Sivistyslautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus Korkalovaaran peruskoulun rehtorin viran täyttämisestä (lisäpykälä)

ROIDno-2020-989

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
  • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus vs. toimialajohtajan viranhaltijapäätöksestä 2.6.2020 § 124

Oikaisuvaatimus

Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkavaalista on tehty oikaisuvaatimus (liite 1). Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii myös Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkavaalin oikaisua samalla oikaisuvaatimuksella. Koska kyse on eri päätöksestä, käsitellään oikaisuvaatimus Rantavitikan peruskoulun rehtorin virkavaalin osalta erikseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii vs. toimialajohtajan tekemien päätösten oikaisemista siten, että hänet nimetään rehtorin virkaan joko Rantavitikan tai Korkalovaaran peruskouluun, ensisijaisesti Rantavitikalle. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viranhaltijapäätös on virheellinen ja sen perustelut osoittavat, ettei päätöksentekijä ole käyttänyt harkintavaltaansa lain mukaisesti. Lisäksi päätösten takana ovat oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä ilmiselvästi henkilöön kohdistuvat epämääräiset ja syrjivät syyt. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii sivistyslautakuntaa oikaisemaan päätökset muuttamalla niitä siten, että hakija valitaan toiseen päätösten kohteena olleen koulun rehtoriksi ja että tämän lisäksi lautakunta päättää valita asianmukaisen ansiovertailun ja harkinnan pohjalta rehtorin toiseen kouluun. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätös on virheellinen, eikä siinä ole käytetty viranomaisen harkintavaltaa lainmukaisesti. Oikaisuvaatimuksen mukaan vs. toimialajohtajan päätöstä ei ole perusteltu asiallisesti, yhteneväisesti ja se loukkaa tehtävää hakeneiden yhdenvertaisuutta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätöstä on pidettävä oikaisuvaatimuksen tekijän ansioita väheksyvän ansiovertailun virheiden ja puutteiden johdosta yhdenvertaisuuslain 8 §:n määrittelemänä henkilöön liittyvänä syrjintänä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää ansiovertailun painostusta perustuslain vastaisena sillä perusteella, että ansiovertailussa 80 % pisteistä muodostuu haastattelusta.

Valitun henkilön lausunto

Valitulle henkilölle on annettu mahdollisuus lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Valitun henkilön lausunto on liitteenä 2.

Palvelualuepäällikön lausunto

Palvelualuepäällikkö on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta oman lausuntonsa, joka on liitteenä 3.

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen mukaan kelpoisuus Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n perusteella. Lisäksi valittavalta henkilöltä edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä vahvaa opetussuunnitelman tuntemusta ja näkemystä yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä. Edelleen hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taitoja. Lisäksi edellytettiin hyviä tietoja toimialasta ja kehittämishalukkuutta.

Ansiovertailu

Ansiovertailun aluksi kaikki hakijat pisteytettiin oleellisen työkokemuksen ja hakemuksessa mahdollisesti esille tuotujen hakukuulutuksessa mainittujen kriteerien mukaan.

Oleelliseksi työkokemukseksi katsottiin koulupuolella esimiestehtävissä työskentely, apulaisrehtorina/apulaisjohtajana toimiminen tai muu esimiestyökokemus, josta katsotaan olevan etua rehtorin virassa. Olennainen työkokemus pisteytettiin seuraavasti: 1-2 vuotta = 1 piste, 3-4 vuotta = 3 pistettä, 5-8 vuotta = 5 pistettä, 9-15 vuotta 7 pistettä, 16 vuotta ja yli = 9 pistettä. Lisäksi mahdollisesta yhtenäiskoulukokemuksesta annettiin 2 pistettä.

Valittaessa hakijoita haastatteluun oleellisen työkokemuksen lisäksi hakemuksesta annettiin pisteitä, jos hakemuksessa tuotiin esiin hakuilmoituksessa edellytettyjä muita kriteerejä. Pisteitä annettiin 2 pistettä jokaisesta kriteeristä, joita olivat: yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, organisointitaito, opetussuunnitelman tuntemus, pedagoginen kehittäminen, henkilöstö- ja muutosjohtaminen, toimialatuntemus ja kehittämishalukkuus.

