Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite Kodinhoidon kuntalisä rovaniemeläisille perheille

ROIDno-2021-4251

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Riitta-Maija Hokkanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kodinhoidon kuntalisän (180 euron) maksaminen kaksivuotiaaksi asti.

Kotihoidontuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Kuntalisää maksetaan useissa Suomen kunnissa. Kuntalisällä viestitään lapsiystävällisyydestä, houkutellaan lapsiperheitä alueelle tarjoamalla vanhemmille lisää vaihtoehtoja ja osaltaan kannustetaan syntyvyyden lisäämiseen. Riittävä lapsimäärä on keskeinen edellytys myös sille, että kattava varhaiskasvatus- ja koulutuksen verkko saadaan ylläpidettyä.

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi muodostaa käsityksen itsestään ja siitä, onko elämä turvallista. Jos lapsi ensimmäisinä vuosinaan joutuu elämään turvattomiksi kokemissaan olosuhteissa, hänen stressinsäätelykykynsä jää heikoksi.

Monet kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset osoittavat, että pienelle lapselle ei ole eduksi liian aikainen varhaiskasvatukseen siirtyminen. Tutkijatohtori Aino Saarisen 2020 julkaiseman väitöskirjan mukaan aggressiivisen käyttäytymisen riski kasvaa, kun päiväkoti aloitetaan liian varhain, liian isossa ryhmäkoossa ja liian pitkinä hoitopäivinä. Uudistus edistäisi perheiden asemaa tuoden taloudellista liikkumavaraa, lisäisi hyvinvointia, helpottaisi painetta varhaiskasvatuksessa ja edistäisi vanhempien valinnanvapautta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

15.1.2021 allekirjoitetussa valtuustoaloitteessa allekirjoittaneet esittävät, että kotihoidon tuen kuntalisää maksettaisiin Rovaniemellä 180 € kuukaudessa siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.  Aloitteen mukaan uudistus edistäisi perheiden asemaa tuoden taloudellista liikkumavaraa, lisäisi hyvinvointia, helpottaisi painetta varhaiskasvatuksessa ja edistäisi vanhempien valinnanvapautta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa valtuustoaloitteeseen liitteenä 1 olevan vastauksen.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.