Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Yhteistoimintasopimus KOy Lappi Areenan kanssa

ROIDno-2021-3092

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki tutkisi mahdollisuutta siirtää jäähallit osaksi kaupungin liikuntapalveluja. Perusteena esitetään, että jääajan korkeat kustannukset rajoittavat tällä hetkellä monien kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa jääurheilulajeja.

Jäähallin nykytilanne ja hinnoittelu

Rovaniemen jäähallin (kolme kaukaloa) omistaa kaupungin omistuksessa (100 %) oleva Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areena. KOy Lappi Areena on vuokrannut hallin ja sen toiminnan Santasport Finland Oy:lle pitkäaikaisella sopimuksella, jossa on 12 kuukauden irtisanomisaika.

Vuokralainen (Santasport Finland Oy) hinnoittelee hallien käyttö- ja vuokrahinnat. Jäävuorojen ilta-aikojen tuntihinnat ovat 125-170 € / tunti, riippuen kaukalosta. Ottelumaksun hinta on 500 - 650 € / ottelu (2,5 - 3,5 tuntia). 

Jotta jääurheilun harrastamisen hinta olisi kohtuullinen, myöntää Rovaniemen kaupunki rovaniemeläisille jääurheiluseuroille harjoitusvuorotukea, ns. jääaikatukea. Tuen yhteenlaskettu määrä on vuosittain noin 320 000 €. Seurat jakavat tuen haluamallaan tavalla omille harrastajilleen ja joukkueilleen. Esimerkiksi Rovaniemen Kiekko ry (RoKi) jakaa tuen seuran sisällä siten, että pienimmät harrastajat (kiekkokoulu) eivät maksa jääajastaan mitään. Jääaikatuen lisäksi kaupunki tukee Rovaniemen koululaisten ja urheiluakatemian jäähallien käyttöä vuosittain (30 000 €). 

Jääajan keskihinta näiden tukimuotojen jälkeen on noin 80 €/tunti. Hinnaston mukaiset hinnat jäävät lopullisiksi kustannuksiksi oikeastaan vain jääurheilulajien urheiluseurhoihin kuulumattomille aikuisharrastajille.

Mikäli jääaikamaksuilla haluttaisiin kattaa kaikki jäähallitoiminnasta aiheutuvat kustannukset (ml. operatiivinen toiminta ja kiinteistön kunnossapito), jääajan hinta tulisi olla nykyisillä käyttömäärillä noin 250 €/ tunti.

Jäähallin tulevat operointivaihtoehdot

Jäähallitoiminnan operointivaihtoehdoista on laadittu taloudelliset laskelmat, joiden mukaan jäähallin operointimalli ei juurikaan vaikuta kokonaiskustannuksiin tai tuottoihin. Tärkeimmät talouteen vaikuttavat tekijät ovat jääajan hinta ja kaupungin tukimuodot. Liitteessä on laskettu eri vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia.

Mikäli jäähallitoiminta siirretään osaksi kaupungin liikuntapalveluja ja jääajan hinta halutaan pitää edullisena, täytyisi jääurheilun kustannuksia subventoida budjettivaroin samalla tavalla kuin muissakin kaupungin liikuntapaikoissa (urheilukentät, liikuntasalit, hiihtoladut jne.). Jäähallitoiminnan kustannukset siirrettäisiin vuosittain päätettävään lautakunnan määrärahakehykseen, ja hallin kiinteistönhoidosta tulisi laatia oma erillinen sopimuksensa. Vastaavasti nykyisistä tukimuodoista (jääaikatuki) voitaisiin luopua. 

Toinen vaihtoehto olisi siirtää jäähallitoiminta Koy Lappi Areenan vastuulle. Tämä selkeyttäisi tilannetta siten, että kaikki jäähalliin liittyvä toiminta olisi yhdessä yhtiössä. Yhtiömuotoinen toiminnan organisointi myös lisää operoinnin ketteryyttä ja joustavuutta. Tässä vaihtoehdossa kaupunki solmisi ns. liikuntapalvelusopimuksen Koy Lappi Areenan kanssa. Sopimuksella kiinteistöyhtiö lupautuisi tarjoamaan rovaniemeläisille kuntalaisille ja yhdistyksille edullisia jäävuoroja kaupungin taloudellista tukea vastaan.  Sopimuksen arvo tarkistettaisiin vuosittain. Kiinteistöyhtiö huolehtisi itse jäänteosta ja jäähallin operoinnista sekä tuottaisi tai ostaisi muun tarvittavan kiinteistön huollon ja -korjaamisen.