Oleellisen työkokemuksen pisteytyksen ja hakemuksessa esille tuotujen kriteerien pisteytyksen perusteella valittiin haastatteluun kutsutut hakijat. Kaikki vähintään 15 pistettä saaneet hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut on pidetty 27.-28.4.2020, ja Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkaan haastateltiin 8 hakijaa.

Haastattelu ja soveltuvuusarviointi

Haastattelussa syvennyttiin hakuilmoituksessa mainittujen edellytysten ja vaatimusten täyttymisen arviointiin hakijoiden osalta. Kaikille haastatelluille esitettiin samat kysymykset seuraavista osa-alueista: toimiala ja esimiestyö, yhteistyö ja vuorovaikutus, pedagogiikka ja opetussuunnitelma, henkilöstö ja ilmapiiri, kehittämistyö, muuta huomioitavaa.

Jokaisesta edellä mainitusta osa-alueesta oli mahdollista saada 0-3 pistettä jokaiselta haastatteluryhmän jäseneltä, jolloin maksimipisteet olivat 18 pistettä/haastatteluryhmän jäsen. Haastatteluryhmässä oli mukana 7 jäsentä, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, hallintopäällikkö Risto Varis, opetuspäällikkö Katri Keisu, erityisasiantuntijat Hanna Koivula ja Satu Lind, henkilöstösuunnittelija Päivi Juuma ja rehtori Tiina Mölläri. Haastattelun maksimipisteet olivat 126 pistettä. Jokainen haastattelija pisteytti haastateltavan haastattelun perusteella, jokaisella haastattelijalla oli käytössään sama, ennalta sovittu pisteytys. 

Haastattelun perusteella osa hakijoista kutsuttiin soveltuvuusarvointeihin. Osalle haastatteluissa olleista hakijoista oli teetetty jo aiemmin soveltuvuusarvioinnit samankaltaiseen rehtorin tehtävään, joten niitä käytettiin soveltuvuusarviointien ollessa vielä voimassa. Aiemmin tehtyjen soveltuvuusarviointien laatija totesi, että voimassa olevat soveltuvuusarvioinnit ovat käyttökelpoisia valittaessa rehtoreita Rovaniemen kaupungin peruskouluihin. Soveltuvuusarviointeja on käytetty sekä valitun henkilön että oikaisuvaatimuksen tekijän osalta.

Soveltuvuusarvioinnit teki MPS-yhtiöt. Hakijoiden soveltuvuusarviointeja verratessa keskityttiin erityisesti johtamistaipumukseen, johtamisosuvuteen, motivaatioon haettavaa tehtävää kohtaan ja soveltuvuuteen haettuun tehtävään. Koska rehtorin tehtävä on suurelta ja olennaiselta osaltaan henkilöstön esimiestehtävä, haastatteluryhmä päätti käyttää soveltuvuusarvioinneista saatavaa raporttia osana valintaprosessia erityisesti johtamisosaamisen ja johtamistyylin osalta. Soveltuvuusarvioinnin lausunto otettiin mukaan kokonaisarviointia hakijoista tehtäessä. Soveltuvuusarviointia ei pisteytetty. Soveltuvuusarviointi oli oleellinen osa haastatteluryhmän tekemää kokonaisharkintaa ja päätöksentekoa hakijoita vertailtaessa. 

Valitun henkilön ansiot 

Virkaan valittu henkilö on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon johtamisen 25 opintopisteen laajuisen tutkinnon vuonna 2019. Virkaan valittu henkilö suorittaa 15 opintopisteen laajuista koulunjohdon strategisen johtamisen opintokokonaisuutta, jossa arvioitu valmistuminen on marraskuussa 2020.

Valitun henkilön työkokemus on monipuolinen. Hän on toiminut rehtorin tehtävässä 1 v 3 kk, apulaisrehtorina 7 vuotta ja koulun apulaisjohtajana 1 vuotta. Rehtorin tehtävän ohessa valittu henkilö on toiminut jäsenenä koulutuspalveluiden johtoryhmässä, tulevaisuuden tekijät -työryhmässä sekä Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunnassa Rovaniemen kaupungin edustajana. 

