkaat voivat hankkia toisen asteen opetuksessa tarvittavia oppimateriaaleja.

Hankinnan kohteena tulee olemaan kokonaisratkaisu, joka sisältää eri kustantajien painetut ja digitaaliset oppimateriaalit sekä kaikki tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan painettuja ja digitaalisia oppikirjoja, opetusaineistoja ja tehtäviä sekä oppimateriaaleihin liittyviä oheismateriaaleja kuten opettajien oppaita ja työkappaleita, kokeita, pelejä, karttoja, äänikirjoja, cd-/dvd-levyjä.

Puitejärjestelyn kautta Rovaniemen kaupunki saa käyttöön suuren volyymin mukaiset kilpailukykyiset hinnat sekä ennustettavan hintatason tuleville vuosille.

Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo tulevalle neljän vuoden puitesopimuskaudelle on yli 500 000 euroa. Vuoden 2020 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti toimielin päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvien oheismateriaalien puitejärjestelyyn. Hankinnan suunniteltu sopimuskausi on 1.4.2021- 31.3.2023 + kahden vuoden optiomahdollisuus.

Puitejärjestelyyn liittyminen edellyttää, että Rovaniemen kaupunki antaa Hansel Oy:lle kirjallisen sitovan liittymisilmoituksen ko. yhteishankintaan liittymisestä 15.1.2021 mennessä. Hankinnassa noudatetaan Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen ehtoja. Liittymisilmoituksen tekeminen delegoidaan toimialajohtaja Antti Lassilalle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Hankintapalvelut Satu Räisänen, Riitta Halonen, Kai Väistö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.