Sivistyslautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Iltapäivätoiminnan tilanne lukuvuodelle 2020-2021

ROIDno-2020-2292

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan 30.1.2020/17§ hyväksymässä Perusopetuksen toimintasuunnitelmassa 1.2.2020 iltapäivätoiminnan laajuus on määritelty seuraavasti:
Iltapäivätoimintaa järjestetään lain edellyttämällä tavalla peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli kerhoon ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla.

Toimintaan hakemisesta ja valintaperusteista toimintasuunnitelma määrittelee:
Iltapäivätoiminnasta ja siihen hakemisesta tiedotetaan koulutulokkaille sekä iltapäivätoiminnassa oleville 1. luokan ja erityisopetuksen 1.-2.- luokkien oppilaille. Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee palveluohjaaja. Päätökset ovat luettavissa Wilmassa.
Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi huomioidaan huoltajan hakemuksessa ilmoittamat perusteet. Mikäli paikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään 30.4. mennessä ja toisen vuosiluokan oppilaiden päätökset 15.6. mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet voivat halutessaan ilmoittautua jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa iltapäivätoiminnan paikkaa. Iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea myös lukuvuoden aikana.

Lukuvuoden 2020–2021 ensimmäisen vuosiluokan päätökset on tehty 30.4. mennessä. Toisen vuosiluokan päätökset on viranhaltijan poissaolosta johtuen tehty 30.6.2020 mennessä.

Lukuvuoden 2020–2021 iltapäivätoimintaan on otettu 342 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta, 98 toisen vuosiluokan oppilasta ja 4  kolmannen vuosiluokan oppilasta.
Alakorkalon iltapäivätoimintaan oli vain kolme hakijaa, joten siellä toimintaa ei aloiteta. Myös Muurolassa hakijoita on toistaiseksi liian vähän toiminnan aloittamiseksi. Rautiosaaren koulussa toimintaan jouluun saakka sitoutuneita perheitä on vaaditut 7, päätökset paikoista tehdään lautakunnan hyväksyttyä toimijasopimuksen.

Lapin yliopiston harjoittelukoulun, Ounasvaaran peruskoulun ja Ylikylän koulun iltapäivätoimintaan hakeneille 2. vuosiluokan oppilaille on tehty kielteiset päätökset. Edellä mainittujen koulujen toiminnan tuottajien kanssa on keskusteltu hakemustilanteesta ja päädytty siihen, ettei 2. luokan oppilaita tässä vaiheessa voida ottaa toimintaan. Toimintasuunnitelman mukaisesti 1. vuosiluokan oppilaille taataan iltapäivätoiminnan paikka ja kyseisissä kouluissa 1. vuosiluokan toimintaan hakeneiden suhteellinen osuus koulutulokkaista on niin pieni, että voidaan olettaa hakijoita olevan vielä syksyllä.

Kielteiset päätökset on tehty CaseM asianhallintajärjestelmässä ja postitettu huoltajille. Päätöksissä on ilmoitettu huoltajille, että he voivat ilmoittaa jäävänsä jonottamaan mahdollisesti myöhemmin vapautuvaa paikkaa.
Jonottamaan ilmoittautuneille huoltajille lähetetään uusi päätös heti kun aloittavien 1. luokkalaisten määrä osoittaa vakiintuvan tai paikkoja vapautuu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee iltapäivätoiminnan tilanteen tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön vs. toimialajohtajana toimivan ehdotuksen mukaisesti.