Apulaisrehtorin tehtävässä virkaan valittu henkilö on hoitanut peruskoulussa sijaisjärjestelyt, valvontalistojen laadinnan, sisäisen kouluttautumisen järjestelyt, ruokailuvuorojen laadinnan ja vastannut täysipainoisesti 4. jaksojärjestelmän työjärjestysten laatimisesta. Lisäksi apulaisrehtorina ollessaan hän toimi jäsenenä koulun pedagogisen työryhmässä ja johtanut koulun turvallisuustyöryhmää sekä kuulunut koulun johto- ja oppilashuoltoryhmään. Apulaisrehtorina ollessaan hän oli myös peruskoulun TVT-vastaava ja osallistui kansainväliseen toimintaan koulun Erasmus-hankkeessa. Kaupungin opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenenä hän on ollut vuosina 2015-2016. Virkaan valitun henkilön apulaisrehtorin tehtävä on ollut laaja ja vaativa.

Virkaan valittu henkilö sai oleellisesta työkokemuksesta 7 pistettä sekä yhtenäiskoulukokemuksesta 2 pistettä.  Ansiovertailussa valitun hakemuksessa esiin tulleita kriteerien mukaisia asioita oli 12 pisteen edestä.

Valittu henkilö menestyi haastattelussa erinomaisesti, ja hän toi haastattelussa hyvin ilmi kehittämisajatuksia koko Rovaniemen kaupungin perusopetusta ajatellen. Hänellä on hyvät henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taidot sekä hyvät tiedot toimialasta ja kehittämishalukkuutta.

Kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä otettiin huomioon hakemuksessa, haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Valinnan perusteena olivat kelpoisuuden lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttyminen ja valintaprosessin aikana esille tulleet vahvuudet. Erityisesti työryhmä on painottanut valinnassaan esimiestaitoja, koska ison peruskoulun rehtorit työskentelevät henkilöstöjohtajina. Valittu henkilö on saanut haastattelusta 92 pistettä. Kun alkupisteet lisätään haastattelupisteisiin, valittu henkilö sai pisteitä yhteensä 113 pistettä ja tuli valituksi Korkalovaaran peruskoulun rehtoriksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1994. Lisäksi hän on suorittanut erillisinä opintoina 25 opintoviikon erityispedagogiikan opinnot erillisenä opintoina. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 1997 ja johtamisen erityisammattitutkinnon vuonna 2004 sekä informaatioteknologian opinnot 15 opintoviikkoa vuonna 2003 ja arvioinnin asiantuntija opinnot 14 opintoviikkoa vuonna 1999. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt erityisopettajana ja erityisluokanopettajana 17 vuotta 5 kk. Esimiestehtävissä oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt seuraavasti: rehtorina 12 vuotta 3 kk, apulaisrehtorina/oppilashuollon esimiehenä 1 vuosi, erityis- ja maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorina ja samalla koulukuraattorien ja koulupsykologien esimiehenä 2 v 1 kk. Ansiovertailussa työhistorian pisteytyksestä on jäänyt laskematta 2 vuotta 1 kk erityisopetuksen koordinaattorina, oppilashuollon esimiehenä ja apulaisrehtorina toimisesta. Hänelle kertyy kaikkiaan 15 vuotta 4 kuukautta oleellista kokemusta, joka antaa pisteytyksen mukaan 7 pistettä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut samat 7 pistettä alkuperäisessä ansiovertailussa, koska 9-15 vuoden työkokemuksesta saa samat pisteet. 

Yhtenäiskoulukokemuksesta oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut 2 pistettä. Ansiovertailussa on huomioitu hakemuksessa esiin tulleita kriteerien mukaisia asioita 10 pistettä. Valintaprosessin 1. vaiheessa hän on saanut kutsun haastatteluun 19 pisteellä. Haastattelussa hän on saanut 57 pistettä.