Lappi Areenalla on järjestetty myös erilaisia tapahtumia kuten konsertteja ja messuja. Kiinteistöyhtiöllä (tai Liikuntapalveluilla) ei olisi resursseja toimia messujen ja tapahtumien markkinointi-, myynti- tai operointiorganisaationa. Palvelut tulisi hankkia alan toimijoilta ja osaajilta. Lähtökohtaisesti Lappi Areena on tarkoitettu jääurheilun käyttöön, ja runsas tapahtumatuotanto häiritsee itse ydintoimintaa eli jääurheilun kilpa- ja harrastustoimintaa. Areenalla voidaan kuitenkin järjestää tapahtumia, tarvittava markkinointi- ja myyntityö voidaan tuottaa kaupungin oman organisaation kautta ja tapahtumien operoijana paikan päällä voisi toimia esimerkiksi Santasport Finland Oy.

Kaupunki on pyytänyt lausuntoa jäähallin operoinnista KOy Lappi Areenan hallitukselta.  Hallitus esittää lausuntonaan, että jäähallitoiminta (mukaan lukien operointi, kiinteistönhoito ja jäänhoito) keskitettäisiin KOy Lappi Areenalle, joka tarvittaessa hankkisi ulkopuolista osaamista kilpailutuksen kautta (esim. tapahtumamyynti, kiinteistönhuolto).

KOy Lappi Areenaa ei ole vapautettu kiinteistöveron maksusta. Yhtiö maksaa jäähallista kaupungille kiinteistöveroa vuosittain noin 140 000 €.  Käytännössä kiinteistövero on kaupungin sisäistä tuottoa ja rahan siirtämistä toimialalta toiselle. Käytännöllistä olisi vapauttaa Lappi Areena kiinteistöverosta kokonaan.

KOy Lappi Areenan taseeseen on aktivoitu myös Ounasvaaralle suunnitellun uimahallin suunnittelukustannukset. Suunnitelmia voidaan hyödyntää tulevassa uuden uimahallin suunnittelussa. KOy Lappi Areena voi toimia myös uuden uimahallin toteuttajana ja operaattorina. Tällöin taseeseen aktivoituja suunnittelukustannuksia ei tarvitse alaskirjata. Jatkossa KOy Lappi Areena voisi toimia myös muiden kaupungin omistamien liikunta- ja urheilupaikkojen omistajana ja kiinteistöyhtiönä. Kiinteistöjen omistuksen keskittämisen tavoitteena olisi kiinteistöjen ylläpidon ja erityisesti huollon tehostaminen ja parantaminen.

Kaupungille on tärkeää, että jäähallin kiinteistön kunto säilyy vähintäänkin kohtuullisena ja kiinteistön ja omaisuuden arvo säilyy hyvänä sekä jäähallin käyttö on turvallista. Tämän vuoksi KOy Lappi Areenan taloustilanteen tulee olla sellainen, että tarvittavien korjausten tekeminen ajallaan ja kiinteistön ylläpitäminen on mahdollista. 

Ottaen huomioon Lappi Areenan operointi ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät sekä kiinteistön huollon palveluiden järjestäminen, on käytännöllisintä jatkaa jäähallin operointia esitettävällä mallilla. Tässä vaiheessa arvioitu kaupungin ja KOy LappiAreenan välisen palvelusopimuksen arvo olisi 900 000 euroa vuonna 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan, että LappiAreenan operoinnin uudistamista voidaan edistää hinnaltaan kohtuullisten jääurheilun olosuhteiden takaamiseksi seuraavien lähtökohtien pohjalta: 

 • KOy Lappi Areena ja Santasport Finland Oy voivat purkaa voimassa olevan vuokrasopimuksen yhteisymmärryksessä päättymään 31.8.2022, 
 • Santasport Finland Oy:n jäähalliliiketoiminta (ml. jäähallihenkilöstö) voidaan suunnitella vastaanotettavaksi liikkeenluovutuksena KOy Lappi Areenalle 1.9.2022 alkaen ja 
 • Rovaniemen kaupunki valmistelee liikuntapalvelusopimuksen KOy Lappi Areenan kanssa, 
 • samalla kaupunki voi luopua muista jääaikatuista (ml. harjoitusvuorotuki).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Antti Lassilaa. Antti Määttä poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5-kohta, Santasport Finland Oy:n hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksen (9.5.2022 § 167) mukaisesti on valmisteltu yhteistoimintasopimus Rovaniemen kaupungin ja KOy Lappi Areenan kanssa. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa edulliset jääaikahinnat kuntalaisille ja huolehtia jäähallikiinteistön kunnossapidon resursseista. Sopimus ja jäähallin hinnastoluonnos esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen KOy Lappi Areenan kanssa. Sopimus tulee voimaan 1.9.2022 alkaen. Samalla sivistyslautakunta luopuu kaikista muista jääurheilun tukimuodoista.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut, KOy Lappi Areena

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.