Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Koulukuljetusperiaatteet 16.6.2022

ROIDno-2021-1460

Valmistelija

  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin koulukuljetusperiaatteet koskevat esi- ja perusopetusta. Toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulumatkojen korvaukset haetaan Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta. Sivistyslautakunta on hyväksynyt koulukuljetusperiaatteet kokouksessaan 22.4.2021 (§ 60). Periaatteita täsmennettiin ip-toiminnan sekä kaksivuotisen esiopetuskokeilun osalta 27.1.2022 (§ 9). 

Nyt periaatteisiin on tarkennettu lukuja 2.2. ja 2.4 saattoavustuksen osalta. Saattoavustusta on mahdollisuus hakea kaksivuotisen esiopetuksen koulumatkaetuutena (Sivistyslautakunta 29.6.2021 § 93) ja vapaaehtoiseen ip-toimintaan liittyviin kuljetuskustannuksiin. Periaatteisiin on nyt lisätty mahdollisuus hakea perustellusta syystä saattoavustusta myös esi- tai perusopetuskuljetuksen asemasta. 

Lisäksi saattoavustuksen määrän maksamisperusteita on yhdenmukaistettu siten, että kaikkien saattoavustusten korvaus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva Kelan oman auton käytöstä maksama korvaus. Tämä on linjassa muiden kuntien maksamien saattoavustusten kanssa. Tämän perusteella myös ip-toiminnan saattoavustus maksetaan aiemman Verohallinnon kulloinkin vahvistama matkakuluvähennyksen määrän sijasta Kelan korvauksen mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin koulukuljetusperiaatteisiin tehdyt muutokset.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Jussi Kainulainen, Krista Stauffer/Vertti Mäensivu, Kai Väistö, Tarja Kuoksa, perusopetuksen rehtorit, päiväkotien (joissa esiopetusryhmiä) johtajat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.