Työkokemusten vertailu

Valitulla henkilöllä on työkokemusta rehtorin, apulaisrehtorin, koulun apulaisjohtajan ja opettajan tehtävistä 16 v 8 kk. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on vastaavasti työkokemusta 32 v 9 kk. Siten molemmilla hakijoilla on pitkät kokonaistyöurat ja tehtävän kannalta paljon kokemusta opetustoimen tehtävistä.

Työkokemusten pituuksissa ei ole olennaista eroa, kun vertaillaan rehtorin, apulaisrehtorin ja koulun apulaisjohtajan tehtäviä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä kokemusta on 13 vuotta 3 kuukautta ja valituksi tulleella henkilöllä 8 vuotta ja 3 kuukautta. Ansiovertailussa olennaisena esimiestyökokemuksena otetaan huomioon varsinaisena rehtorina toimimisen lisäksi myös apulaisrehtorina tai koulun apulaisjohtajana toimiminen. Työkokemuksissa eroa on siinä, että oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut kokoaikaisessa rehtorin tehtävässä 12 vuotta ja virkaan valittu henkilö 1 v 3 kk. Virkaan valitun henkilön vastuut apulaisrehtorina ovat olleet kuitenkin laajat ja vaativat. Työnantaja arvioi mitä työkokemusta se pitää oleellisena tehtävässä menestymisen kannalta, ja valitun henkilön apulaisrehtorius on otettu huomioon.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ja valitulla henkilöllä on kokemusta oleellisista johtamistehtävistä, jotka työnantaja on katsonut merkityksellisiksi valittaessa rehtoria Korkalovaaran peruskouluun.

Kyky Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkaan

Työnantajalla on harkintavaltaa painottaa valintakriteerejä haluamallaan tavalla. Työnantaja on antanut merkittävää painoarvoa haastattelulle arvioitaessa valintakriteerien täyttymistä. Virassa edellytetään hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä vahvaa opetussuunnitelman tuntemusta ja näkemystä yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi edellytettiin hyviä henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen taitoja sekä hyviä tietoja toimialasta ja kehittämishalukkuutta. Haastatteluryhmä on haastattelussa selvittänyt kuinka hakijat täyttivät viranhakuilmoituksessa mainitut erityiset edellytykset ja pisteyttänyt hakijat haastattelun perusteella. Loppuvaiheen hakijoiden vertailussa on käytetty vielä soveltuvuusarviointeja, joilla on vielä varmistettu ja selvitetty hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kykyä Korkalovaaran peruskoulun rehtorin virkaan.

Valittaessa johtajaa ison peruskoulun rehtorin virkaan, työnantaja painottaa erityisesti kykyä johtamistehtäviin. Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja johtamistaidot ovat keskeisiä edellytyksiä Korkalovaaran koulun rehtorin tehtävässä menestymiselle.

Virkaan valitulla henkilöllä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja organisointitaidot. Hänellä on vahva opetussuunnitelman tuntemus ja näkemystä yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista ja pedagogisesta kehittämisestä.

Hän on toiminut muutoksessa olevan koulun rehtorina, jolloin hän on osoittanut muutosjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen taitoja koulua koskevien tulevaisuuden suunnitelmien ja päätösten suhteen. Hän on ollut vahvasti mukana luomassa uutta yhtenäiskoulun toimintamallia alueella toimivien koulujen yhtenäiskoulua ajatellen ja ottanut merkittävän roolin tässä tärkeässä henkilöstö- ja muutosprosessissa. Alueella on kolme erillistä koulua, joissa oppilaita on yhteensä noin 1041 oppilasta ja henkilöstöä noin 100 työntekijää. Hakemuksessa ja haastattelussa valittu henkilö on tuonut esille oppilaslähtöisyyden koko koulun toimintaan ja rehtorin työhön.

Valittu henkilö on tavoitekeskeinen ja sosiaalisesti taitava. Peruskoulun ja henkilöstön johtamisessa valitulla henkilöllä on keskeisenä johtamistapana luoda osallistava toimintakulttuuri ja -malli. Hän on läsnäoleva esimies ja alaistensa tavoitettavissa sekä heistä aidosti kiinnostunut. 

