Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Rovalan avustushakemus

ROIDno-2022-2495

Valmistelija

 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2019, että kaupungissa siirrytään yhden kansalaisopiston toimintamalliin. Sopimus kansalaisopistopalveluiden tuottamisesta tehtiin Rovalan Setlementti ry:n kanssa.  Sopimuksen tarkoituksena on ollut varmistaa riittävä kansalaisopistopalveluiden tarjonta sekä Rovaniemen keskuksen suuralueen eri osissa että Rovaniemen kylien alueella. Yhden toimijan mallilla on saatu tavoitteena olleita toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. 

Rovalan toiminnassa on edelleen turvattu kansalaisopiston palvelut koko kaupungin alueella. Kurssitarjontaa on kehitetty yhteistyöryhmässä ja Rovaniemen kylien edustajien kanssa. Lisäksi toiminnan kehittämisessä on huomioitu opiskelijoilta ja asukkailta saatava palaute.

Kansalaisopiston toiminnan talouden toteumaa seurataan vuosittain lukuvuoden päättyessä kesäkuun loppuun mennessä yhteistyössä sopimusosapuolten kesken. Tuloslaskelman tarkastelun tavoitteena on todentaa toiminta-avustuksen käyttö.

Sopimuksessa kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä 4.12.2019  on määritelty kaupungin toiminta-avustuksen määrä:

 • vuonna 2020 yhteensä 250 000 €
 • vuonna 2021 yhteensä 200 000 €
 • vuonna 2022 yhteensä 150 000 €
   

Vuoden 2023 ja sitä seuraavien lukuvuosien toiminta-avustuksesta päätetään erikseen vuoden 2022 aikana. Rovalan Setlementti ry hakee Rovaniemen kaupungilta toiminta-avustusta Rovalan kansalaisopiston toimintaan 220 000 €/vuosi vuosille 2023-2024 eli yhteensä 440.000€, jonka jälkeen avustus muuttuisi 200.000€/vuosi pysyvästi, alkaen vuodesta 2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Rovalan Setlementti ry:lle

 • myönnetään kansalaisopiston toiminta-avustusta vuonna 2023 150.000 € ja  vuonna 2024 100.000€ eli yhteensä 250.000€.
 • Rovaniemen kaupunki tarjoaa kansalaisopiston kursseille toimitilat peruskoulujen oman toiminnan sallimissa rajoissa.
 • lisäksi Rovaniemen kaupunki tarjoaa kansalaisopistolle toimitilat Ylikylässä ja Muurolassa.
   

Toimialjohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta päättää, että Rovalan Setlementti ry:lle:

 • myönnetään kansalaisopiston toiminta-avustusta vuonna 2023  200.000 € ja  vuoden 2024 avustus päätetään 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä,
 • Rovaniemen kaupunki tarjoaa kansalaisopiston kursseille toimitilat peruskoulujen oman toiminnan sallimissa rajoissa,
 • lisäksi Rovaniemen kaupunki tarjoaa kansalaisopistolle toimitilat Ylikylässä ja Muurolassa.


 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

 

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, Rovalan Setlementti ry/Rovaniemen kansalaisopisto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.