Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 alkaen

ROIDno-2022-2417

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Opetushallitus määräsi 18.2.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2022. Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisestä päättää sivistyslautakunta. 

Pääsääntöisesti muutokset liittyvät lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lapselle tulee muun muassa oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu siten, että samassa asiakirjassa ovat näkyvillä sekä valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, että Rovaniemen kaupungin linjaukset. Rovaniemen varhaiskasvatuksen yhteiset, valtakunnallisia perusteita täydentävät linjaukset on kirjattu perustetekstin jälkeen.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen nimettiin ydinryhmä, joka koordinoi päivitystyötä. Paikallisen suunnitelman päivittäminen aloitettiin kaupungin sekä palveluseteli yksiköihin suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä pyydettiin kommentteja vasun paikallisten osuuksien muutostarpeista. Pohjoissaamen kielipesä toimi saamelaista varhaiskasvatusta koskevissa asioissa asiantuntijana. Saamelaiskäräjille lähetettiin myös pyyntö esittää mahdolliset muutosesitykset.

Lasten osallistuminen varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen mahdollistettiin kolme vuotta täyttäneiden lasten pienryhmähaastatteluin. Kysymykset käsittelivät lasten kuulemista, vertaissuhteita sekä mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja oppimisympäristöihin.

Uudistetusta Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman luonnoksesta pyydettiin lausunto lasten huoltajien lisäksi kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä, koulutuspalveluista ja sosiaali-ja terveydenhuollosta. Lausuntopyyntö lähetettiin myös seuraaville tahoille: varhaiskasvatuksen palveluseteliyksiköt, Saamelaiskäräjät, Lapin piirin MLL, Erityislasten Omaiset ELO ry, Rovaniemen seurakunta, Lapin ortodoksinen seurakunta, Rovaniemen vapaaseurakunta, Rovaniemen helluntaiseurakunta, Lapin etnisten suhteiden neuvottelukunta.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä suurin muutos keskittyy lukuun 5 Lapsen tuki. Luvussa kuvataan lapsen tuen toteuttamisen lähtökohtia, periaatteita ja vastuita Rovaniemellä sekä yhteistyötä tuen aikana. Myös tuen toteuttaminen kolmitasoisen tuen mallin ja tuen muotojen mukaisesti kuvataan Rovaniemen vasussa. Lapsen tuen tarpeen arviointi, tuen kirjaaminen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hallintopäätösten tekeminen tehostetun ja erityisen tuen osalta on kirjattu lukuun 5. Vaikka pääpaino uudistuksessa on ollut luvussa 5, on tekstiä uudistettu ja ajantasaistettu läpi asiakirjan. Läpileikkaavana teemana on inklusiivinen laadukas varhaiskasvatus ja lapsen edun ensisijaisuus. Laaja-alaisen osaamisen osalta digitaalisuus ja sen pedagoginen käyttö on myös tuotu esiin useissa asiakirjan luvuissa. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan toimintakauden alussa syyskuun loppuun mennessä varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkentava vuosittainen toimintasuunnitelma. Siihen kirjataan tulevan toimintakauden painopisteet ja toimenpiteet.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään suomen kielellä. Hyväksytty suunnitelma käännetään pohjoissaamen kielelle. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on voimassa 1.8.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin liitteenä 1 olevan varhaiskasvatussuunnitelman.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.