Valittu henkilö on työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella sopivin työskentelemään Korkalovaaran koulun rehtorina johtamistehtävässä.

Valintaperuste

Valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä ja valintaprosessin aikana esille tulleilla vahvuuksilla. Valintapäätöksen perustelujen lisäksi todettakoon, että kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on otettu huomioon hakemuksessa, haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Erityisesti työryhmä on painottanut valinnassaan esimiestaitoja, koska ison peruskoulun rehtorit työskentelevät henkilöstöjohtajina.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä työkokemus rehtorin tehtävistä, mutta myös valitulla henkilöllä on 8 vuotta ja 2 kk työkokemusta rehtorina, apulaisrehtorina ja koulun apulaisjohtajana toimimisesta. Valitun henkilön johtamiskokemus huomioon ottaen ja soveltuvuuden perusteella voidaan sanoa, että hänellä on kykyä suoriutua Korkalovaaran peruskoulun rehtorin tehtävästä. Koska valitulla henkilöllä on kokonaisuudessaan 16 vuoden ja 8 kk työhistoria opettajan, koulun apulaisjohtajan, apulaisrehtorin ja rehtorin tehtävissä, ei oikaisuvaatimuksen tekijää voida pitää ansioituneempana virkaan, vaikka hänellä on kokonaistyöajassa olevan rehtorin työkokemusta urallaan enemmän.

Erityisesti on huomioitava, että johtamistehtävissä painotetaan valittavan henkilön kykyä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia johtamistehtävään. Haastatteluryhmä on valitun henkilön johtamiskokemuksen, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella yksimielisesti katsonut, että valittu henkilö on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan virkaan sopivin.

KHO:n ratkaisussa (KHO:2005:44) on voitu hyvin lyhyelläkin johtamiskokemuksella sivuuttaa rehtorin valinnassa sellaiset hakijat, joilla on pitkä kokemus koulun johtamisesta, kun valinnassa on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet.

X:n kaupungin opetustoimessa haettavana olleeseen perusopetusta (vuosiluokat 7-9) antavan koulun rehtorin virkaan edellytettiin säädettyjen kelpoisuusvaatimusten lisäksi viranhakuilmoituksen mukaan vahvaa osaamista pedagogisessa johtamisessa, koulun hallinnossa ja taloudenhoidossa. Virkaan etsittiin koulukulttuurin kehittäjää, jolla oli koulun johtamiseen ja muuhun opetustoimen yhteistyöhön tarvittavia sosiaalisia taitoja. Opetuslautakunnan haastatteluun valituista kolmesta kelpoisuusvaatimukset täyttäneestä kärkihakijasta filosofian maisteri A:lla oli hakuajan päättymiseen mennessä kokemusta koulun johtamisesta kolme kuukautta, filosofian maisteri B:llä noin 13 vuotta ja kasvatustieteiden maisteri C:llä noin 20 vuotta. Opetuslautakunnan päätös valita kysymyksessä olevaan virkaan A oli perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi oli otettu huomioon opetuslautakunnan suorittamassa haastattelussa esille tulleet seikat sekä A:n, B:n ja C:n henkilökohtaiset ominaisuudet. Tähän nähden ja vaikka B:llä ja C:llä olikin pitempi kokemus peruskoulun johtamisesta, opetuslautakunta ei päättäessään kokonaisarvion perusteella valita kysymyksessä olevaan rehtorin virkaan A:n ollut menetellyt yleiset virkanimitysperusteet sisältävän perustuslain 125 §:n 2 momentin vastaisesti. Korkein hallinto-oikeus kumosi tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla opetuslautakunnan päätökset oli kumottu.

Edellä esitetyillä perusteilla sekä palvelualuepäällikön lausunnossa esittämillä perusteilla sivistyslautakunta hylännee oikaisuvaatimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä esitetyillä ja palvelualuepäällikön lausunnossa esittämillä perusteilla.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön vs. toimialajohtajana toimivan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä