Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Lapinrinteen päiväkodin palvelusetelituottajan valinta

ROIDno-2020-3765

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on 7.10.2020 §151 päättänyt siirtää Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta päätti 5.11.2020 § 162 hakuprosessista seuraavasti:

  • Rovaniemen Kaupunginvaltuusto päättää 16.11.2020 vuoden 2021 talousarviosta. Sen jälkeen yrittäjähaku voidaan käynnistää​​​​
  • Julkinen haku palveluseteliyrittäjäksi tapahtuu 17.11 - 30.11.2020. 
  • Hakijat haastatellaan 1 - 4.12 välisenä aikana ja heille esitetään tarkentavia kysymyksiä palvelun tuottamisesta. 
  • Sivistyslautakunta valitsee palvelun tuottajan hakemusten ja haastatteluiden perusteella 16.12.2020

Ilmoitus palveluseteliyrittäjäksi hakemisesta julkaistiin Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi-lehdessä 18.11.2020. Määrättyyn hakuaikaan 30.11.2020 klo 15:00 mennessä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon saapui kolme hakemusta: Pilke Päiväkodit Oy, Päiväkoti Pomppumetsä Oy ja Päiväkoti Lorupussi Oy. 

Kaikki palvelun tuottajaksi hakeneet haastateltiin 3.12.2020. Haastatteluihin osallistuivat varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, palveluohjauksen palveluesimies Pirjo Niskavaara, pedagoginen asiantuntija Sanna-Maija Laiho, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala sekä sivistyslautakunnan jäsen Antti Väänänen.

Kaikki hakijat täyttävät Rovaniemen kaupungin palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Hakijat ilmoittavat sitoutuvansa täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi hakijat ilmoittavat sitoutuvansa  noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen mukaan,​ kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. He ilmoittavat sitoutuvansa lisäksi täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,​ palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Lisäksi he ilmoittavat tuottavansa palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi ensimmäistä toimintakautta,​ jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin kaupungin omassa toiminnassa. Hakijoiden taloustiedot on tarkastettu Asiakastieto Oy:n tietokannasta. 

Haastatteluryhmän esitys:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan riskienhallintasuunnitelman mukaan kaupungin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää tilannetta, jossa määräävä markkinaosuus palvelusetelitoiminnasta on yksittäisellä palveluntuottajalla. Pilke Päiväkodeilla on tällä hetkellä Rovaniemellä 5 päiväkotia. Näin ollen katsomme, että palvelusetelitoiminnan monitoimijaisuuden nimissä Lapinrinteen päiväkodin palveluseteliyrittäjäksi on valittava toinen kahdesta muusta hakijasta.

Esitämme, että palveluseteliyrittäjäksi valitaan Päiväkoti Lorupussi Oy. Haastattelussa yrittäjä antoi valmiimman ja kokonaisvaltaisemman kuvan liikeideastaan ja konseptistaan, jossa korostuu lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja oppiminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Päiväkoti Lorupussi Oy:n Lapinrinteen päiväkodin palveluseteliyrittäjäksi 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyy yrityksen hakemuksen ehdollisena niin,​ että vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot esitetään kaupungille ennen yritystoiminnan alkua.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.