Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön vs. toimialajohtajana toimivan ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä: sivistyslautakunnan varsinaiseksi esittelijäksi määrätyn virkavapaan vuoksi esittelijänä toimii KHn 27.1.§43 määräämä varaesittelijä, hallintopäällikkö Risto Varis.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.