Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Rovaniemen lapsivaikutusten arviointi -malli

ROIDno-2020-3606

Valmistelija

 • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemi on mukana UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallissa ja saanut kolmannen lapsiystävällinen kunta tunnustuksen joulukuussa 2021. Malli on uudistunut ja mukana olo vaatii panostamista lapsivaikutusten arviointiin. Toimialajohtaja Antti Lassila asetti tammikuussa 2022 työryhmän, jonka tehtäväksi tuli valmistella Rovaniemen lapsivaikutusten arviointi -malli. Mallin pohjana on käytetty UNICEFin ohjeistusta sekä Oulun kaupungissa käytössä olevaa toimintamallia. 

Lapsivaikutusten arviointimalliin liittyy Rovaniemellä minimalli (yksittäistä lasta ja nuorta koskevat viranomaispäätökset) sekä lapsivaikutusten kokonaismalli, joka voidaan tehdä suppeana tai laajana. Tässä alla kokonaisarvioinnin prosessikuvaus:

 1. Tunnistetaan tarve ja kuvataan eri vaihtoehdot
 2. Nimetään arviointia toteuttava työryhmä
 3. Kartoitetaan olemassaoleva tieto ja lisätiedon tarve
 4. Suunnitellaan lisätiedon keruu sekä lasten ja nuorten osallisuus
 5. Toteutetaan lisätiedon keruu sekä lasten ja nuorten osallisuus
 6. Analysoidaan tieto ja vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia hyvinvointikertomus.fi sivustolla
 7. Tehdään yhteenveto vaikutuksista ja suositus päätöksentekoa varten
 8. Julkaistaan arviointi ja tiedotetaan niitä, joita arvioinnissa on kuultu
 9. Tehdään päätös ja tiedotetaan siitä
 10. Seurataan ja arvioidaan toteutuneita vaikutuksia

 

Konaisuudessaan ennakkovaikutusten arviointi on helppo samalla ottaa käyttöön sähköisen työvälineen kautta (hyvinvointikertomus.fi) ja sinne voi luoda omat pohjat arvioinneille tarpeen vaatiessa. Lisäksi arvioinnit säilyvät ja niiden toteutumista on helppo arvioida ja seurata.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Rovaniemen lapsivaikutusten arviointi -mallin käyttöönottoa päätöksenteon tueksi.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.