Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Vapaa-ajan palvelujen valmiussuunnitelma

ROIDno-2022-2532

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajan palvelujen valmiussuunnitelma, vain virkakäyttöön, JulkL (621/1999) 24 §:n 8 k

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia varautumaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin. Varautumisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmiussuunnittelussa tulee huomioida erityisesti pitkäkestoiset ja laajat häiriötilanteet, jatkuvuuden hallinta, kriisiviestintä ja toiminnan palauttaminen normaalitilanteeseen. Kokonaisvaltaisessa turvallisuuden edistämisessä turvallisuuskulttuuri ulotetaan kuntalaisten ja kaikkiin kasvu- ja toimintaympäristöihin, myös asukkaiden vapaa-aikaan.

Vapaa-ajan palvelujen valmiussuunnitelma on laadittu Rovaniemen kaupungin valmiussuunnitelman mukaisesti; täydentämään sen yleistä osaa ja tuomaan esiin vapaa-ajan palveluiden monet erityispiirteet. Valmiussuunnitelman laatimisen keskiössä on jatkuvuusnäkökulma ja suunnitelman uudistamisessa on huomioitu muun muassa turvallisuuskäytänteiden muutostarpeet sekä vapaa-ajan palvelujen yksiköiden moninainen toiminta. Henkisen kriisinkestävyyden luominen ja ylläpitäminen on eri hallinnonalat läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä työtä.

Uhka- ja riskiarviointien pohjalta valmiussuunnitelmaan on lisätty toimintakortit museo-, kirjasto, orkesteri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä yleisen kulttuurituottamisen palvelujen osalta.Toimintakorteille on suunniteltu keskeiset toimenpiteet ja toimintaperiaatteet valmiustilanteissa. Toimintakortti on valmiussuunnitelmaan sisältyvä selkeä, yhdellä sivulla oleva ohje, joka ohjaa toimintaa valmiustilanteessa. Jälkihoito on yksikön toimintakyvyn elpymisen ja ylläpitämisen kannalta erityisen tärkeää, joten toimintakorteihin on kirjattu ohjeita myös jälkihoitoa varten.

Valmiussuunnitelman lisäksi vapaa-ajan palvelujen yksiköillä on käytössään yksikkökohtainen pelastussuunnitelma sekä muita toimialakohtaisia ohjeistuksia. Pandemiaa koskeva erillinen kaupungin tason valmiussuunnitelma on päivitetty 2020. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-ajan palvelujen uudistetun valmiussuunnitelman.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

 

Tiedoksi

Vapaa-ajan palvelujen yksiköt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.