Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Napapiiri- Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon nimi

ROIDno-2022-2537

Valmistelija

  • Tiina Mölläri, peruskoulun rehtori, tiina.mollari@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon hanketyöryhmä päätti kokouksessaan 22.12.2021 järjestää nimikilpailun. Nimikilpailun tavoitteena oli löytää uudelle monitoimitalolle yhteisöllistä toimintatapaa kuvastava nimi, joka vahvistaa kokemusta yhteisestä tärkeästä paikasta. Lisäksi nimikilpailu sitouttaa käyttäjäryhmiä, helpottaa hankkeesta viestimistä ja tuo näkyvyyttä rakennushankkeelle.

Nimikilpailussa oli kaksi vaihetta. Vaiheet toteutettiin käyttäen Google Formsia. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki kaupunkilaiset saivat ehdottaa nimeä perusteluineen. Kilpailu oli avoinna 4.-24.4.2022 ja kyselystä tiedotettiin kaupungin viestintäkanavissa, ePressin ja Wilman kautta. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 93. 

Toisessa vaiheessa kuultiin käyttäjäryhmiä. Käyttäjäryhmille järjestettiin kysely 2.-29.5.2022. Kysely lähettiin sidosryhmille sähköpostitse ja wilman kautta. Keskeisimmät käyttäjäryhmät saivat valita tulleista ehdotuksista omat suosikkinsa tai antaa oman esityksensä talon nimestä. Vastauksia tuli 17.

Lisäksi järjestettiin somekampanja 1.-8.6.2022, jossa kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan kilpailun kautta tulleita ehdotuksia. Tavoitteena oli tuoda asialle näkyvyyttä ennen päätöksentekoa, kyseessä ei ole virallinen äänestys.

Keskeisimpien sidosryhmien eniten kannatusta saaneet ehdotukset olivat Napapiirin peruskoulu(35,3%), Napapiirin monitoimitalo(35,3%), Napsu(52,9%) ja Nappari(23,5%). Sidosryhmien omat ehdotukset (5 ehdotusta) olivat Napapiirin peruskoulu (2 ehdotusta) , Napapiirin monitoimitalo, Nivavaaran peruskoulu ja Napapiirin yhtenäiskoulu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää nimikilpailun toisessa vaiheessa saaduista esityksistä uuden monitoimitalon nimen.

Ehdolla ovat nimet:
Napapiirin monitoimitalo,
Napsu,
Nappari,
Napapiirin peruskoulu,
Nivavaaran koulu,
Napapiirin yhtenäiskoulu. 

Merkittiin, että Maija Pirttijärvi saapui kokoukseen klo 15.10.

 

Päätös

Sivistyslautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun.

 

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.