Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Perusopetuksen järjestämisperiaatteet 2022

ROIDno-2022-2175

Valmistelija

 • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta palautti perusopetuksen järjestämisperiaatteet 2022 -dokumentin valmisteluun kokouksessaan 2.6.2022. Dokumenttiin on päivitetty kohdat, missä viitataan kaupunkistrategiaan vastaamaan Kaupunginvaltuuston hyväksymää uusinta Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2030. Lisäksi dokumenttiin on päivitetty maininta heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden huomioimisesta. 

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteilla luodaan koulutuspalveluiden viitekehys ja määritetään laatua. Sivistyslautakunta on hyväksynyt nyt käytössä olevat järjestämisperiaatteet 16.3.2010 ja niitä on päivitetty sen jälkeen tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2019. Periaatteet hyväksytään sivistyslautakunnassa vähintään viiden vuoden välein ja niiden toteutumista arvioidaan.

Järjestämisen periaatteet on rakennettu kaupunkistrategian linjausten ja valtakunnallisten perusopetuksen laatukriteereiden suositusten pohjalta. Periaatteiden laadinnassa on myös otettu huomioon valtakunnallisia kehittämislinjauksia sekä tutkimus-​ ja arviointitietoja.

Perusopetuksen järjestämisperiaatteet muodostuu viidestä kokonaisuudesta:

 1. Johdanto
 2. Perusopetuksen järjestäminen ja monipuoliset oppimisympäristöt
 3. Opetusjärjestelyt ja opetus
 4. Oppimisen,​ koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki
 5. Kehystekijöitä

Päivitykset merkitty liitteeseen keltaisella pohjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisen periaatteet.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.